حتما برای شما هم پیش آمده است، « یسب » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (یسب یعنی چه ?).

معنی یسب
معنی یسب

معنی یسب

در لغتنامه دهخدا برای واژه یسب معنی ذیل آورده شده است:

یسب [ ی َ ] ( اِ ) نام سنگی که یشم نیزگویند ( ناظم الاطباء )، یشب، یشم، رجوع به یشم شود.

نام سنگی که یشم نیز گویند.

سنگ یشم
سنگ یشم

معنی یشب در لغتنامه دهخدا

یشب [ ی َ ] ( معرب ، اِ ) سنگی است و آن معرب یشم است به ابدال میم به باء مانند لازم و لازب ( از تاج العروس )، مأخوذ از یشپ فارسی و به معنی آن ( از آنندراج ) ( ناظم الاطباء )، یشم، یشف، معرب یشم و آن سنگی است. یصب. یصم ( یادداشت مؤلف )، و رجوع به یشم و الجماهر ص 198 و صیدنه ابوریحان بیرونی شود.

سنگی است و آن معرب یشم است به ابدال میم به بائ مانند لازم و لازب یشم.

یصب در لغتنامه دهخدا

یصب [ ی َ ] ( معرب ، اِ ) یصم، معرب از یشب و یشم فارسی که سنگی قیمتی است ( یادداشت مؤلف )، یشم ( ناظم الاطباء )، رجوع به یشم شود.

یصم معرب از یشب و یشم فارسی که سنگی قیمتی است یشم.

یصم در لغتنامه دهخدا

یصم [ ی َ ] ( معرب ، اِ ) یصب، یشب، معرب از یشم فارسی که سنگی قیمتی است ( یادداشت مؤلف )، رجوع به یشم شود.

یصب = یشب.

معنی یشم در لغتنامه دهخدا

یشم [ ی َ ]( اِ ) نام سنگی قیمتی که از چین یا هند می آورند و گویند هرکه آن را با خود داشته باشد از آفت برق ایمن خواهد بود ( برهان ) ( از فرهنگ جهانگیری ) ( ناظم الاطباء )، سنگی قیمتی که مایل به سبزی باشد ( غیاث )، سنگ یشم از رودهای ختن خیزد ( حدود العالم )، یشم که آن را یشب هم خوانند، سنگی است معدنی، بهترین آن زیتی و سپس سفید و آنگاه زرد است و آن را خواصی است ( از تاج العروس )، یسب یعنی چه ?

سنگی است سبزرنگ معدنی و گفته اند در حوالی ختن رودخانه ای است که آب آن بدانجا می رود و یشم در آنجا بهم رسد و در جایی دیگر پیدا نمی شود و یشم را هفت رنگ است، زیتی بهترین رنگهاست و حکما آن را در جزو جوهریات شمرده اند و مبارک دانند. در ختا معتبر است و بزرگان آنجا بی کمر یشم نباشند و حکاکی خوب بر یشم می کنند و گویند یشم را دافع طاعون و صاعقه دانند، چه در آن ولایت صاعقه بسیار می شود و لهذا یشم معتبر شده است، گویند دافع برص و بهق و خفقان و بواسیر است و معرب آن یشب است ( انجمن آرا ) ( آنندراج ).

یکی از گونه های عقیق که دارای رنگ دودی مایل به سفید است. از این سنگ گاهی در جواهرسازی و ساختن زینت آلات استفاده می کنند، یشب، یشپ، یشف، یصم، یصب، حجر حبشی، حجرالیشب، سنگ یاسم، سنگ چشم ( از یادداشت مؤلف ) :

سپید کرده به کافور سوده و به گلاب
بکار برده در او یشم ترکی و مرمر(فرخی)

به دشت شاه بهار آمد [ مسعود ] با تکلفی سخت عظیم از پیلان و خیلستان چنانکه سی اسب با شاخهای مرصع به جواهر و پیروزه و یشم ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 282 )، انگشتری یشم داشت بیرون کشید و گفت این انگشتری خداوند سلطان است. ( تاریخ بیهقی ص 573 ).

مزاج و طبع هوا گرم ونرم شد نشگفت
اگر بزاید از یشم و مرمر آتش و آب(سنایی)

لب کاریز پرطلق است و روی حوض پرنقره
شکم چون رود پریشم است و پشت کوه پرمرمر(عثمان مختاری)

در مجلس گاه اوانی و… یشم مرصع به لاَّلی نهاده ( تاریخ جهانگشای جوینی ).
هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت
هر کجا سنگی بد از وی یشم گشت

مولوی

چیست هستی بند چشم از دید چشم
تا نماید سنگ گوهر پشم یشم

مولوی

و رجوع به الجماهر ص 198 و 199 شود.
– یشم سفید ؛ یکی از گونه های یشم که سفیدرنگ است و به نام حجراخاطیس نیز موسوم است.
|| عقیق ( ناظم الاطباء ).

معنی یشم در لغتنامه معین

(یَ ) (اِ) یشپ، از سنگ های معدنی گران بها به رنگ های سبز تیره و کبود.

معنی یشم در فرهنگ عمید

سنگی شبیه عقیق یا زبرجد به رنگ های مختلف سفید، کبود، و سبز تیره.

مطالب پیشنهادی

یسب یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 445

هنوز کسی رای نداده...