فال حافظ

غزل شماره 488 دیوان حافظ : سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

غزل شماره 488 دیوان حافظسحرم هاتف میخانه به دولتخواهیگفت بازآی که دیرینه این درگاهیهمچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهانپرتو جام جهان بین دهدت آگاهیبر در میکده رندان قلندر باشندکه ستانند و دهند افسر شاهنشاهیخشت زیر سر و بر…
بیشتر بخوانید