در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد. در مورد تعبیر خواب انگشتر، شرایط و حالت های مختلفی در منابع معتبر ذکر شده است که در این مقاله مجموعه این موارد گردآوری شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید باشد.

تعبیر انگشتر در خواب
تعبیر انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر از امام صادق ع

اگر خواب انگشتر طلا ببنید:

 • اگر خواب بیننده موقعیت اجتماعی و شغلی خوبی داشته باشد آن را از دست می‌دهد.
 • هرگاه زنی انگشتر طلا در خواب ببیند نشانه فوت کردن همسر یا فرزندش خواهد بود.

همچنین اگر فرد خواب انگشتر نقره ببیند:

 1. قدرت
 2. سلطنت
 3. مال
 4. فرزند

اگر فرد مونث در خواب ببیند انگشتر نگین دار گم میکند، تعبیرش این است که جایگاه خود نزد دیگران را از دست خواهد داد.

روایت دانیال نبی

هرگاه فرد در خواب انگشتر مشاهده کند علامت برکت و خیر خواهد بود، اگر در خواب بیند که با انگشتر فرد دیگری پای کاغذی را مهر میکند علامت رسیدن به آرزو ها می‌باشد.

اگر در مسجد یا مکان مقدسی به او انگشتر بدهند نشانه دست یابی به مال و اموال بسیار خواهد بود. تنها حالتی که خواب انگشتر تعبیر بد دارد این است که انگشتر گران قیمتی را از فردی ظالم بگیرد و در دست کند.

تعبیر خواب انگشتر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی خواب انگشتر چندین حالت مختلف دارد:

 1. مشاهده انگشتر غیر قیمتی : به دست آوردن قدرت و توانایی انجام کار خاص
 2. انگشتر مسی: در کسب و کار خود از مردم فقیر منفعت بسیار خواهید بُرد
 3. امانت دادن انگشتر به فردی دیگر: ازدواج
 4. شکستن انگشتر: دعوای خانوادگی
 5. افتادن نگین های انگشتر: به تعداد نگین ها گناه کبیره دارد که باید توبه کند
 6. مهر کردن نامه با انگشتر: خیر و برکت بسیار

خواب انگشتر لیلا برایت

نوع انگشتر از نظر لیلا برایت در تعبیر خواب بسیار تاثیرگذار است، در کتاب او آمده است مشاهده انگشتر گران قیمت با نگین الماس نشانه ازدواج یا دستیابی به ارث بسیار زیاد است.

انگشتری که دارای سنگ عقیق از هر رنگی باشد علامت زیاد شدن روزی خواهد بود، انگشتر بدون نگین این تعبیر را دارد که فرد برای مدتی با افراد نزدیک خود به مشکل خواهد خورد.

انگشتر چوبی در خواب نشانه آشنایی با فردی مهم است که اکنون برای شما مهم جلوه نمیکند ولی تمام زندگی شما تحت تاثیر آشنایی با او قرار خواهد گرد.

تعبیر لوک اویتنهاو برای خواب انگشتر

هدیه گرفتن انگشتر از هر کسی نشانه آرامش یافتن در زندگی است، پیدا کردن انگشتر گران قیمت علامت یافتن همسر مناسب خواهد بود.

خرید حلقه ازدواج در عالم خواب نشانه قهر و دشمنی با دوستان است، همچنین اگر در خواب انگشتر نامزدی خود را به کسی بدهیم علامت رنج و عذاب است.

خواب انگشتر در کتاب رسالت یک رویا

در کتاب رسالت یک رویا آورده‌اند که دیدن حلقه ازدواج یا انگشتر به این معنی است که خیر و برکت بسیار وارد زندگی فرد میشود. اما اگر انگشتر با سنگ الماس باشد تعبیرش اینکه یک نفر واقعا عاشق شماست ولی شما اصلا خبر ندارید و به او توجه ندارید.

اگر انگشتر خود را بفروشید و خوشحال نشانه موفقیت است ولی اگر انگشتر از فردی بخرید نشانه مشکلات مالی است.

تعبیر خواب انگشتر از نظر کارل گوستاو یانگ

دریافت انگشتر در عالم خواب نماد شکوفایی احساسی و تعهد اخلاقی است. اگر ببینید که انگشتر توسط فرد غریبه ای به دست شما داده شود، تعبیرش این است که عشق شما بسیار متعهد است ولی شما به او شک میکنید و زندگی خود را تلخ میکنید.

انگشتر طلا بدون نگین علامت جشن و شادی است اما اگر نگین هم داشته باشد قطعا این جشن مربوط به خانواده شما خواهد بود.

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید اگر در خواب به دست خود نگاه کنید و انگشتری که مال شما نیست را در دست خود ببینید، موفقیت بزرگ و غیر قابل تصور به زودی برای شما حاصل میشود.

اگر فرد آشنایی به شما انگشتر بدهد تعبیرش این است که از جانب آن فرد سود قابل توجه ای به شما میرسد. امانت گذاشتن انگشتر نزد دیگران در عالم رویا علامت آشنایی با فردی است که در آینده نزدیک عاشق او خواهید شد.

تعبیر گم کردن انگشتر

گم کردن انگشتر در خواب چندین تعبیر دارد:

 • گم کردن انگشتر خود: رسوایی یا مرگ
 • افتادن نگین انگشتر و پیدا نکردن آن: به دست آوردن پولی که موجب دردسر خواهد شد
 • اگر دختری در خواب انگشتر خود را گم کند نشانه ازدواجش در مدت کوتاه است
 • گم شدن انگشتر در قبرستان: بیماری و مصیبت طولانی

تعبیر انگشتر توسط محمدبن سیرین

اگر انگشتر فرد شکسته شود، نشانه دشواری و سختی در زندگی است. پیدا کردن تکه های انگشتر مانند نگین و… علامت شکست کاری است و حتی احتمال ورشکستگی وجود دارد.

اگر انگشتر خود را بفروشید و پول نقد در ازای آن دریافت کنید به این تعبیر است که مال اموال خود را به دلیل مشکلات مالی خواهید فروخت ولی اگر پول انگشتر را مشاهده نکنید صرفا دچار مشکلات مالی محدود و موقتی خواهید شد.

دیدن انگشتر با سنگ فیروزه یعنی ثروت و مال و اموال بسیاری به دست خواهید آورد آن هم در مدت بسیار کوتاه و بدون دردسر.

روایت یوسف نبی

 • دیدن حلقه انگشتر فرزند است
 • دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد
 • عزت و جاه است
 • دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

تعبیر خواب انگشتر طلا

معبیرن بزرگ در مورد دیدن انگشتر طلا در خواب موارد زیادی را ذکر کرده اند:

اگر دختری ببیند که برای او انگشتر طلا هدیه آورده اند به این معنی است که به زودی ازدواج میکند.

همچنین اکر زنی این خواب را ببنید رابطه او و همسرش بهبود پیدا خواهد کرد و مشکلات میان آنها حل میشود.

اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا می‌کند نشانه این است که در کسب و کار خود بسیار پیشرفت خواهد کرد.

اگر فرد مذکری در خواب ببینید که انگشتر طلای خود را نزد کسی به امانت گذاشت آن فرد که انگشترش را نزد او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و آبروریزی بزرگی پیش می‌آید.

تعبیر نقره در خواب چیست ?

محمدبن سیرین آورده است:

هر گاه کسی بیند که نقره از مغاه میخرد، دلیل که از شهر خود زن خواهد گرفت. اگر بیند که از معدن نقره برمیدارد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

جابر مغربی گوید :

اگر یک تکه فلز نقره در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید صاحب جمال و کمال.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نقره در خواب چهار حالت کلی دارد:

 • اول : زن
 • دوم : فرزند
 • سوم : مال
 • چهارم : معیشت

تعبیر انگشتر آبی در خواب

اگر در سن ازدواج باشید و انگشتر آبی در خواب ببینید ازدواج می کنید، همچنین اگر انگشتر نقره کهنه باشد با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و انگشتر آبی در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.

هرگاه ببینید انگشتری با سنگ آبی پیدا میکنید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید سنگ آن ترک خورده است، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

تعبیر انگشتر آبی در خواب
تعبیر انگشتر آبی در خواب

تعبیر انگشتر الماس در خواب

 1. هرگاه خواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا و بزرگتر ها قرار می گیرید.
 2. دیدن انگشتر الماس در خواب نشانه موفقیت است، مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی انگشتر الماسی ربوده می‌شود، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند.
 3. گر دختری خواب ببیند نامزدش به او انگشتر الماس کادو میدهد، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.
 4. گم کردن انگشتر الماس در خواب، نشانه رسوایی و مرگ است.
 5. اگر زن ورزشکاری خواب انگشتر الماس ببیند، علامت آن است که روزهایی لبریز از سعادت و خوشی با شکوه در پیش رو دارد. اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند، نشانه معاملات سود آور است .
تعبیر انگشتر الماس در خواب
تعبیر انگشتر الماس در خواب

تعبیر افتادن انگشتر از دست

اگر کسی در خواب انگشتر از دستش بیافتد، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می زنید که دردسر های طولانی به دنبال دارد.


تعبیر انگشتر با نگین سبز

دیدن خواب انگشتر با نگین سبز دو وجه دارد اگر آن انگشتر در دستان شما باشد نشانه دوستی با افراد نیکو سرشت است و اگر این انگشتر را در دست افراد دیگر ببینید به معنی سفر زیارتی است.

تعبیر خواب انگشتر برای زن متاهل

اگر زن متاهل ببیند که در خواب یک انگشتر به عنوان هدیه دریافت کرده است، نشانه پول فراوان و رزق و روزی فراوان است. اما اگر انگشتر او کثیف باشد  این نشانه این است که مردم در مورد او با کلمات زشت صحبت می کنند. اگر زن متاهل انگشتر از پدر یا پدربزرگ خود بگیرد علامت این است که به زودی باردار خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر برای زن متاهل
تعبیر خواب انگشتر برای زن متاهل

مطالب مرتبط

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 27

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir