حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه اردی بهشت را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (اردی بهشت یعنی چه ?).

معنی اردی بهشت
معنی اردی بهشت

معنی اردی بهشت

مترادف و معادل واژه اردی بهشت:

  • ماه دوم هر سال شمسی
  • نام یکی از امشاسپندان
  • روز سوم از هر ماه ایرانی
  • نام فرشته ای که نماینده پاکی و نگهبان آتش است
آوا:/~ordi-beheSt/
اشتباه تایپی: hvndfiaj
نقش: اسم
اردی بهشت به انگلیسی:ordibehesht
[second month having 31 days]
اردی بهشت یعنی چه ?
معنی اردی بهشت در لغتنامه معین ?

(اُ یا اَ بِ هِ ) (اِ) = ۱ – نام یکی از امشاسپندان ۲ – دومین ماه از سال خورشیدی ۳ – سومین روز از هر ماه شمسی ایرانی.

معنی اردی بهشت در فرهنگ عمید ؟

۱- ماه دوم از سال خورشیدی، ماه دوم بهار
۲- [قدیمی] روز سوم از هر ماه خورشیدی، اردیبهشت روز
۳- [قدیمی] در آیین زردشتی، یکی از امشاسپندان که در جهان مینوی نمایندۀ پاکی و تقدس و در جهان خاکی نگهبان آتش و موکل بر اردیبهشت روز است: اردیبهشت روز است ای ماه دلستان / امروز چون بهشت برین است بوستان (مسعودسعد: ۵۴۵ ).

تلفظ اردی بهشت:

تلفظ اردی بهشت

معنی اردی بهشت در لغتنامه دهخدا

اردی بهشت [ اَ /اُ ب ِ هَِ ] ( اِ ) در اوستا، اَشَه وَهیشتَه و در پهلوی اُرت وَهیشت مرکب از دو جزء است : اول اَرتَه به معنی درستی و راستی و پاکی و تقدس، دوم و هیشته صفت عالی از وِه به معنی به و خوبست و کلمه مرکب به معنی بهترین راستی است.

مؤلف برهان آرد: معنی ترکیبی این لغت به معنی مانند بهشت باشد چه ارد به معنی شبیه و مانند آمده است و چون این ماه وسط فصل بهار است و نباتات در غایت نشو و نما و گلها و ریاحین تمام شکفته و هوا در نهایت اعتدال، بنابراین اردیبهشت خوانند ( ! ).

رجوع به شمس اللغات و جهانگیری و غیاث اللغات شود. و بیرونی در آثارالباقیه ( ص 219 ) آرد: و معنی هذاالاسم الصدق ُ خیر و قیل بل هُو منتهی الخیر || ( اِخ ) نام یکی از امشاسپندان در آئین ایرانیان باستان که در جهان مینوی نماینده پاکی و تقدس و قانون ایزدی اهورمزداست و در جهان خاکی نگهبانی آتش با اوست و نیز نگهبانی دومین ماه هر سال و سومین روز هر ماه بدو سپرده است.

مؤلف برهان آرد: نام فرشته ای است که محافظت کوهها کند و تدبیر امور و مصالح ماه اردیبهشت تعلق بدو دارد… در این روز نیک است بمعبد و آتشکده رفتن و از پادشاهان حاجت خود خواستن و بجنگ و کارزار شدن – انتهی.

و در شمس اللغات آمده است : فرشته ای که تدبیر کوهها و روز اردی بهشت بدومتعلق است و او رب النهار [ ظ: النار ] است. و رجوع بجهانگیری شود. بیرونی در آثارالباقیه ( ص 219 ) آرد:

همه ساله اردی بهشت هژیر
نگهبان تو بر هُش و رای و ویر(فردوسی)

همه ساله اردی بهشت هژیر
نگهبان تو باد و بهرام و تیر(فردوسی)

چو سوزد تنش را به اردی بهشت
روانش بیابد خوشی در بهشت(زرتشت بهرام)

ادامه معنی اردی بهشت در لغتنامه دهخدا

|| ( اِ ) اسم ماهی است در تاریخ یزدجردی ( کشاف اصطلاحات الفنون ) ماه دویم از سال شمسی ( جهانگیری ) ( برهان ) و آن میانه فروردین ماه و خردادماه است. ماه دوم بهار.مدّت بودن آفتاب در برج ثور ( برهان ) مدت ماندن آفتاب در برج ثور ( شمس اللغات ) ثور: آفتاب اندرین ماه بر دور راست در برج ثور باشد و میانه بهار بود ( نوروزنامه ) و آن مطابق است با ثور عربی و نیسان سریانی و افلیریوس ( اوریل ) اروپائی و جیهه هندی و دارای سی ویک روز است :

بدو گفت پیران که خرّم بهشت
کسی کو ببیند در اردیبهشت(فردوسی)

|| روز سیم از هر ماه شمسی ( برهان ) ( غیاث ) سوم روز ماه ( مؤید الفضلاء بنقل از زفان گویا ) بیرونی در فهرست روزهای ایرانی روز سوم را اردی بهشت و در سغدی ارداخوشت و در خوارزمی اردوشت یاد کرده است، زرتشتیان ایران نیز آنرا اردیبهشت گویند :

اردیبهشت روز است ای ماه دلستان
امروز چون بهشت برین است بوستان(مسعودسعد)

مؤلف شمس اللغات پس از نقل بیت فوق گوید: اما به معنی فرشته موکل نار نیز به اندک تکلف راست می آید – انتهی، چنانکه گفته شد در جهان خاکی نگهبانی آتش به اردیبهشت سپرده است. رجوع بمجله مهر سال هفتم شماره 3 «نامهای دوازده ماه» بقلم پورداود و روزشماری در ایران باستان تألیف دکتر معین ( انتشارات انجمن ایرانشناسی شماره 4 ) و ایران باستان تألیف پیرنیا ص 2683 و 2684 و خرده اوستا تألیف پورداود ص 209 شود.

مطالب پیشنهادی

اردی بهشت یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 256

هنوز کسی رای نداده...