حتما در مورد معجزه عدد 19 در قرآن چیز های زیادی شنیده اید . در این مقاله قصد داریم گوشه ای از معجزه این عدد در مورد آیه « بسم الله الرحمن الرحیم » را بررسی میکنیم . اما میدانیم معجزه عدد 19 صرفا به آیه بسم الله الرحمن الرحیم محدود نیست .

معجزه عدد 19
معجزه عدد 19

معجزه عدد 19 در قرآن

خداوند در آیه 30 سوره مدثر میفرماید : عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ « نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده‌اند! » شاید این مستقیم ترین اشاره به عدد 19 در قرآن باشد اما محققان علوم قرآنی با بررسی قرآن از نظر ریاضی به رابطه عجیب عدد 19 با آیات الهی پی برده‌اند .

آیه « بسم الله الرحمن الرحیم » آیه شاخص و ویژه ای است که در ابتدای تمام سوره های قرآن به استثنا سوره توبه آورده است و فقط در سوره حمد به عنوان آیه مستقل شمارش می‌شود . این آیه مبارک 19 حرف دارد و همین تعداد حرف ، جرقه آغاز بررسی ریاضی عدد 19 در قرآن بوده است .

نکته : در آیه 30 سوره نمل « إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ » یک بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد . به همین دلیل قرآن با 114 سوره 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد .

عدد 19
عدد 19

حروف ابجد

حروف ابجد عربی رازی را در خود پنهان کرده‌اند، به هر کدام از این حروف عددی از ۱ تا ۱۰۰۰ اختصاص داده‌اند. این سیستم عددی، عمر طولانی دارد و قبل از سیستم اعداد هندو – عربی، از این سیستم عددی در ریاضی استفاده می‌شد.

جدول حروف ابجد و ارزش عددی هر حرف :

نملکیطحزوهدجبا
5040302010987654321
غظضذخثتشرقصفعس
100090080070060050040030020010090807060
جدول حروف ابجد

اطلاعات پایه برای بررسی « بسم الله الرحمن الرحیم » :

شماره كلمات کلمهتعداد حروف کلمهارزشهای ابجدیجمع  ارزشها
1  ب / س / م3  2/60/40102
ا / ل  / ل / ه41/30/30/566
3ا / ل / ر / ح / م /ن61/30/200/8/40/50329
4ا / ل / ر / ح / ی/ م61/30/200/8/10/40289
 –جمع: 19 –جمع ارزشها 786
بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه ریاضی اول

« بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ » ۱۹ حرف دارد.

رابطه ریاضی دوم

۲)  اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بنویسیم و بعد از شماره  هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳ و ۴ و ۶ و ۶ را بنویسیم عدد

۱ ۳ ۲ ۴ ۳ ۶ ۴ ۶ = ۱۹ × ۶۹۷۰۳۴

رابطه ریاضی سوم

اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب 19 دارد:

 ۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ × ۲۴۴۰۱۲۷ 

رابطه ریاضی چهارم

اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به 19 است:

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ × ۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱

رابطه ریاضی پنجم

 اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به 19 است:

1260402130305313020084050413020081040 =

19 × 66336954126595422109686863843162160

رابطه ریاضی ششم

اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم باز ضريب 19 دارد. يعنی:

110527033354295 = 19 × 5817212281805

(3 + 102 = 105),   (4 + 66 = 70),   (6 + 329 = 335),    (6 + 289 = 295)

رابطه ریاضی هفتم

اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب 19 دارد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ × ۶۹۸۵۸۶۰۱

(0 + 3 = 3),   (3 + 4 = 7),   (3 + 4 + 6 = 13),   (3 + 4 + 6 + 6 = 19)

رابطه ریاضی هشتم

اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را به اضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم باز ضريب 19 دارد يعنی:

۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = 19 × ۵۸۰۱۱۴۱۲۳۶۷۰۹۴

  (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168


رابطه ریاضی نهم

اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم ( عدد 62 رقمی بدست ميايد) باز ضريب 19 دارد يعنی:

   ۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

=

 ۱۹ × ۱۱۳۶۹۶۸۵۸۶۴۷ …. 

 اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) با رنگ مشخص شده اند.  اين رنگ آمیزی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.


رابطه ریاضی دهم

اگر شماره ترتيب هر كلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هرمجموعه عددی که با رنگ آمیزی مشخص شده است (در رابطه ی قبل) اضافه كنيم عدد جديدی بدست مي آيد (عدد 66 رقمی) كه باز هم ضريب 19 دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

=

۱۹ × ۱۱۱۳۶۹۶۸۵۸۴۳ ….


رابطه ریاضی یازدهم

اگر پس از هر جمله (مجموعه اعداد رنگ آمیزی شده در رابطه 9) بجای شماره ترتيب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاريم، يك عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضريب 19 دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =

۱۹ × ۱۱۱۳۶۹۶۸۵۸۴۳ ….


رابطه ریاضی دوازدهم

در اين مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر جمله ميگذاريم، باز هم عدد 73 رقمی جديدی بوجود ميآيد كه ضريبی از 19 است.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱9 

=

۱۹ × ۵۳۷۹۷۹۰۷۳۸ ….


رابطه ریاضی سیزدهم

برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) نكات زير را مينويسيم:

 1-  تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از 3 حرف تشكيل شده (برای تشخيص به رنگ قرمز نوشته شده).

2-  جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه  ” بسم ” جمع ارزش حروف آن 102 ميباشد.

3-  ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م)  تشكيل گرديده كه ارزش هر حرف به ترتيب ( 2 و 60 و 40 ) ميباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاريم يك عدد 48 رقمی بوجود ميآيد كه باز ضريب 19 دارد.

 ۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ × ۱۶۳۲۷۶۸۶۳۴ ….


رابطه ریاضی چهاردهم

در اين مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مينويسم كه اين بار هم عدد 48 رقمی بدست می آيد كه باز هم ضريبي از 19 ميباشد.

 ۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =

۱۹ × ۱۷۱۶۰۰۰۵۳۹ ….


رابطه ریاضی پانزدهم

اگر شماره ترتيب حروف هركلمه را با شماره ترتيب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنيم

عددی 12 رقمی بدست ميآيد كه باز هم ضريبی از 19 ميباشد.

۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =

 ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲=

۱۹ × ۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸


رابطه ریاضی شانزدهم

اگر شماره ترتيب هر كلمه را پس از شماره ترتيب حروف هر كلمه بگذاريم عدد 23 رقمی بدست ميآيد

كه باز هم ضريبی از 19 ميباشد

 ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴=

۱۹ × ۶۴۸۱۳۵۱۲۰۴۷۹ ….


رابطه ریاضی هفدهم

اگر تعداد كلمات “بسم الله الرحمن الرحيم” (4) را اول بنويسيم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنويسم و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786)  آن را بنويسيم عدد 6 رقمی بوجود ميايد كه ضريبی از 19 ميباشد. (برای تشخيص زير آن اعداد خط كشيده شده است)

۴ ۱۹ ۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴


رابطه ریاضی هجدهم

اگر رقم های رابطه 17  را برعکس بنويسيم ضريب 19  خواهد داشت.

۶۸۷ ۸۱ ۴ = ۱۹ × ۳۶۲۰۶


رابطه ریاضی نوزدهم

اگر شماره آيه بسم الله الرحمن الرحيم  كه اولين آيه قرآن است را بنويسيم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنويسم و بعد تعداد حروف هر كلمه را بنويسيم باز ضريبی از 19 ميباشد.  

   ۱۷۴× ۱۹ × ۱۹ × ۱۹=۳۴۶۶ ۱۹ ۱ 


زنای ذهنی چیست؟

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 15

هنوز کسی رای نداده...




طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir