فال حافظ

غزل شماره 463 دیوان حافظ : سلام الله ما کر اللیالی

غزل شماره 463 دیوان حافظسلام الله ما کر اللیالیو جاوبت المثانی و المثالیعلی وادی الاراک و من علیهاو دار باللوی فوق الرمالدعاگوی غریبان جهانمو ادعو بالتواتر و التوالیبه هر منزل که رو آرد خدا رانگه دارش به لطف لایزالیمنال…
بیشتر بخوانید