خانه » اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر دیدن طلا در خواب ( منابع معتبر گوناگون )

تعبیر خواب

تعبیر دیدن طلا در خواب ( منابع معتبر گوناگون )

تعبیر طلا در خواب
۴٫۵
(۱۵۶)

تعبیر دیدن طلا در خواب

تعبیر دیدن طلا ، نقره یا گوشواره در خواب از منابع معتبر و مهم به شرح ذیل می باشد :

منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود.

اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

قیمت سکه و طلا
سکه و طلا

تعبیر دیدن نقره در خواب

امام جعفر صادق :


دیدن نقره در خواب چهار وجه است.
اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.

این مطلب را هم بخوانید
تعبیر دیدن سگ در خواب ( منابع معتبر گوناگون )

جابرمغربی :


اگر یک درم نقره داشت، دلیل که فرزندی آید صاحب جمال.

منوچهر مطیعی تهرانی :


اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.

اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

تعبیر دیدن گوشواره در خواب

امام جعفر صادق :

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه. 

ابراهیم کرمانی :

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند. 

منوچهر مطیعی تهرانی :

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست.

پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

این مطلب را هم بخوانید
تعبیر آبله در خواب ( تمامی منابع معتبر )

اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند. اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود. اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :۴٫۵ تعداد آرا: ۱۵۶

هنوز کسی رای نداده...
۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.