مجموعه ای از نمونه تن درخواست مزایده در این صفحه گردآوری شده است، امیدواریم برای مقاصد مورد نظر شما مفید و موثر باشند. سعی شده است تنوع کافی در نمونه نامه ها وجود داشته باشد.

متن درخواست مزایده
متن درخواست مزایده

درخواست شرکت در مزایده

ریاست محترم اجرای احکام مجتمع شماره …….. شورای حل اختلاف تهران

باسلام

احتراماً اینجانب ………………… فرزند ………. در خواست شرکت در مزایده موضوع پرونده کلاسه ../../.. که موعد برگزاری آن مورخ ../../.. میباشد را دارم. ضمناً مبلغ پیشنهادی اینجانب نیز …………….. ریال می باشد.

امضاء :                       تاریخ:

متن درخواست مزاید

ریاست محترم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی دادگستری

با سلام و دعای خیر احتراما در خصوص کلاسه پرونده اجرائی …….به استحضار عالی میرساند:

 نظر به اینکه نظریه کارشناس درخصوص ارزیابی اموال توقیف شده واصل گردیده و نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به نظریه کارشناس ایراد و اعتراض نشده است ، لهذا تقاضای صدور دستور مبنی بر مزایده اموال توقیف شده و پرداخت محکوم به از فروش اموال مذکور دارم.

درخواست انتشار آگهی مزايده  

شماره :……………..

تاريخ :………………….

بسمه تعالي

مديريت محترم اداره كل روابط عمومي وزارت دادگستري

با سلام

احتراماً ً، به پيوست ……………… برگ آگهي مزايده در پرونده كلاسه ……………. له (به سود ) …….. و عليه (به زيان ) ……… ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد به استناد مادتين 118و 119 قانون اجراي احكام مدني حداكثر تا تاريخ .. يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار  آگهي و نسخه اي از آن را به اين اجرا ارسال دارند .

ضمناً مبلغ فوق ……… ريال بابت هزينه درج آگهي فوق قبض سپرده بانكي شماره . مورخ …….. به صندوق دادگستري توديع شده و ضميمه پرونده مي باشد .

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ……. (دادگستري )

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب اجراييه كلاسه …….. مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره …….. از شعبه ……. له ………. عليه ……….. مبني بر فروش پلاك ثبتي …….. كه حسب درخواست محكوم له پلاك ثبتي فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است.

مقرر گرديده است ملك موصوف در روز …. مورخ …/…/… از ساعت … : ….. الي …… : …. از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي …… واقع در ………… به فروش برسد قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

لایحه جهت صدور آگهی مزایده

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای شعبۀ …

با سلام،

احتراماً، در خصوص پروندۀ اجرائی کلاسۀ … که نظریه کارشناسی ابلاغ شده و مهلت آن سپری (منقضی) گردیده است. با تقدیم قبض سپردۀ بانکی شمارۀ … مورخ … بابت درج آگهی، تقاضای مزایدۀ مال بازداشتی و درج آگهی مزایده را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.4 تعداد آرا: 48

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir