خانه » ارجحیت در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

ارجحیت در لغت نامه دهخدا