فال حافظ

غزل شماره 472 دیوان حافظ : احمد الله علی معدله السلطان

غزل شماره 472 دیوان حافظاحمد الله علی معدله السلطاناحمد شیخ اویس حسن ایلخانیخان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژادآن که می زیبد اگر جان جهانش خوانیدیده نادیده به اقبال تو ایمان آوردمرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانیماه اگر بی تو…
بیشتر بخوانید