خانه » موجه در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

موجه در لغت نامه دهخدا