فال حافظ

غزل شماره 492 دیوان حافظ : سلامی چو بوی خوش آشنایی

غزل شماره 492 دیوان حافظسلامی چو بوی خوش آشناییبدان مردم دیده روشناییدرودی چو نور دل پارسایانبدان شمع خلوتگه پارسایینمی بینم از همدمان هیچ بر جایدلم خون شد از غصه ساقی کجاییز کوی مغان رخ مگردان که آن جافروشند مفتاح مشکل…
بیشتر بخوانید