خانه » معنی واژه خورش

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی واژه خورش