خانه » معنی در صدد

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی در صدد