مجموعه ی تعبیر خواب شمشیر از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده شمشیر در وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد (تعبیر خواب شمشیر از منابع معتبر).

خواب شمشیر
خواب شمشیر

خواب شمشیر

مشاهده شمشیر در عالم خواب حالت های گوناگونی دارد، اگر شمشیر در غلاف باشد به معنی حضور یک زن خطرناک در زندگی فرد است.

اگر شمشیر بدون غلاف دیده شود دلالت بر به دست آوردن مال و اموال بسیار دارد، هر گاه زنی در خواب ببیند شمشیر به دست گرفته است یعنی در آینده پسر شجاعی به او داده میشود.

تعبیر خواب شمشیر بزرگ ?

شمشیر بزرگ منفعت و قدرت بسیار زیاد است که در آینده نزدیک در دسترس خواهد بود.

تعبیر خواب شمشیر برای زن باردار ?

تعبیرش فرزند پسر است، اگر شمشیر شکسته باشد به سقط جنین تعبیر شده است.

دیدن شمشیر ذوالفقار در خواب ?

ذوالفقار علامت عدالت و درستی است، این عدالت در مورد مال و اموال دنیایی خواهد بود.

حمله با شمشیر در خواب

اگر مردی در خواب ببیند با شمشیر به کشی حمله میکند، اگر شمشیر بر آن فرد اثری نداشته باشد تعبیرش این است که نسل او از بین خواهد رفت.

اما اگر با شمشیر به دیگران آسیب بزنید به این تعبیر است که به زودی موفقیت های مادی بسیار چشمگیری به دست خواهید آورد.

هرگاه در عالم خواب فرد معروفی را با شمشیر زخمی کنید نشانه این است عمرتان بسیار طولانی خواهد بود.

استفاده زن از شمشیر در خواب به پسر، برادر یا همسر او اشاره دارد، اگر در خواب ببیند که با شمشیر دیگران را زخمی میکند به معنی دردسر بزرگ برای پسر، برادر یا همسر او خواهد بود.

تعبیر خواب شمشیر در منابع مختلف
تعبیر خواب شمشیر در منابع مختلف

تعبیر خواب شمشیر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایند :

دیدن شمشیر درخواب بر پنج حالت است.

 1. فرزند
 2. ولایت و فرمانروایی
 3. محبت
 4. منفعت
 5. ظفر و پیروزی

بطور کلی دیدن شمشیر، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود.

تعبیر خواب شمشیر امام صادق
تعبیر خواب شمشیر امام صادق

خواب شمشیر از نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب شمشیر نوشته است:

 • شمشیر در رویا، علامت هیبت و قدرت هست
 • تیزی آن نشان قاطعیت
 • شمشیر در خواب بعد مثبت زیادی دارد که بر منفی آن غلبه دارد
 • شمشیر در غلاف، زنی هست مجهول و ناشناخته برای خواب بیننده
 • هدیه گرفتن شمشیر از یک زن، نشان از این دارد که زنی قصد دارد به شما نزدیک شود تا به هدفش برسد
 • شمشیر خونی به حرفی اشاره میکند که نباید بیان میکردید
 • شمشیر حمایل و آویخته به گردن یا شانه قدرت و شوکت است و آویخته به کمر، غلبه بر شهوت است
 • افتادن شمشیر از آسمان علامت امتحان الهی است که در نهایت پاداش بزرگی دارد
 • زخمی کردن آشنا با شمشیر یعنی حق او را پایمال کرده اید

تعبیر خواب شمشیر حضرت یوسف

یوسف نبی علیه السلام فرمودند:

مشاهده شمشیر، خنجر، چاقو و… تعبیرش این است که قدرت و مکنت بسیار به فرد خواهد رسید، شایسته است پیش از آن قربانی کنید برای فقرا و نیازمندان تا شکرگزاری کرده باشید پیش از نزول نعمت.

تعبیر خواب شمشیر حضرت یوسف
تعبیر خواب شمشیر حضرت یوسف

تعبیر از کتاب رسالت یک رویا

در کتاب رسالت یک رویا در باب شمشیر و خنجر آورده اند که مشاهده آنها در خواب مثبت است و برای فرد خواب بیننده خیر و برکت می‌آورد، اگر خواب بیننده زن باشد خیر و برکت به نزدیکانش میرسد.

خونریزی با شمشیر علامت حرف حق است که اگر فرد خون بریزد یعنی حرف حق دیگران را باید گوش بدهد اما اگر به او زخم وارد شود یعنی حرفش حق است و دیگران باید مطیع او گردند.

تعبیر خواب شمشیر طلا

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیر طلا و یا جواهر نشان در دست دارد، تعبیرش این است از سوی همان فرد یا افرادی که به قدرت رسیده است نابود می‌شود، این نابودی میتواند به معنی مرگ هم باشد.

تعبیر خواب شمشیر طلا
تعبیر خواب شمشیر طلا

تعبیر شمشیر آهنی

به معنی پیشرفت و توسعه زندگی مادی فرد می‌باشد اما این پیشرفت به واسطه شخصی انجام می‌شود که میتواند به دشمن شما تبدیل شود.

خواب شمشیر شکسته

شمشیر شکسته دارای بار منفی است، تعبیرش این است که پشتوانه خود را از دست داده اید و در مسیر نزولی قرار میگیرید.

ساخت شمشیر در خواب

هرگاه در خواب ببینید در حال ساخت شمشیر هستید به این معنی است که باید از یک فرد دیگر برای رسیدن به اهداف خود کمک بگیرید، در این صورت میتوانید به همه اهداف خود برسید. از اعتماد کردن نترسید زیرا آن فرد تمام قابلیت های لازم برای رساندن شما به آرزویتان را دارد.

تعبیر خواب شمشیر از منابع معتبر
تعبیر خواب شمشیر از منابع معتبر

شمشیر دو سر

استفاده و یا مشاهده شمشیر دو سر در خواب نشان از موفقیت های زیاد در زمان کوتاه دارد، این موفقیت آنقدر چشمگیر است که هیچکس تصور نمیکرد عملی شود.

تعبیر خواب چاقو

چاقو به زبان تیز بدگویان معنی شده است، اگر افرادی با چاقو به شما حمله کنند به بدگویی اطرافیان اشاره دارد اما اگر شما با چاقو به کسی حمله کنید یعنی حرفی را میزنید که دردسر ساز می‌شود.

چاقوی بسته علامت نعمت خداوند است و اگر چاقویی را در دست بگیرید و آن را ببندید تعبیرش این است که در کارتان برکت زیادی وارد می‌شود.


مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 23

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir