فال حافظ

غزل شماره 491 دیوان حافظ : به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی

غزل شماره 491 دیوان حافظبه چشم کرده ام ابروی ماه سیماییخیال سبزخطی نقش بسته ام جاییامید هست که منشور عشقبازی مناز آن کمانچه ابرو رسد به طغراییسرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوختدر آرزوی سر و چشم مجلس آراییمکدر است دل آتش به…
بیشتر بخوانید