خواب آتش پرستی

حضرت دانیال :

اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود.اگر ببیند به آتشدان سر تعظیم فرود می آورد، دلیل آن باشد که خدمت زنان کمر همت به میان خواهد بست.

اگر ببیند بر اتش بوسه می زند و آن را می پرستد، تعبیرش چنان باشد که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدن را احتمال بسیار است.اگر ببیند در اتش می غلتد و از آتش زیانی به او می رسد ، تعبیر آن مطابق صورت پیشین است با این اضافه که سرانجام خطرناکی خواهد داشت.اگر در آتش می غلتید و در می یافت که آتش زیانی به او نمی رساند ، تعبیر چنان باشد که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت ، رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.اگر ببیند به آتش اندر می شود ، تعبیرش چنان باشد که به اندازه حضورش در آتش از پادشاه قدرت حاکم منفعت نصیبش خواهد شد.

 اسماعیل اشعث :

اگر کسى در خواب بیند که آتش مى پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى پرستید.اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند.

تعبیر خواب خاله از منابع معتبر

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 66

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir