فال حافظ

غزل شماره 471 دیوان حافظ : ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

غزل شماره 471 دیوان حافظز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده هاستز مال وقف نبینی به نام من درمیحدیث چون و چرا…
بیشتر بخوانید