فال حافظ

غزل شماره 487 دیوان حافظ : ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

غزل شماره 487 دیوان حافظای بی خبر بکوش که صاحب خبر شویتا راهرو نباشی کی راهبر شویدر مکتب حقایق پیش ادیب عشقهان ای پسر بکوش که روزی پدر شویدست از مس وجود چو مردان ره بشویتا کیمیای عشق بیابی و زر شویخواب و خورت ز مرتبه خویش دور…
بیشتر بخوانید