مجموعه ی تعبیر خواب طلا از منابع معتبر را در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده طلا و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

عکس طلا
عکس طلا

تعبیر دیدن طلا در خواب

دیدن طلا در خواب، معانی مختلف و مثبتی دارد که از دیرباز مورد توجه مفسران خواب بوده است.

تعبیرهای کلی دیدن طلا در خواب عبارتند از:

 • ثروت و افزایش مال: یافتن یا دیدن طلا در خواب، به طور سنتی به عنوان نشانه‌ای از به دست آوردن ثروت و اموال فراوان تعبیر می‌شود.
 • موفقیت و سربلندی: این نماد همچنین می‌تواند بیانگر موفقیت در کار یا تحصیل و رسیدن به اهداف باشد.
 • خوبی و نیک‌بختی: برخی معتقدند که دیدن طلا در خواب، نشان‌دهنده خوبی، نیک‌بختی و خوش‌شانسی در زندگی است.
 • سلامتی و شادابی: دیدن طلا در خواب می‌تواند بیانگر سلامتی و شادابی و افزایش طول عمر باشد.
 • عشق و محبت: برای زنان متأهل، دیدن طلا در خواب گاه به عشق و محبت همسر و استحکام زندگی زناشویی تعبیر می‌شود.
 • استعداد و خلاقیت: یافتن طلا در خواب، گاه به استعدادها و خلاقیت‌های پنهان فرد و نیروی درونی او برای رسیدن به اهدافش اشاره دارد.
 • معنویت و عرفان: برخی معتقدند که دیدن طلا در خواب، به معنویت و عرفان و ارتباط با عالم معنا اشاره دارد.

منوچهر مطيعی تهرانی

ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند.

نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود.

اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

قیمت سکه و طلا
سکه و طلا

تعبیر دیدن نقره در خواب

امام جعفر صادق :


ديدن نقره در خواب چهار وجه است.
اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معيشت.

جابرمغربی


اگر يك درم نقره داشت، دليل كه فرزندي آيد صاحب جمال.

منوچهر مطيعي تهرانی


اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با دختري صاحب جمال ازدواج خواهيد کرد و چنانچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد داراي فرزند دختر مي شويد.

اگر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگر کسي نقره به شما داد يا ظرفي از نقره به شما هديه کرد ، دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کند و او خير شما را مي خواهد. اگر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و اگر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره است ، همسرتان دختري مي آورد که به او شباهت دارد.

تعبیر دیدن گوشواره در خواب

امام جعفر صادق :

ديدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.اول: فزوني جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگي. چهارم: غم و اندوه. 

ابراهيم کرمانی

اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم، دليل است زن را طلاق دهد و بيرون كند. 

منوچهر مطيعی تهرانی

گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست.

پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است.اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد که به گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب است چرا که خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت.

اگر زني در خواب بيند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آويخته مرتکب عمل خلافي مي شود که او را سرزنش و شماتت مي کنند. اگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد. اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود. اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود. زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوش والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

تعبیر خواب طلا برای زن متاهل

در عالم رویا، طلا برای زن متاهل می‌تواند نمادی از ثروت، شکوه و قدرت باشد. این فلز گرانبها که در بیداری مظهر مادیات و دارایی است، در خواب زن متاهل نیز می‌تواند به معنای برخورداری از این مواهب باشد.

 • ثروت و رفاه: دیدن طلا در خواب می‌تواند نویدبخش روزهای پررونق و ثروتمند باشد. گویی که طلای ناب در خواب بر روی زن متاهل می‌بارد و خبر از افزایش اموال و دارایی می‌دهد.
 • قدرت و شوکت: زنی که در خواب طلا ببیند، ممکن است در زندگی واقعی قدرت و نفوذ بیشتری به دست آورد. این قدرت می‌تواند در زمینه‌های مختلف زندگی مانند شغل، خانواده و یا اجتماع نمایان شود.
 • آرامش و آسایش: طلای تابناک در خواب زن متاهل می‌تواند نشان‌دهنده زندگی آرام و بدون دغدغه باشد. گویی که با دیدن این فلز گرانبها در خواب، آرامش و آسایش بر روح و روان او سایه می‌افکند.
 • ازدواج و خانواده: تعبیر دیگری که برای دیدن طلا در خواب زن متاهل می‌توان در نظر گرفت، ازدواج موفق و خانواده شاد است. این فلز ارزشمند در خواب می‌تواند نمادی از تعهد، عشق و وفاداری در زندگی زناشویی باشد.

تعبیر خواب طلا خریدن برای زن

خریدن طلا در خواب، برای زنان می‌تواند نمادی از خوشبختی، ثروت و پیشرفت باشد. این رؤیا می‌تواند نشان‌دهنده میل به ارتقای وضعیت مالی و اقتصادی و تلاش برای رسیدن به رفاه باشد. گویی زنی که چنین خوابی می‌بیند، رویای ثروتمند شدن و غرق شدن در تجملات را در سر می‌پروراند.

از دیدگاه روانشناسی، خرید طلا در خواب می‌تواند به علاقه به زیبایی و ظرافت نیز اشاره داشته باشد. زنی که چنین خوابی می‌بیند، احتمالاً به دنبال راه‌هایی برای افزایش جذابیت و ارتقای عزت نفس خود است

تعبیر خواب طلا النگو

تعبیر خواب طلا النگو، بسته به جزئیات و شرایط خواب، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.

به طور کلی، النگوی طلا در خواب زنان، نمادی از موارد زیر است:

 • ثروت و افزایش مال: مفسران بسیاری، دیدن النگوی طلا در خواب را نشانه‌ای از به دست آوردن ثروت و اموال فراوان می‌دانند.
 • موفقیت و پیشرفت: این خواب همچنین می‌تواند بیانگر موفقیت در کار یا تحصیل و رسیدن به اهداف باشد.
 • عشق و محبت: دیدن النگوی طلا در خواب زنان متأهل، گاه به عشق و محبت همسر و استحکام زندگی زناشویی تعبیر می‌شود.
 • بارداری: برای زنانی که قصد بارداری دارند، این خواب می‌تواند خبر از حاملگی باشد.
 • سلامتی و شادابی: برخی معتقدند که النگوی طلا در خواب، نشان‌دهنده سلامتی و شادابی و دور شدن غم و اندوه است.
 • زیبایی و ظرافت: از دیدگاه روانشناسی، النگوی طلا در خواب می‌تواند به تمایل به زیبایی و ظرافت و افزایش عزت نفس اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب سرقت طلا

به طور کلی، سرقت طلا در خواب، می‌تواند نمادی از موارد زیر باشد:

از دست دادن ثروت و مال: معمولا، دیدن دزدیدن طلا در خواب، نشانه‌ای از از دست دادن ثروت و اموال به صورت غیرمنتظره است. این می‌تواند به معنای ضرر مالی، کلاهبرداری، یا حتی ورشکستگی باشد.

احساس ناامنی و ترس: سرقت طلا در خواب، گاه به احساس ناامنی و ترس از دست دادن چیزهای باارزش در زندگی تعبیر می‌شود. این ترس می‌تواند ریشه در مسائل مالی، عاطفی یا حتی اجتماعی داشته باشد.

خیانت و فریب: برخی معتقدند که دیدن سرقت طلا در خواب، می‌تواند نشان‌دهنده خیانت و فریب از طرف دوستان یا نزدیکان باشد.

وسوسه و گناه: از دیدگاه روانشناسی، سرقت طلا در خواب، می‌تواند به وسوسه شدن برای انجام کارهای غلط و گناه اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب پیدا کردن طلا برای زن

یافتن طلا در خواب برای زنان، معانی مختلف و مثبتی دارد که در فرهنگ‌ها و کتاب‌های تعبیر خواب مختلف، تعابیر گوناگونی برای آن ارائه شده است.

به طور کلی، این خواب می‌تواند نشان‌دهنده موارد زیر باشد:

 • ثروت و افزایش مال: مفسران بسیاری، دیدن طلای یافته شده در خواب را نشانه‌ای از به دست آوردن ثروت و اموال فراوان می‌دانند.
 • موفقیت و پیشرفت: این خواب همچنین می‌تواند بیانگر موفقیت در کار یا تحصیل و رسیدن به اهداف باشد.
 • عشق و محبت: دیدن طلای یافته شده در خواب زنان متأهل، گاه به عشق و محبت همسر و استحکام زندگی زناشویی تعبیر می‌شود.
 • بارداری: برای زنانی که قصد بارداری دارند، این خواب می‌تواند خبر از حاملگی باشد.
 • سلامتی و شادابی: برخی معتقدند که طلای یافته شده در خواب، نشان‌دهنده سلامتی و شادابی و دور شدن غم و اندوه است.
 • استعداد و خلاقیت: یافتن طلا در خواب، گاه به استعدادها و خلاقیت‌های پنهان زن و نیروی درونی او برای رسیدن به اهدافش اشاره دارد.
تعبیر خواب پیدا کردن طلا برای زن
تعبیر خواب پیدا کردن طلا برای زن

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 558

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir