خانه » معنی جاج کردن

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی جاج کردن