فال حافظ

غزل شماره 462 دیوان حافظ : یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

غزل شماره 462 دیوان حافظیا مبسما یحاکی درجا من اللالییا رب چه درخور آمد گردش خط هلالیحالی خیال وصلت خوش می دهد فریبمتا خود چه نقش بازد این صورت خیالیمی ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالمنومید کی توان بود از لطف لایزالیساقی…
بیشتر بخوانید