برای دانستن تعبیر خواب گم شدن کفش طبق منابع معتبر این مقاله را مطالعه کنید، در این مقاله سعی شده است که از معتبر ترین منابع اسلامی و ایرانی استفاده شود، امیدواریم برای شما مفید باشد.

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر گم شدن کفش

کفش در عالم خواب در اکثر موارد نماد رابطه بخصوص روابط بین همسران می‌باشد.

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مورد دیدن کفش در خواب میفرمایند :

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود:

 • اول : زن
 • دوم : خادم
 • سوم : کنیزک
 • چهارم : قوت و نیرومندی
 • پنجم : معیشت
 • ششم : مال
 • هفتم : سفر ( مسافرت )

گم شدن کفش در خواب نشانه از دست دادن یکی از هفت مورد فوق می‌باشد.

محمدبن سیرین

دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود، اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.

اگر کفش را سبز بیند ، دلیل که آن زن مستوره بود . اگر کفش را سرخ بیند ، دلیل که آن زن معاشر بود . اگر زرد بیند ، دلیل که آن زن بیمارگونه بود .

تعبیر خواب گم شدن کفش زنانه
تعبیر خواب گم شدن کفش زنانه

خواب کفش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

کفش در خواب مردها، زن است و همسر، برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نویی و فرسودگی به رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج خواهد کرد، اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود .

هرگاه مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند، اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

تعبیر کفش در خواب آنلی بیتون

 1. هرگاه خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
 2. اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.
 3. اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، تعبیرش آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است.
 4. خریدن کفشهای نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
 5. مشاهده اینکه بند کفشهای خود را نبسته اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.
 6. گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.
 7. اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.

تعبیر خواب گم شدن کفش و پیدا شدنش

گم کردن و پیدا کردن کفش در عالم خواب نشانه این است که در دنیای واقعی باید برای رسیدن به اهداف خود بیشتر تلاش کنید. تنها دلیل بدبختی و دشواری هایی که دارید تنبلی است.

بخشی از تنبلی شما در رابطه زناشویی شما سایه انداخته است و اثرات بسیار بدی را میتواند به همراه داشته باشد. برای جلب رضایت همسر خود بیشتر تلاش کنید.

تعبیر خواب گم شدن کفش زن

اگر فردی در خواب ببیند که کفش های زنانه را گم کرده است بیانگر عدم توانایی و سردرگمی وی در تصمیم گیری هایش می‌باشد، که این سرگردانی می‌تواند ناشی از استرس و اضطراب بیش از اندازه بیننده خواب باشد که در این صورت بهتر است بیننده خواب نگرانی هایش را کنار بگذارد و به خداوند بزرگ توکل نماید زیرا خدا بر هر چیزی دانا و توانا می باشد. گم شدن کفش در عالم رویا بیانگر طلاق و جدایی برای بیننده خواب است.

کفش
کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی

گم کردن کفش در مهمانی به این تعبیر است که فرد توجه خود را معطوف به دیگران کرده است و از همسر خود غافل شده است. در این موارد ممکن است با این غفلت همسر خود را برای همیشه از دست بدهید.

تعبیر خواب گم شدن کفش در مدرسه

وضعیت مدرسه و فرد در مدرسه در تعبیر این خواب موثر است:

 • مدرسه پر از شاگرد : مشکلات مادی
 • جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت و بیماری
 • معلم مدرسه بودن: دعوا و مشکل خانوادگی

گم کردن کفش در هر یک از حالت های فوق نشانه این است که با مشکلات فوق از همسر خود دور شده اید. به عنوان مثال گم کردن کفش در زمانی که خود را معلم مدرسه دیده اید به این تعبیر است که مشکلات خانوادگی شما باعث شده است به همسر و عشق خود بی توجه بشوید و کم کم از هم دور شوید.

تعبیر خواب گم کردن کفش در مسجد

بنابر نظر اکثر معبرین، گم کردن کفش در مسجد نشانه پیدا کردن عشق واقعی و همسر می‌باشد. اگر مجرد هستید باید بدانید که به زودی همسر مناسب خود را پیدا میکنید.

اگر متاهل هستید باید بیشتر قدر همسر خود را بدانید زیرا او از آنچه تصور میکنید بهتر است و جایگاه بالاتری نزد خداوند دارد.

« تعبیر خواب گم شدن کفش در کربلا » و « تعبیر خواب گم شدن کفش در زیارتگاه » نیز همیطور می‌باشد.

تعبیر خواب گم کردن کفش در مسجد
تعبیر خواب گم کردن کفش در مسجد

تعبیر خواب گم شدن کفش در بیمارستان

بیمارستان در عالم خواب نماد خبر بد می‌باشد، اگر در خواب مشاهده کردید که کفش خود را در بیمارستان گم میکنید به این تعبیر است که خبر بدی در مورد همسرتان میشنوید. برای دفع بلا صدقه بدهید و اگر توانایی دارید قربانی بکنید.


تعبیر خواب گم کردن کفش مشکی زنانه چیست ?

تمامی معبرین بزرگ به نکته اشاره کرده اند رنگ کفش در خواب تاثیری در تعبیر آن ندارد.

گم کردن کفش دوست در خواب یعنی چه ?

این خواب نشان دهنده این است که یکی از دوستان شما بر روی زندگی زناشویی شما اثر بدی میگذارد. باید با او قطع رابطه کنید تا زندگی خود را حفظ کنید.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 24

هنوز کسی رای نداده...