فال حافظ

غزل شماره 468 دیوان حافظ : که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

غزل شماره 468 دیوان حافظکه برد به نزد شاهان ز من گدا پیامیکه به کوی می فروشان دو هزار جم به جامیشده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارمکه به همت عزیزان برسم به نیک نامیتو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کنکه بضاعتی نداریم و فکنده…
بیشتر بخوانید