خانه » معنی مشغول الذمه

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی مشغول الذمه