شاید شما هم در مورد نوشتن شبح یا شبه دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( شبح یا شبه ? )

املای صحیح این کلمات به معنای مورد نظر شما بستگی دارد . اگر منظور شما « روح » است املای درست « شبح » می‌باشد . اما اگر منظور شما « مثل و مانند » است املای درست آن « شبه » است .

شبح یعنی چه ?

شبح
شبح

مترادف و معادل واژه شبح:

 • روح
 • سایه
 • سیاهی
 • شخص
 • ذات
 • سایه
 • تن نما
 • تارگون
 • شخص ذات

/Sabah/

تلفظ شبح :

تلفظ شبح

معنی شبح در لغتنامه دهخدا

شبح. [ ش َ ب َ ] ( ع ص ، اِ ) شبج. دروازه بلندبناء. ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ). دروازه ای که بنای آن عالی باشد. ( ناظم الاطباء ). رجوع به شبج شود. || مرد پهن بازو. ( منتهی الارب ).

|| کالبد. ( منتهی الارب ). شخص. ( اقرب الموارد ). کالبد و شخص. ( ناظم الاطباء ). ج ، اَشباح و شُبوح : و منه یقال هم اشباح بلاارواح.

|| سیاهی که از دور بنظر میرسد.
– شبح باطل ؛ یعنی هباء و یقال : هو ارق من شبح باطل.
گفته اند: که اسمها دو قسمند قسمی اسماء اشباحند؛ یعنی آنها که به نظر آیند و احساس شوند و قسمی دیگر اسماء اعمالند که آنها هستند که با چشم دیده نشوند و با حس درک نگردند، چون : اسماء اعیان و اسماء معانی. ( از اقرب الموارد ).
– شبح المال ؛ عبارت است از شتر و گوسپند و دیگر مواشی. ( از منتهی الارب ). آنچه از شتر و گوسپند و دیگر مواشی با چشم دیده و شناخته شود. ( از اقرب الموارد ).

شبح. [ ش َ ] ( ع ص ) شَبَح. رجل شبح الذراعین ؛ مرد پهن بازو. ( منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ).


شبح. [ ش َ ] ( ع مص ) شکافتن چیزی را. ( از منتهی الارب ). شق کردن چیزی. ( از اقرب الموارد ).

|| پهن گردانیدن اَرش دست. ( کتاب المصادر ص 224 ).

|| دراز کردن دست را در دعا: شبح الداعی ؛ دراز کرد دست را در دعا. ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ).

|| کشیدن و دراز کردن پوست را در میان میخها. ( از منتهی الارب ). شکافتن پوست و امثال آن را؛ یعنی قرار دادن آن را میان میخها، چون قرار دادن انسان مصلوب را برروی دو تخته بر زمین. ( از اقرب الموارد ) ( از متن اللغة ).

|| مانا و ظاهر شدن. ( ازمنتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( از متن اللغة ).

|| صاف و پهن کردن چوب. ( از اقرب الموارد ) ( از متن اللغة ).

معنی شبح در لغتنامه معین

شبح (شَ بَ ) [ ع . ] (اِ. ) =

 1. تن ، کالبد.
 2. سیاهی جسم که از دور به نظر رسد.
 3. ج . اشباح .

شبح یا شبه ?

معنی شبح در فرهنگ عمید

 1. موجود موهوم و ترسناکی که روح خبیث مردگان تصور می شود.
 2. شخص، تن، کالبد.
 3. سیاهی جسم که از دور به نظر آید.
آوا:/Sabah/
اشتباه تایپی: afp
نقش: اسم
واژه شبح

شبح به انگلیسی

Englishفارسی
apparition
fantasy
ghost
phantom
apparition
fantasy
ghost
phantom
poltergeist
shadow
specter
spirit
wraith
figure seen from a distance
shade
spook
شبح
شبح به انگلیسی

شبه یعنی چه ?

شبه
شبه

مترادف و معادل واژه شبه :

 • سان
 • شبق
 • مانند
 • مثل
 • نظیر
 • وار
 • همانند
 • همسان

متضاد واژه شبه : ضد .

تلفظ شبه :

تلفظ شبه

/Sabah/

شبح یا شبه ?

معنی شبه در لغتنامه دهخدا

شبه. [ ش َ ب َ / ب ِ ] ( ص نسبی ) منسوب به شب. ( فرهنگ فارسی معین ).

|| در ترکیب با عدد آید و معنی تعداد شبها دهد: ماه دوشبه. ماه سه شبه. ( فرهنگ فارسی معین ).

شبه. [ ش َ ب َ / ب ِ ] ( اِ ) شوه. شبق. معربش سبج. سنگی باشد سیاه و براق و در نرمی و سبکی همچو کاه ربا است و آن دو بابت میشود یکی آن است که از دشت قبچاق آورند و آن آبی است که به مرور ایام بسته میشود و دیگری کانی باشد که از گیلان آورند. طبیعت آن سرد و خشک است.

گویند هر که با خود دارد از چشم زخم و سوختن آتش ایمن گردد و اگر بر سر بیاویزند درد سر را ساکن سازد و اگر نور چشم کسی سفید باشد و در چشم او خیالها و چیزی مانند ابر پدید آید و چشم خیرگی کند، آیینه ای از آن سازند و پیش چشم بدارند، چشم راقوت تمام بخشد و آن مرض را زایل کند و منع نزول آب نیز از چشم کند و با میلی که از آن بسازند سرمه کشیدن یا همان میل را بی سرمه در چشم کشیدن روشنایی چشم را زیاد کند و قوت باصره دهد و چون او را در آتش نهند مانند هیزم بسوزد و بوی نفت کند. ( از برهان ).

نوعی سنگ و آن گونه ای لینیت است که در نتیجه تراکم ذرات کربن و تغییرات شیمیایی نسبةً سخت شده و رنگ سیاه براقی دارد و در جواهرسازی مصرف میشود. در برابر حرارت میسوزد و انیدریدکربنیک و بخار آب متصاعد میکند و همچنین گاز برخی ئیدروکربورهای مختلف را در موقع سوختن متصاعد مینماید.

ازسبزی به سیاهی آمده چون شبه می تافت. ( نوروزنامه ).
چون در این کتاب دررِ شعر و غرر فکر هرکسی هست چشم زخم را شبهی هم می بایست این قصیده بیاوردم. ( راحة الصدور راوندی ).


ادامه معنی شبه در لغتنامه دهخدا

هِنَّمَة ؛ شبه ای از شبه های زنان که جهت افسون با خود دارند. ( منتهی الارب ).

|| عقیق.

|| سنگ فسان.

|| مرجان سیاه. ( ناظم الاطباء ).
– مهره شبه ؛ که از دریا بیرون می آورند و آن را کوده میگویند. ( رساله ٔاوزان و مقادیر مقریزی ) .

|| مهره هایی که از آبگینه سازند. ( ناظم الاطباء ). اما چهار معنی اخیر مخصوص به این فرهنگ است.

شبه. [ ش َ ب َه ْ ] ( ع اِ ) نوعی از درخت بزرگ. ( از منتهی الارب ). ج ، اشباه. ( منتهی الارب ).

درختی شبیه به مورد. ( ناظم الاطباء ). سیاه تلو.

|| گیاهی است خاردار که شکوفه سرخ رنگ دارد و دانه ای مانند شهدانه.( منتهی الارب ).

گیاه خارداری است که گلی لطیف و سرخ رنگ و دانه ای چون شاهدانه دارد. ( از اقرب الموارد ).


شبه. [ ش َ ب َه ْ ] ( ع اِ ) مس زرد. ( از اقرب الموارد ).
– کوز شبه ؛ کوزه برنجین.( منتهی الارب ): عنده اوانی الشَبَه و الشِبه ؛ نزد اوهست ظرفهای برنجین. ( از اقرب الموارد ).

شبه. [ ش ُ ب َه ْ ] ( ع اِ ) ج ِ شبهة. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ).

شبه. [ ش ُ ب ُه ْ ] ( ع اِ ) هر درخت بزرگ خاردار. ( از اقرب الموارد ).

|| ( ص ) گفته شده است که به معنی گیاه خوردنی است که دارای برگی چون برگ نخل باشد. ( از اقرب الموارد ).

|| ( ص ) گفته شده است که به معنی خوشبوی از گیاهان است. ( از اقرب الموارد ).

شبه. [ ش ِب ْه ْ ] ( ع ص ، اِ ) مانند. مثل. ( از اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). ج ، مَشابه و مَشابیه.

ترکیبات شبه در لغتنامه دهخدا

|| ( اِ ) در عبارت ذیل معنی مشابهت دارد: فرزندان را بدان کس داد که بدو بیشتر شبه داشت. ( فارسنامه ابن البلخی ص 91 ).
– شبه انقطاع ؛ در اصطلاح ادیبان ، کلام و سخنی را گویند که جمله دوم عطف بر جمله اول باشد و با ایهام آنکه عطف بر غیرمنظور شده است. ( فرهنگ علوم از مطول ص 217 ).
– شبه جزیره ؛ آن قسمت از خشکی که سه جانب آن را آب دریا فراگرفته باشد و از یک سو به خشکی متصل باشد مانند شبه جزیره های آسیای صغیر و عربستان و هندوستان.
– شبه جمع ؛ در علم صرف ، آن است که هرگاه اسم دلالت بر جماعت کند و برای آن از همان لفظ اسم مفردی نباشد، چون خیل و شعب آن را شبه جمع گویند و شبه جمع برای حقیقتی وضعشده که اعتبار فردیت و جمعیت در آن ملغی است و فرق میان اسم جمع و شبه جمع در یاء نیست یا تاء وحدت است که اگر به اسم جمع ملحق گردد شبه جمع شود. ( از مبادی العربیة ج 4 ص 91 ).
– شبه ظرف ؛ جارو مجرور را گویند. ( فرهنگ علوم ).
– شبه جمله ؛ در علم نحو، به معنی ظرف و یا مجرور به حرف جر است و یکی از اقسام سه گانه ای است که خبر از برای مبتدا قرار میگیرد و در این صورت شبه جمله باید دارای وصف یا فعل محذوفی باشد و ظرف و یا مجرور به حرف متعلق به آن باشد و در حقیقت همان فعل و یا وصف محذوف خبر مبتدا را تشکیل میدهد. ( مبادی العربیة ج 4 ص 197، 199 ).
– || ( اصطلاح دستور ) صوت. رجوع به اصوات شود.
– شبه ظل ؛ نیم سایه. برزخ میان سایه و روشن. مقابل ظل در خسوف و کسوف. شبح یا شبه ?

ادامه

|| در فیزیک حد فاصلی است میان سایه کامل و روشنایی کامل. ( یادداشت مؤلف ).
– شبه عمد ؛ در قتل آن است که کسی عمداً بوسیله آلتی که قتاله نباشد ضربتی وارد آورد و او را بکشد و بعضی گفته اند اگر ضرب بوسیله آلتی باشد که معمولاً قتل واقع گردد آن را قتل شبه عمد گویند چون ضربت با سنگ بزرگ و چوبدست و عصای ضخیم. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 792 ). نوعی از قتل و آدم کشی. ( ناظم الاطباء ).
– شبه فعل ؛ مشابه فعل ، در اصطلاح اهل نحو مشتقاتی است که عمل فعل را انجام دهد و حروف فعل در آنها باشد مانند اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفضیل ، صفت مشبهه و مصدر و مقابل آن معنی فعل است که معنی فعل در آن به دست آید ولی حروف فعل در آن نباشد.


– شبه فلز ؛ اجسام ساده ای که به حالت گازند. ( ئیدرژن ، اکسیژن ، ازت ) و یکی از آنها ( برم ) مایع سنگین قهوه یی متمایل به قرمز سمی دودکننده ای است که باید با کمال دقت با آن کار کرد، بقیه شبه فلزات جامدند و هیچکدام جلای فلزی ندارند ( باستثنای ید و تلور ) الکتریسته را هدایت نمیکنند ( مگر گرافیت و سلینوم که در حالت مخصوصی هادی میباشند ) .
– شبه منشور ؛ جسمی است که دو قاعده آن دو چند ضلعی غیرمشخص واقع در دو صفحه متوازی است و وجوه آن مثلثهایی هستند که رأس آنها در یکی از دو قاعده و قاعده آنها در قاعده جسم دیگر باشد. ( فرهنگ فارسی معین ).
|| مس زرد. ( از اقرب الموارد ).

شبه. [ ش َ ب َه ْ ] ( ع ص ، اِ ) مثل. مانند. ج ، مَشابه و اشباه و مَشابیه ( برخلاف قیاس ).
– وجه شبه ؛ چیزی که مایه و اصل تشبیه شیی به دیگری باشد، در تشبیه چهار چیز ضروری است یعنی هر تشبیه چهار رکن دارد: مشبه ، مشبه به ، وجه شبه و ادات تشبیه مثلاً در مثال «دندانی چون مروارید»: دندان مشبه ومروارید مشبه به ، وجه شبه سپیدی دندان و ادات شبه «چون » است.

معنی شبه در لغتنامه فرهنگ معین

(شَ بَ یا بِ ) [ معر. ] (اِ. ) نوعی سنگ و آن گونه ای لینیت است که در نتیجة تراکم ذرات کربن و تغییرات شیمیایی نسبتاً سخت شده و رنگ سیاه براقی دارد و در جواهر – سازی مصرف می شود.
(ش ) [ ع . ] (اِ. ) مثل ، مانند. ج . اشباه .
(شَ بَ ) [ ع . ] (اِمص . ) مشابهت .

شبح یا شبه ?

معنی شبه در فرهنگ عمید

مثل، مانند.
* شبه جزیره: (جغرافیا ) قطعۀ وسیعی از خاک که از یک طرف متصل به خشکی و باقی آن میان دریا باشد، مانند جزیره.
* شبه جمله: (ادبی ) در دستور زبان، کلمه ای که معنی جمله را برساند، مانندِ آفرین، هان، زنهار، کاش.
* شبه فلز: (شیمی ) [منسوخ] عنصری که برخی از مشخصات فلز و برخی از مشخصات غیر فلز را دارد، مانند ارسنیک و آنتیمون، فلزنما.
سنگی سیاه و درخشان، کهربای سیاه: شبی چون شبه روی شسته به قیر / نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر (فردوسی: ۳/۳۰۳ ).

شبه به انگلیسی

 • oid _ quasi [rendering the english suffix-oid]
 • black coral
 • jet
 • black beads
 • likeness
 • analogue
 • similar thing

شبح یا شبه ?

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 234

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir