مجموعه کامل اسامی پسرانه لاکچری به همراه معانی هر اسم در این صفحه برای شما عزیزان قرار داده شده است . ( اسم پسرانه لاکچری و شیک )

اسم لاکچری با حرف الف

اَرسام     به معنای آرشام فارسی  
اِرمیا     بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع) (اسم پسر و دختر)   
عبری    
آرسام(تلفظ: ārsām) گونه‌ای دیگر از واژه‌ آرشام، آرشام – آرشام
خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه
و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
فارسی 
ایلیا       خداوند خدای من است؛
در تورات از انبیای بنی اسرائیل که در عهد عتیق،
عهد جدید و قرآن (= الیاس) از او یاد شده است؛
(در سُریانی) نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع)
عبری
الیا        الیاس، خدای من یهوه است،
نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
عبری           
آتیندر زبان زند و پازند جدید، نو، بوجود آمدهاوستایی – پهلوی 
آدرینآدریانوس، به فتح ی
یکی از پادشاهان روم که فتوحات زیادی داشت و به ادبیات علاقمند بود.
لاتین 
آرتاپاک، نام پهلوان ایرانی – ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است.فارسی           
آراد(تلفظ: ārād) (در اعلام) نام فرشته‌ی موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که
به روز آراد متعلق است، نام روز بیست و پنجم ماه شمسی،
(در پهلوی) آرای، آراینده – آراج، نام روز بیست و پنجم از هر
ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز
نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می‌دانند. 
فارسی           
آوید      تلفظ: āvid دانش، خرد
عقل (در زبان اوستایی کلمه‌های ‘ آوید، وید، ویدا ‘ هر سه به یک معنی به کار رفته است)
مشتاق و خواهان (اسم دختر و پسر)
فارسی
آریان(تلفظ: āriyān) منسوب به آریا، آریایی، آریالاتین     
آروین    (تلفظ: ārvin) امتحان و آزمایش و تجربه، آزموده و آزمایش شده – تجربه
آزمایش امتحان آزمون
فارسی 
آبتیناسم پدر فریدون پادشاه پیشدادی
و نیز از شخصیت های شاهنامه فردوسی
به معنی روح کامل، انسان نیکو کار     
اوستایی
آریو      (تلفظ: āriu) (آری = آریا + او/، u/ (پسوند نسبت و شباهت))،
منسوب به قوم آریایی، شبیه آریائیان، آریایی – نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی
زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
فارسی 
اسم لاکچری با حرف الف

اسم پسرانه لاکچری و شیک

اسم لاکچری با حرف ب

بَردیا     دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجه (سومین پادشاه هخامنشی) است
که در اوستایی به معنای بلند پایه است.
فارسی   
بِهینا      (بهین + الف نسبت)، منسوب به بهینفارسی  
بِهنیا      نیک نژاد، دارای اصل و نسب، اصیل، شریف.              فارسی
بِنیامین   یعنی پسر دست راستِ من؛
آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع).  
عبری
بَرسام    آتش بزرگ مرکب از بر (مخفف ابر) + سام (آتش)،
نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی،
از نامهای شاهنامه؛ فرزند بیژن فرمانروای سمرقند که با یزدگرد جنگید. 
فارسی 
بهداد     آفریده خوبفارسی  
بِهیاد      (به + یاد) دارنده‌ی بهترین یاد؛ کسی که از او به نیکی یاد می‌کنند.   فارسی   
بهشاد     نیکوی شاد؛ مرکب از به (بهتر یا خوب) + شاد          فارسی   
باراد      نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی
زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.      
فارسی   
پارسا     آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی
دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند.  
فارسی  
پویان     آن که در حال حرکت به نرمی و آرامی است، روان؛
دونده، دوان، شتابان؛ جوینده؛ جستجو کننده.          
فارسی   
اسم لاکچری با حرف ب

اسم لاکچری با حرف پ

پَیامالهام، وحی؛ مطلبی که به شکل کلام،
نوشته یا نشانه‌ای از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر فرستاده شود.
فارسی
پندارفکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن (اسم دختر و پسر)        فارسی   
پدرام     آراسته؛ نیکو؛ خوشدل، شاد؛ سرسبز وخرم؛ مبارک،
فرخ، خجسته؛ شادی، خوشحالی.
فارسی  
پَرهام     فرشته خوبی، همچنین به معنی پیر همه (پدر همه) می‌باشد.
معادل عبری آن آبراهام می‌باشد.
نامی است پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است، صورت فارسی ابراهیم.
فارسی     
اسم لاکچری با حرف پ

اسم لاکچری با حرف ت

توحید    یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی؛ اخلاص عربی
تیام       چشمانم؛ عزیز و گرامی (اسم دختر و پسر) لری  
اسم لاکچری با حرف ت

اسم سه حرفی / کاملترین فهرست

اسم لاکچری با حرف ج

جهانیار  یاور و یاور مردم جهان  فارسی    
جويا      جستجو كننده، جوينده فارسی           
جاويد    هميشگي، ابدي     فارسی    
اسم لاکچری با حرف ج

اسم دختر با ج / کامل ترین لیست

اسم لاکچری با حرف ح

حِسام     شمشیر تیز و برنده عربی
حِسان    بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی عربی
حامیمنسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام؛ آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیزی است، حمایت کننده، پشتیبان. عربی    
اسم لاکچری با حرف ح

اسم لاکچری با حرف د

داموندشت و صحرا؛ از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان.فارسی
داتام      (تلفظ: dātām) آفریننده و مخلوق، نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه  فارسی  
داتیس    (تلفظ: dātis)، سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی.      فارسی 
دادمهر   عدالت دوست؛ نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ. فارسی           
دارا       برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوندفارسی           
دانا       دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.فارسی           
دانوش   نام شخصی در داستان وامق و عذرافارسی  
دایان     سرافرازی، تکیه گاه  ترکی 
اسم لاکچری با حرف د

اسم پسرانه لاکچری و شیک

اسم لاکچری با حرف ر

رَها       اسم پسرانه و دخترانه به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی فارسی  
رَسام     رسم کننده، طراح، نقاشعربی
راتین     رادترین، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی   فارسی
رادمهر   خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشیدفارسی
رادوین   جوانمرد کوچک           فارسی  
راستینحقیقی، واقعی، راست قامتفارسی         
رُهام      در شاهنامه پهلوان ایرانی، (در عربی) پرنده‌ای که شکار نکند.    فارسی         
رادمانرادمنش، کریم، با سخاوت، نام سرداری معاصر خسرو پرویز ساسانی.      فارسی  
رادنوش  مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)فارسی           
رادین    بخشنده، جوانمرد     فارسی    
رستاک   (تلفظ: rastāk)، شاخه‌ی تازه‌ای که از بیخ درخت برآید،
زاده‌ی درخت مو (اسم دختر و پسر)
فارسی          
رامتین   رامسین، رامین، نوازنده، سازنده؛ نام شخصی که واضع چنگ بودهفارسی         
رایان     باهوش و دانشمند، نگهبان آسمان
در عربی نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است. (اسم دختر و پسر)        
فارسی 
رایا  آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه (اسم دختر و پسر)عبری
اسم لاکچری با حرف ر

اسم لاکچری با حرف ز

زامیاد    زاده فرشتگان، نگهبان زمین، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم          فارسی   
زانکوبه دنبال دانش و علم، شبیه به کوهکردی        
زانیار    یار دانا و دانشمندکردی
اسم لاکچری با حرف ز

اسم لاکچری با حرف ژ

ژوان     میعادگاه عاشق و معشوق کردی
ژیار      شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندانکردی
اسم لاکچری با حرف ژ

اسم پسرانه لاکچری و شیک

اسم لاکچری با حرف س

سیامکسیاه موفارسی
سیاوش   دارنده‌ی اسب نر سیاه، پسر کیکاووس پادشاه کیانیفارسی
سام       آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال
در عبری سام به معنی ‘اسم’ است و آن نام فرزند ارشد نوح نبی (ع) می‌باشد. 
فارسی   
سامان    سرزمین، ناحیه، محل، مکان؛ ترتیب و روش چیزی یا کاری
ثروت، دارایی، قوت، توانایی؛ صبر، آرام و قرار    
فارسی   
ساتیار    از نامهای زرتشتی که گونه‌ی دیگر آن به نظر میرسد سادیار باشد
نام یکی از سرداران داریوش. 
اوستایی – پهلوی
سامیار   ثروتمند          فارسی   
ساشا      مدافع و محافظ مردان یونانی 
سامی     عالی، بلند مرتبه، بلند؛ منسوب به سام پسر نوح نبی (ع)فارسی   
سورنا    سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهمفارسی 
سیروان  عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای کردستان و کرمانشاه می‌گذرد.کردی
سپنتا     پاک و مقدس اوستایی – پهلوی 
سبحان   پاک، منزه؛ از نامهای خداوندعربی
سورین   (تلفظ: surin)، منسوب به سُور، آن که شادمان و مسرور است، توانا، دلیر فارسی 
اسم لاکچری با حرف س

اسم لاکچری با حرف ش

شادمهر  ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است.   فارسی   
شروین   معشوق مردمان، پایدار و نامی، نام قلعه‌ی شروان؛ نام انوشیروان دادگرفارسی  
شاها      نام قلعه‌ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود.فارسی
شَنتیا     نام حضرت علی (ع) در زبور داوود، پیروز فارسی         
شهیاد     مرکب از شه (شاد) + یاد (خاطره)  فارسی   
شهراد    پادشاهِ جوانمرد فارسی
شاهرخ   دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما           فارسی 
شارونا   سرزمین پربار و حاصلخیز آشوری 
شایان     شایسته، سزاوار، در خور؛ فراوان فارسی     
شهیار    همدم، همنشین و مونس شاه؛ نظیر و همتای شاه؛ (به مجاز) بلند مرتبهفارسی   
اسم لاکچری با حرف ش

اسم لاکچری با حرف ط

طاها      طه، نگارش فارسیانه طه می‌باشد.  عربی
اسم لاکچری با حرف ط

اسم پسرانه لاکچری و شیک

اسم لاکچری با حرف ع

عارفآن که از راه تهذیب نفس و تفکر
به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه
نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی 
عربی
عرشیاملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت          عربی
اسم لاکچری با حرف ع

اسم لاکچری با حرف ف

فرجادفاضل و دانشمند  اوستایی
فربددارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا  فارسی   
فرداد     فر + داد، داده شکوه، زیبایی و جلال           فارسی    
فرزام     لایق، درخور، شایستهفارسی
اسم لاکچری با حرف ف

اسم لاکچری با حرف ک

کامران   آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط  فارسی    
کارنشجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم
سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد.
فارسی  
کیاپادشاه سلطان، حاکم، فرمانروافارسی  
کیاراد  پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمردفارسی   
کامیار    کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروزفارسی     
کوشادریشه گیاهی خوشرنگفارسی   
کیان      پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران   فارسی  
اسم لاکچری با حرف ک

اسم لاکچری با حرف م

مانا       (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی)
مانند و مانند بودن (اسم دختر و پسر)
فارسی
ماکانآنچه بوده است.عربی
مارتیا    آدمی، انساناوستایی
مِهرزاد   زاده‌ی مهر فارسی  
ماهان    نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر
پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان 
فارسی
مانی      اندیشمندفارسی  
مهرسام  پسر خونگرم و مهربان
مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است. 
فارسی    
مِهراد    (مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگترفارسی  
مهرشاد  خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده فارسی   
مِهیاد(مِه = مِهتر، بزرگتر + یاد)، تداعیگر مِهتری و بزرگی؛ (به مجاز) مِهتر و بزرگترفارسی        
مِهربُد    محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛
(به مجاز) شخصِ مهربان
فارسی        
اسم لاکچری با حرف م

اسم لاکچری با حرف ن

نویان     امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترکترکی 
نوید      مژده، خبرخوش، بشارت فارسی  
اسم لاکچری با حرف ن

اسم لاکچری با حرف و

واتیار    سخنگو کردی
واروژان کبوتر نر     ارمنی
وارتان   نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی   ارمنی
اسم لاکچری با حرف و

اسم لاکچری با حرف ه

هوفر     مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر
به معنای شأن و شکوه و شوکت
شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب  
فارسی 
هوتن     نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشیفارسی  
هوراد    جوانمرد و با خدا، مرد نیکفارسی      
هوراز   دوست صمیمی کردی
هوداد    نیک آفریده، داده خوب، داده نیک   فارسی   
هونامخوشنام، نیک نام فارسی
هیراد     کسی که چهره‌ای خوشحال و شاد دارد.          فارسی
هیرساپارسافارسی
اسم لاکچری با حرف ه

اسم پسرانه لاکچری و شیک

اسم لاکچری با حرف ی

یاسین    نام سوره‌ای در قرآن کریمعربی
یاشار     جاویدان، همیشه زنده، زندگی کننده ترکی
یکتایگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند، بی‌همتا     فارسی    
یونابه معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع) عبری
اسم لاکچری با حرف ی

اسم لاکچری با حرف م

مانیا      پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای
(در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن
معرب از یونانی، دیوانگی، جنون 
یونانی           
اسم لاکچری با حرف م

مطالب پیشنهادی

پس زمینه لاکچری برای گوشی

اسم های ایران باستان

       

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 377

هنوز کسی رای نداده...