شاید شما هم در مورد نوشتن بگید یا بگین دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( بگید یا بگین ? )

بگید یا بگین ?
بگید یا بگین ?

بگید

اگر بخواهیم فعل گفتن را به صورت امری صرف کنیم ، دو حالت خواهد داشت :

  • بگوی ( بگو )
  • بگویید
نوع فعلتوشما
امربگویبگویید
نهینگوینگویید
صرف فعل گفتن امر و نهی

با شکسته تلفظ کردن « بگویید » به « بگید » تبدیل شده است .

در فرهنگ ما گاهی برای احترام بیشتر افعال را بجای دوم شخص به صورت سوم شخص جمع التزامی بیان میکنیم . پیرو همین موضوع « بگید » به « بگین » تبدیل شده است .

بطور خلاصه میتوان گفت که « بگید » و « بگین » هر دو اشتباه هستند و بجای آنها باید گفت « بگویید » .


صرف کردن فعل گفتن

گذشته‌ی ساده فعل گفتن :

منگفتم
توگفتی
او/آنگفت
ماگفتیم
شماگفتید
ایشان/آنهاگفتند
گذشته‌ی ساده فعل گفتن

گذشته ناتمام فعل گفتن :

منمی‌گفتم
تومی‌گفتی
او/آنمی‌گفت
مامی‌گفتیم
شمامی‌گفتید
ایشان/آنهامی‌گفتند
گذشته ناتمام فعل گفتن

گذشته استمراری فعل گفتن :

منداشتم می‌گفتم
توداشتی می‌گفتی
او/آنداشت می‌گفت
ماداشتیم می‌گفتیم
شماداشتید می‌گفتید
ایشان/آنهاداشتند می‌گفتند
گذشته استمراری فعل گفتن

گذشته نقلی فعل گفتن :

منگفته‌ام
توگفته‌ای
او/آنگفته(است)
ماگفته‌ایم
شماگفته‌اید
ایشان/آنهاگفته‌اند
گذشته نقلی فعل گفتن

گذشته پیشین فعل گفتن :

منگفته بودم
توگفته بودی
او/آنگفته بود
ماگفته بودیم
شماگفته بودید
ایشان/آنهاگفته بودند
گذشته پیشین فعل گفتن

گزارشی – حال

حال ساده فعل گفتن :

منگویم
توگویی
او/آنگوید
ماگوییم
شماگویید
ایشان/آنهاگویند
حال ساده فعل گفتن

حال ناتمام فعل گفتن :

منمی‌گویم
تومی‌گویی
او/آنمی‌گوید
مامی‌گوییم
شمامی‌گویید
ایشان/آنهامی‌گویند
حال ناتمام فعل گفتن

حال استمراری فعل گفتن :

مندارم می‌گویم
توداری می‌گویی
او/آندارد می‌گوید
ماداریم می‌گوییم
شمادارید می‌گویید
ایشان/آنهادارند می‌گویند
حال استمراری فعل گفتن

گزارشی – آینده

آینده ساده فعل گفتن :

منخواهم گفت
توخواهی گفت
او/آنخواهد گفت
ماخواهیم گفت
شماخواهید گفت
ایشان/آنهاخواهند گفت
آینده ساده فعل گفتن

التزامی – گذشته

گذشته نقلی فعل گفتن :

منگفته باشم
توگفته باشی
او/آنگفته باشد
ماگفته باشیم
شماگفته باشید
ایشان/آنهاگفته باشند
گذشته نقلی فعل گفتن

التزامی – حال

حال ساده فعل گفتن :

منبگویم
توبگویی
او/آنبگوید
مابگوییم
شمابگویید
ایشان/آنهابگویند
حال ساده فعل گفتن

امری – حال

حال ساده امری فعل گفتن :

من
توبگو
او/آنبگوید
مابگوییم
شمابگویید
ایشان/آنهابگویند
حال ساده امری فعل گفتن

مطالب مرتبط

نگه داری یا نگهداری ?

مصدع اوقات یا مسدع اوقات ?

وقت گذاشتن یا گزاشتن ?

علاقه مند یا علاقمند ?

مقرون به صرفه یا مرقوم به صرفه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 23

هنوز کسی رای نداده...