فال حافظ

غزل شماره 479 دیوان حافظ : صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی

غزل شماره 479 دیوان حافظصبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنیبرگ صبوح ساز و بده جام یک منیدر بحر مایی و منی افتاده ام بیارمی تا خلاص بخشدم از مایی و منیخون پیاله خور که حلال است خون اودر کار یار باش که کاریست کردنیساقی به دست باش…
بیشتر بخوانید