مجموعه کاملی از ضرب المثل های حکیمانه زبان کردی به همراه تلفظ و معنی برای شما عزیزان در این صفحه قرار داده ایم ، امیدواریم برای شما مفید باشد . ( ضرب المثل های کردی + معنی )

ضرب المثل های کردی
ضرب المثل های کردی

ضرب المثل های کردی

ضرب المثل:
   ئه‌ر كور خاسيگه وه‌ر خوه‌ي ده ئاو دراري
ترجمه:
   اگر پسر خوبي است، گليم خودش را از آب بكشد.
توضیح:
   آن كه ادعاي توان انجام كار ديگران را دارد و در انجام كار خود ناتوان است، و همان بهتر كه از عهده ي كار خود برآيد.


ضرب المثل:
   ئه‌ر كه‌له‌شير نه‌قولني دي رووژه نيه‌و؟
ترجمه:
   اگر بانگ خروس نيايد صبح نمي آيد؟
توضیح:
   آنان كه كارشان بهانه است


ضرب المثل:
   ئه‌ر سورم كردي وه‌نه خاوم ئه‌و برد
ترجمه:
   عروس: اگر مراسم عروسي را انجام دادي خوب، و گرنه خوابم مي آيد.
توضیح:
   ناداني كه به جاي ديگران عجله مي كند(يعني ديگران بايد عجله كنند اما او عجله دارد)


ضرب المثل:
   ئاخر عمرو ئه ول مالداري
ترجمه:
   آخر عمر و اول مال اندوزي
توضیح:
   نظير: پيري و معركه گيري


ضرب المثل:
   ئارد ده ته يره قه رت كه ي!
ترجمه:
   آرد از دزد قرض مي گيري؟
توضیح:
   از كسي كه هيچي ندارد چيزي خواستن!


ضرب المثل:
   ئه‌ر ت يه‌ي مه‌ني م سه‌د مه‌نم
ترجمه:
   اگر تو يك من هست من صد من هستم
توضیح:
   در مقابل مغرور، خود را مغرور نشان بده


ضرب المثل:
   ئارد نام درگ
ترجمه:
   آرد ميان خار
توضیح:
   دچار مشكل شدن، گرفتار شدن


ضرب المثل:
   ئه‌ر خوازي عه‌زيز بوي يا بمه‌ري يا دوور بوي
ترجمه:
   اگر خواهي عزيز باشي يا بمير يا دور شو
توضیح:
   نظير: مي خواهي عزيز شوي يا دور شو يا گور شو


ضرب المثل های کوردی

ضرب المثل:
   ئه‌ر ديري دريخت نه‌كه ئه‌ر نه‌يري قه‌رت نه‌كه
ترجمه:
   اگر توانايي داري دريغ نكن اگر نداري قرض نكن
توضیح:
   در صورت تمكن خرج كردن و بهره گرفتن و در صورت نداشتن قناعت ورزيدن


ضرب المثل:
   ئه‌ر ده قه‌مه‌ر بوو هه‌ر رووژ چه‌مه‌ر بوو
ترجمه:
   اگر از قمر باشد هر روز چمر (عزاداري) باشد.
توضیح:
   هر كس به دنبال كار مورد علاقه خود است.


ضرب المثل:
   ئازاي ده كول بيماري ده سي دايه كه ل بناري
ترجمه:
   مرد سالمي بر پشت بيماري سوار بود و از تپه اي بالا مي رفت
توضیح:
   سربار از خود ضعيف تر شدن


ضرب المثل:
   ئه‌ر ده به‌نه بوو هه ده‌رمه‌نه بوو
ترجمه:
   اگر از بنده باشد هميشه درمانده باشد
توضیح:
   رحمانيت و رحيم بودن خاص خداوند است در حالي كه اكثر انسانها ظالم و بدخواه هم ديگر هستند.


ضرب المثل:
   ئه‌ر ت نه‌وشي كووري خوه‌م نيه‌زانم تانه‌ي ها چه‌وم
ترجمه:
   اگر تو نگويي كوري، خودم نمي دانم ايرادي در چشم دارم؟
توضیح:
   هر كس بهتر از ديگران به عيب خود واقف است


ضرب المثل:
   ئه‌ر جه‌نگ كه‌ر بزاني نامجي‌كه‌ر چه ئه‌راي كه‌ي سه‌ر خوه‌ي كه‌ي وه خري
ترجمه:
   طرفين دعوا اگر ارزش و خيرخواهي ميانجي گر را درك مي كردند سر خودشان را فداي او مي كردند .  


ضرب المثل:
   ئه‌ر چه‌ميا گووچان ئه‌ر نه چه‌ميا ساچوو
ترجمه:
   اگر خم شد عصا، وگرنه چوبدستي
توضیح:
   اگر اعتراف به خطاي خود كرد و جبران نمود خوب ، وگرنه با زور مجبور خواهد شد.


ضرب المثل:
   ئه‌ر ت فكري ديري م فكرو نيمي ديرم
ترجمه:
   اگر تو فكري داري من فكرو نيمي دارم
توضیح:
   من از تو زرنگ تر و باتجربه تر هستم .


ضرب المثل های ایلامی

ضرب المثل:
   ئه‌گر به‌دگو نه‌و ميه‌و گورگ ده يه‌ي جا ئاو خوه‌ن
ترجمه:
   اگر بدگو نباشد گرگ و ميش در يك مكان آب مي خورند.
توضیح:
   عامل برهم زني روابط، سخن چين استضرب المثل:
   ئه‌ر ت دزيت تيه‌ريكه شه‌و فره‌س
ترجمه:
   اگر تو دزدي، شب تاريك زياد است.
توضیح:
   اگر مهارت داشته باشي ميدان آزمايش و نمايش زياد است.


ضرب المثل:
   ئه‌ر بيل زه‌ني، بيل خوه‌ت بزه‌ن
ترجمه:
   اگر بيل زن هستي، بيل خودت را بزن.
توضیح:
   نظير: به كار خود مشغول بودن و و در كار غير دخالت نكردن


ضرب المثل:
   ئه‌گر به‌دگو نه‌و شه‌ل و كوور ده باوان نيه‌ميني
ترجمه:
   اگر بدگو نباشد، دختران لنگ و كور در خانه پدر نمي مانند(شوهر مي كردند)
توضیح:
   در نكوهش بدگويان گويند.


ضرب المثل:
   ئه‌ر بومه وه‌و زانم چو چووپي بكيشم
ترجمه:
   اگر عروس شدم مي دانم چگونه چوپي – دستمالي كه هنگام رقص در اول صف مي چرخانند- بگيرم.
توضیح:
   انجام كار مشروط به داشتن اختيار و امكانات كافي است.


ضرب المثل:
   ئه‌ر بزانسام كام روو مه مه‌ردم، يانه‌ي ئاودانم ده‌روه‌س مه‌كه‌ردم
ترجمه:
   اگر مي دانستم چه روزي مي ميرم، خانه آبادانم را ويران و باير مي كردم
توضیح:
   كسي از زمان مرگ خود خبر ندارد و اين مايه تداوم اميد به زندگي است .


ضرب المثل:
   ئه‌ر بكه‌مه‌ته دووسم هه ده‌ست ها ده پوسم
ترجمه:
   اگر حتي تو را دوست خود بگيرم باز دستت در پوستم خواهد بود.
توضیح:
   خباثت و اصلاح ناپذيري.


ضرب المثل های کردی به فارسی

ضرب المثل:
   ئه‌ر باوگت نيام ده خوسه‌ي دالگت مردوم
ترجمه:
   اگر پدرت را نديده بودم از غصه مادرت مرده بودم
توضیح:
   كسي كه گذشته خود را فراموش كرده است و ادعاهاي بزرگ دارد.


ضرب المثل:
   ئاوياري زه‌له
ترجمه:
   آبياري ني زار كردن است
توضیح:
   كنايه از كار بيهوده


ضرب المثل:
   ئاو وسي تو نه‌وس
ترجمه:
   آب مي ايستد (ولي) تو نايست
توضیح:
   سرعت و تلاش مداوم در كار. دلسرد نشدن


ضرب المثل:
   ئايم خوه‌ش حساو شه‌ريك مال مه‌ردمه
ترجمه:
   آدم خوش حساب، شريك اموال مردم مي شود
توضیح:
   خوش حساب باش تا قبولت داشته باشند


ضرب المثل:
   ئه‌را يه ئوشمه‌ت كاكه، مه‌لوچگي ئه‌رام بوورشني
ترجمه:
   اين كه به تو مي گويم برادر بزرگ، به خاطر اين است كه گنجشكي برايم كباب كني
توضیح:
   نظير: سلام لر بي طمع نيست.


ضرب المثل:
   ئاومان وه يه‌ي جووه‌و نيه‌چوو
ترجمه:
   آبمان از يك جو نمي گذرد
توضیح:
   توافق نداشتن و عدم سازش با هم


ضرب المثل:
   ئاسياو كار خوه‌ي كه‌ي چه‌ق چه‌قه سه‌ر خوه‌ي نه‌يگه ژان
ترجمه:
   آسياب كار خود را انجام مي دهد دروگر سر خود را به درد مي آورد.
توضیح:
   دخالت بي مورد و فضولي در كار ديگران كردن، آن هم زماني كه حاصلي نداشته باشد.


ضرب المثل:
   ئاويگ رشيا گرده و نيه‌و
ترجمه:
   آبي كه ريخت جمع نمي شود
توضیح:
   نظير: آب رفته به جوي برنمي گردد. پشيماني سودي ندارد.


ضرب المثل:
   ئه‌رام بگيرن سورم ئه‌را به‌ولي به‌ن
ترجمه:
   براي من گريه كنيد زيرا عروسي ام را به «بولي»- اسم يكي از دهستانهاي دور دست ايلام- مي برند
توضیح:
   مشكل من از شما بيشتر است .


ضرب المثل:
   ئه‌را شيشه‌ي بشكي؟
ترجمه:
   مگر شيشه اي شكسته شوي
توضیح:
   ترغيب به صبر و تحمل كردن


ضرب المثل:
   ئاو ژير كه‌ي
ترجمه:
   آب زير كاه
توضیح:
   مكار و فريبكار


ضرب المثل های کردی با معنی فارسی

ضرب المثل:
   ئه‌را زگم نيه ئه‌را قه‌درمه
ترجمه:
   به خاطر شكمم نيست، براي قدر و ارزشم است
توضیح:
   در جواب بي حرمتي و مهمان نوازي نكردن گويند


ضرب المثل:
   ئه‌را چال پاي بنارم؟
ترجمه:
   مگر چاله ي مسير سر بالايي هستم؟
توضیح:
   مانع پيشرفت ديگران نبودن.


ضرب المثل:
   ئه‌را تمام مه‌ردم دايه ئه‌را ئيمه باوه‌ژن
ترجمه:
   براي تمام مردم مادر، براي ما زن بابا
توضیح:
   در حق بعضي لطف و در حق بعضي بدي و ناسپاسي كردن


ضرب المثل:
   ئايم فره‌خوه‌ر دو جا مري
ترجمه:
   آدم پر خور دو بار مي ميرد
توضیح:
   نظير: اسير بند شكم را دو شب نگيرد خواب شبي ز معده ي سنگي شبي ز دلتنگي


ضرب المثل:
   ئاگر خاسه و ته‌پ و دو، برا خاسه نه چه‌ن شو
ترجمه:
   آتش خوب است با دم و دودش. برادر خوب است نه به اندازه شوهر
توضیح:
   شوهر بيشتر و بهتر از برادر به مشكلات زن رسيدگي مي كند.


ضرب المثل:
   ئايم تا ده ئه‌سب نه‌كه‌في ئه‌سب سواري ياد نيه‌گري
ترجمه:
   آدم تا از اسب نيفتد اسب سواري ياد نمي گيرد
توضیح:
   نظير: كار نيكو كردن از پر كردن است. تجربه، مستلزم كار زياد و گذشت زمان است


ضرب المثل:
   ئاو ده يه جا بميني گه‌ني
ترجمه:
   آب كه در يك جا بماند مي گندد
توضیح:
   زياد در يك جا ماندن برابر با بي ارزش شدن


ضرب المثل:
   ئاگر پشكوول چاي داخ نيه كه‌ي
ترجمه:
   آتش پشكل چاي را داغ نمي كند
توضیح:
   انتظار بي فايده، از كسي كاري بر نيامدن


ضرب المثل:
   ئاو ده دسي نيه‌رشي
ترجمه:
   آب از دستش نمي ريزد
توضیح:
   آدم بسيار خسيس و بخيل


ضرب المثل:
   ئاو ده ئاو ته‌كان نيه‌خوه‌ي
ترجمه:
   آب از آب تكان نمي خورد
توضیح:
   همه جا و همه چيز در آرامش است


ضرب المثل های کردی کرمانشاه

ضرب المثل:
   ئاو ده ئاسياو بكه‌في
ترجمه:
   آب از آسياب افتادن
توضیح:
   انتظار آرامش بعد از جنجال


ضرب المثل:
   ئاگر ده نام ئاو ئه‌و كهي
ترجمه:
   در ميان آب آتش روشن مي كند
توضیح:
   زيرك و كارآزموده


ضرب المثل:
   ئاش نه خواردگ، ده‌س و ده‌م سوزياگ
ترجمه:
   آش نخورده و دهان سوخته
توضیح:
   بي بهره بودن از محاسن موضوعي و سهيم شدن در معايب آن


ضرب المثل:
   ئاش هزار كه يوانوو يا سوره يا بي خوا
ترجمه:
   آش هزار كدبانو يا شور است يا بي نمك
توضیح:
   نظير: آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شود يا بي نمك


ضرب المثل:
   ئاش هه‌ر ئه‌و ئاشه و كاسه هه‌و كاسه
ترجمه:
   آش همان آش است و كاسه همان كاسه
توضیح:
   عوض نشدن، تغييري حاصل نشدن


ضرب المثل:
   ئاسياو وه نه‌وبه
ترجمه:
   آسياب به نوبت
توضیح:
   رعايت نوبت


ضرب المثل:
   ئاسائ وه كه‌م هه‌ر بوه وه هوچ هه‌ر نه‌وه
ترجمه:
   آسياب كم كار بوده ولي بيكار نبوده است.
توضیح:
   كسي كه مسئوليت كاري را دارد بايد كم يا زياد به انجام آن مشغول باشد و گرنه چه نسبتي است وي را با انجام آن كار


مجموعه ضرب المثل های تهرونی

/ ضرب المثل های کردی + معنی /

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.2 تعداد آرا: 15

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir