خانه » معذب در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

معذب در لغت نامه دهخدا