فال حافظ

غزل شماره 489 دیوان حافظ : ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

غزل شماره 489 دیوان حافظای در رخ تو پیدا انوار پادشاهیدر فکرت تو پنهان صد حکمت الهیکلک تو بارک الله بر ملک و دین گشادهصد چشمه آب حیوان از قطره سیاهیبر اهرمن نتابد انوار اسم اعظمملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهیدر حکمت…
بیشتر بخوانید