خانه » مناعت طبع در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

مناعت طبع در لغت نامه دهخدا