خانه » معنی صدد در لغتنامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی صدد در لغتنامه دهخدا