فال حافظ

غزل شماره 459 دیوان حافظ : زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی

غزل شماره 459 دیوان حافظزین خوش رقم که بر گل رخسار می کشیخط بر صحیفه گل و گلزار می کشیاشک حرم نشین نهانخانه مرازان سوی هفت پرده به بازار می کشیکاهل روی چو باد صبا را به بوی زلفهر دم به قید سلسله در کار می کشیهر دم به یاد آن لب…
بیشتر بخوانید