فال حافظ

غزل شماره 466 دیوان حافظ : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

غزل شماره 466 دیوان حافظاین خرقه که من دارم در رهن شراب اولیوین دفتر بی معنی غرق می ناب اولیچون عمر تبه کردم چندان که نگه کردمدر کنج خراباتی افتاده خراب اولیچون مصلحت اندیشی دور است ز درویشیهم سینه پر از آتش هم دیده پرآب…
بیشتر بخوانید