خانه » آمريکا، مصر را از خريد سوخو 35 منع کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

آمريکا، مصر را از خريد سوخو 35 منع کرد