مجموعه ی تعبیر خواب تخم مرغ از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن تخم مرغ و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

تعبیر دیدن تخم مرغ
تعبیر دیدن تخم مرغ

تعبیر دیدن تخم مرغ

آنلی بیتون می گوید :

 • دیدن تخم مرغ در لانه مرغ‌ها در خواب، نشانه آن است که اموال قابل ملاحظه به دست می‌آورید، تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است
 • خوردن تخم مرغ در خواب، علامت آن است که بحث و جدل غیر عادی در خانه شما را کلافه می‌کند
 • مشاهده تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب، علامت آن است که شانس و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می‌سازد و همت عالی شما را نزد دیگران محبوب مینماید
 • دیدن تخم مرغ گندیده در خواب، نشانه از دست دادن ثروت و منزلت است
 • مشاهده یک جعبه یا سبد تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات پر سود است
 • اگر خواب ببینید زرده تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می‌شود، نشانه آن است که چیزی میخرید تا به دیگران فخر بفروشد .
 • دیدن تخم دیگر پرندگان در عالم رویا، نشانه آن است که از اقوام دور به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

تعبیر خواب تخم مرغ از امام صادق ع

تعبیر تخم پرندگان در خواب بر چهار وجه است :

 • به مراد رسیدن
 • زن گرفتن
 • کنیز
 • فرزند دار شدن

تعبیر خواب تخم مرغ لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در عالم خواب، علامت سود مالی هست، اگر در خواب مشاهده کنید که مرغی بر روی تخم های خود خوابیده است، بیانگر شنیدن اخبار خوب است . دیدن تخم مرغ پخته در خواب ، نشانه ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

مشاهده تخم مرغ رنگ شده در رویا، بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‌مند خواهید شد .

تعبیر خواب شکستن تخم مرغ حضرت یوسف

 • چنانچه در خواب ببینید که تخم مرغ ترک برداشته است نشانه درد و کسالت و نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.
 • اما اگر مشاهده کردید که تخم مرغ شکسته شود، از رفتن به یک سفر مهم باز میمانید و در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.
تعبیر خواب شکستن تخم مرغ حضرت یوسف
تعبیر خواب شکستن تخم مرغ حضرت یوسف

تعبیر خواب افتادن تخم مرغ

 آنلی بیتون نوشته است: هر گاه در عالم رویا تخم مرغ از دست فردی سقوط کند و بشکند به این معنی است مصیبت بزرگی بر زندگی او وارد میگردد، اما اگر تخم مرغ پس از سقوط سالم بماند نشانه یک سفر خسته کننده و سخت است.

همچنین اگر تخم مرغ به سمت فرد خواب بیننده پرتاب شود و پس از برخورد به او، شکسته شود نشانه خیانت افراد نزدیک به او است، این خیانت از نوع مالی است و ربطی به خیانت همسران ندارد.

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته
تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

تعبیر تخم مرغ پخته

منوچهر مطیعی طهرانی در مورد دیدن تخم مرغ پخته در خواب گفته است : اگر تخم مرغ در ظرفی آماده خوردن باشد نشانه موفقیت شیرین در زمان کوتاه است.

اما اگر تخم پخته در دست فرد باشد نشان دهنده موفقیت در زمان نسبتا طولانی است، دیدن تخم مرغ پخته در هر جای دیگر، علامت شکست رقیب و دشمن است.

تعبیر خواب زرده تخم مرغ چیست ?

معبران در مورد دیدن زرده تخم مرغ در خواب گفته اند که نشانه هدیه و خبر خوش می‌باشد، اگر فردی که خواب را میبیند مونث باشد این هدیه را از شوهر یا پدر خود دریافت می‌کند و اگر مذکر باشد هدیه را از همسر یا مادر خود دریافت می‌کند.

در برخی از منابع اینگونه تعبیر شده است که زرده تخم مرع در خواب علامت دشواری و سختی در آینده دور است و توصیه شده است برای دفع آن صدقه و قربانی داده شود.

تعبیر خواب زرده تخم مرغ چیست ?
تعبیر خواب زرده تخم مرغ چیست ?

تعبیر زرده تخم مرغ

تعبیر زرده تخم مرغ در کتاب رسالت یک رویا

در کتاب رسالت یک رویا در مورد خواب زرده تخم مرغ نوشته شده است : نشانه‌ی سود مالی و منفعت بسیار زیاد است، اگر زده تخم مرغ را دست فرد مورد علاقه خود ببینید، قطعا با او ازدواج خواهد کرد.

خوردن زرده تخم به صورت خام نشانه دعوا و بحث شدید است که ممکن است باعث جدایی در میان اعضای خانواده شود.

زرده تخم مرغ از نظر حضرت دانیال

حضرت دانیال گوید :

تخم مرغ در خواب کنیزک است، اگر بیند مرغ در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید، اگر تخم مرغ را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است ، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.

اگر بیند تخم مرغ پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد، اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند، اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد. اگر بیند تخم با پوست همی خورد ، دلیل که مال کسان خورد، اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند .(کتاب تعبیر خواب دانیال نبی ع)

ابراهیم کرمانی تعبیر زرده تخم مرغ

زرده تخم مرغ حالت های مختلفی در خواب دارد:

 1. مشاهده زرده تخم مرغ: شهوت جنسی در مرد.
 2. نشستن روی تخم مرغ یا زرده آن: آشنایی با جنس مخالف و دوستی با آن
 3. تخم گذاشتن یک زن: به دنیا آوردن فرزندی که کافر خواهد شد
 4. شکستن تخم مرغ و خوردن زرده: ازدواج با دوشیزه و آمیزش بسیار با او
 5. تلاش برای شکستن تخم مرغی که نمیشکند: ازدواج با فردی که قبلا ازدواج کرده است.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 460

هنوز کسی رای نداده...