خانه » هواي خروجي از كانال هاي كولر به اندازه كافي خنك نيست

ESC را برای بستن فشار دهید

هواي خروجي از كانال هاي كولر به اندازه كافي خنك نيست