زرتشت نام یک رهبر معنوی بوده است که هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح ع در ایران به دنیا آمده است ، اسامی و نام های ایرانی قدیم را به اشتباه اسامی زرتشتی معرفی می کنند که این اشتباه بر اثر تکرار زیاد به یک غلط مصطلح تبدیل شده است ، در این صفحه نام هایی که به عنوان نام های دخترانه زرتشتی شناخته می شوند گردآوری شده است . ( نام های دخترانه زرتشتی همراه با معنی )

اسم های زرتشتی
اسم های زرتشتی

نام های دخترانه زرتشتی

اسامی زرتشتی دخترانه به ترتیب حروف الفبای فارسی در جداول زیر برای شما عزیزان قرار داده شده است :

نام دخترانه زرتشتی با الف

آبان(در آیین زرتشتی) نام فرشته موکل آب و تدبیر امور مسائل آبان ماه
معنی نام ماه های ایرانی را نیز ببینید.
آترینا(آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین
آپامهخوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی
آتوسادر اوستایی به معنی زبردست است.
آنیتا(اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی.
آناهید(اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا.
آسناارفع، بلندتر، عالیتر.
آشنایار، دوست
آویددانش، خرد، عقل.
[در زبان اوستایی کلمه های «آوید، وید، ویدا»
آژندنام گلی است
آرمیتاآرمان، عشق پاک
آرمیتیفروتنی و پاکی و محبت
استرستاره
آسو1- (در کردی) به معنی افق طلایی؛
2- (در پهلوی) صورت پهلوی واژهی «آهو»
آتین(در زند و پازند) 1- موجود شده، پیدا گردیده؛ 2- به هم رسیده.
آمی‌تیسنام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
ایرانبانوبانوی ایرانی
ایشتارستاره باران و آب، تشتر(تیر)
آذرگونگل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
انارامروشنایی بی فروغ و بی پایان
آذرچهرهمانند روشنایی
نام دخترانه زرتشتی با الف

نام دخترانه زرتشتی با ب

بامی(اوستایی)
درخشان؛
بانو گشسبنام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن
باستیانبردبار ، شکیبا
برسومهبرسم، شاخه‌های گیاه
برناجوان ، خوش اندام
بهدختنیک ترین دوشیزه
بهگلنیکوترین گل
بهنوشنیکوترین نوشیدنی
بیدارهشیار و سرزنده
بهرونیکو چهره
نام دخترانه زرتشتی با ب

نام دخترانه زرتشتی با پ

پارمیسنام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند(در زبان پهلوی)
۱- فراوانی، نعمت؛
۲- (در اوستایی) (اعلام) نام ایزدبانوی گنج و خواسته است.
پارمیدااز نام های برگزیده
پرویندسته ای از شش ستارهی درخشان در صورت فلکیِ ثور
پورچیستابه معنی پُر داننده؛
کوچکترین دختر زرتشت و همسر جاماسب از خاندان هوگو.
پاکبانوآناهیتا، بانوی پاک
پانته‌آپایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ
پرنیانحریر ، دیبا
پریسان شبیه به فرشته
پریگونمانند پری
پودینهپونه
پادیناپونه
پوپکپرنده‌ای است، هدهد
پری سیما زیبا روی
نام دخترانه زرتشتی با پ

نام دخترانه زرتشتی با ت

ترگلگل تازه
تَرَنُمآواز خوش
ترنگآواز تارهای ساز
تذرونام دختر داریوش سوم هخامنشی
تِیتَکشبکیه چشم به زبان پهلوی
تاژلطیف و نازک
تابناکپرتو، نورانی
تندیسپیکره، تصویر
تذرونام دختر داریوش سوم هخامنشی
تدرامیسآرام – با وقار
تهمینهزن رستم و مادر سهراب
نام دخترانه زرتشتی با ت

نام های دخترانه زرتشتی همراه با معنی

نام دخترانه زرتشتی با ج

جان پروراز نام های برگزیده
جلگهزمین پهناور
جوانهجوان، جوانی،رویش
جانانهدوست داشتنی
جرامیدکوه و سخره
نام دخترانه زرتشتی با ج

نام دخترانه زرتشتی با چ

چامناز و عشوه
چارهنجات
چیستادانش و دانایی
نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش
چیستیدانش و آگاهی
چَمانخرامان
چکاوکآهنگی از موسیقی ایرانی
چکاونام پرنده ای خوش آواز
نام دخترانه زرتشتی با چ
اسم دخترانه زرتشتی
اسم دخترانه زرتشتی

نام دخترانه زرتشتی با خ

خجیرزیبا روی و پسندیده
خاورجای خورشید یا سرزدن خورشید
خجستهشادباش، مبارک
خجسته1- مبارک، فرخنده؛
2- (موسیقی) گوشه ای در دستگاه نو
خورشیدهور، هور شید
خُوروَشهمانند خورشید
خوشهچند دانه که در کنار هم آویزان باشند
خانمبانو
نام دخترانه زرتشتی با خ

نام دخترانه زرتشتی با د

درینا۱- (دُرین+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به دُرین، ← دُرین
۲- (در پهلوی barniya)
۳- (در اوستایی، zarenya) به معنی زرینه
۴- (در سنسکریت، hiranya) سکهی زر
۵- (به مجاز) انسان گران بها و ارزشمند.
دیانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش
(در اسطوره های رومی) الههی ماه، جن
دریا بحر
دُرافشانروشن، تابان ، شیرین سخن
دلاویزدلپسند، مرغوب، دلخواه
دلپذیردلخواه, پسندیده
دلگرمخشنود، امیدوار
دنیاگیتی ،جهان
دلپسندپسندیده، مرغوب
دلخواهمورد پسند
نام دخترانه زرتشتی با د

نام دخترانه زرتشتی با ر

رانیکا(اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.
رشنکروشن
روشنکدختر دارا
روناکروشنایی
رویاخاطره‌های شیرین
ریواسگیاهی با شاخه‌های سپید
رخشارخشان، درخشان
رخشاندرخشان
رامشخوشی
ردیمهنام زن کمبوجیه و دختر هوتن
نام دخترانه زرتشتی با ر

نام دخترانه زرتشتی با ز

زادمهربرآمده از روشنایی
زرافشانافشاننده سیم و زر
زربانونام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زرستاننام دختر ارجاسب
زرشامنام دختری از خاندان جمشید
زریمنسوب به زر، زر دار
زیبندهشایسته، سزاوار
زیور آرایش، پیرایه
نام دخترانه زرتشتی با ز

نام های دخترانه زرتشتی همراه با معنی

نام دخترانه زرتشتی با س

ساینا (اوستایی)
نام خاندانی از موبدان زرتشتی
ساکت
ساغرجام و پیمانه
سالومهحساب سال و ماه
ساویسبا ارزش، گرانمایه
سپیتاسفیدترین و پاکترین
سپیتهسپید و درخشان
سپیدهآغاز بامداد
ستارهاختر،کوکب
سمننام گلی است ، یاسمین
سهیراست، نام زن ایرج
سودابهنام زن کیکاووس
سوزاننام زن رامشگر تورانی
سوسننام گلی خوشبو
سیماروی ، چهره ،صورت
سیمبردارنده اندام سفید
سیمرویسپیدروی
سیندختنام دختر مهراب، پادشاه کابل
نام دخترانه زرتشتی با س
نام های دخترانه زرتشتی
نام های دخترانه زرتشتی

اسم دختر زردشتی با ش

شادابتر و تازه، خرم – نام سخنوری بوده است
شادکامشادمان، کامران، کامروا
شاد آفریداز نام های برگزیده
شادمانخوش، مسرور
شادکامشادمان، کامران، کامروا
شرارهجرقه، ریزش آتش
شنایاهمه چیز دان
شیرینمزه شادکامی
شیداشیفته
شیفتهعاشق، مجنون
اسم دختر زردشتی با ش

نام دخترانه زرتشتی با ف

فراتاگوننام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ
فرانکنام مادر شاه فریدون
فرخندهمبارک، پرارج
فرگونمانند روشنایی
فرنگیسنام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی
فروغروشنایی، تابش
فلامکالماس گلی رنگ
فیروزهنوعی سنگ زینتی
نام دخترانه زرتشتی با ف

نام دخترانه زرتشتی با ک

کاسانداننام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه
کاویشپیمانه شیر
کیمیاکمیاب
کتایوننام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کیاناطبیعت، اهل هرچیز
نام دخترانه زرتشتی با ک

نام دخترانه زرتشتی با گ

گل آذینطرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه
گردآفریدنام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گل اندامنازک بدن
گلچهرهزیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلرخخوبرو، خوشگل
گلنازگل انار
گیسوزلف
گیساگیتی، جهان
نام دخترانه زرتشتی با گ
اسم دختر اوستایی
اسم دختر اوستایی

نام دخترانه زرتشتی با ل

لالهنام گلی است
لادننام گلی است
لبخنداحساس شادی بر لبان
لیوخورشید، آفتاب
نام دخترانه زرتشتی با ل

نام های دخترانه زرتشتی همراه با معنی

نام دخترانه زرتشتی با م

ماسیسنام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
ماهرُخخوشگل، زیبا
ماندانانام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماهوارمانند ماه
مرواریدگوهر باارزش دریایی
منیژهخواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه سیماماه رو, ماهرخ، زیبا
مهرافزاآنکه مهر و محبت بیفزاید
مهوشمانند ماه ، خوشگل
مُوژانغنچه نرگس
میترامظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
مینانام گلی است
نام دخترانه زرتشتی با م

نام دخترانه زرتشتی با ن

نازدوست داشتنی، نام گلی است
نارگونهمانند سرخی آتش
نسترنگلی سپید رنگ
نگینجواهر انگشتری
نوشینشیرین و گوارا
نونهالنهال تازه، درخت جوان
نیلوفرنام گلی است
نیوشاشنونده
نورستهجوانه تازه
نرگسنام گلی است
نام دخترانه زرتشتی با ن

نام دخترانه زرتشتی با و

واپسینآخرین، بازپسین
واجزمزمه
واژهکلمه، لغت
وَردگل سرخ
وِستادانش
وهشتیهنام شهبانوی خشایار شاه
ویدادر اوستا به چم دانش و فرهنگ
ویسنام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو
نام دخترانه زرتشتی با و

نام دخترانه زرتشتی با ه

هدیهپیشکشی
همامرغ خوش پرواز
هالهخرمن ماه
همگامهمراه، همسفر
همتامانند
هوآفریدخوش ستوده، خوش آمرزیده
هورخورشید
هوردختدختر خورشید
هورسانمانند خورشید
هوزادخوب زاده، اصیل
هوفرنام خواهر یوئشتا
نام دخترانه زرتشتی با ه

نام دخترانه زرتشتی با ی

یاسمننام گلی است
یاسنام گلی است
یاسمینگل یاسمن
یگانهبی همتا
یکتایگانه
یاردوست
یسناپرستش، ستایش، نماز
نام دخترانه زرتشتی با ی

اسم های ایران باستان همراه معنی

فال ایران باستان آنلاین

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 65

هنوز کسی رای نداده...