شاید شما هم در مورد نوشتن انحطاط یا انحتاط دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب املای این واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( انحطاط یا انحتاط ? )

انحتاط یا انحطات یا انحطاط ? انهتات یا انهطات یا انهطاط یا انهتاط یا انحتات یا انحطات یا انحطاط یا انحتاط ?

املای صحیح این واژه « انحطاط » می‌باشد و نوشتن به صورت « انحتاط » نادرست است .

املای انحطاط

انحطاط یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه انحطاط :

 • انخفاض
 • انقراض
 • انهزام
 • زوال
 • شکست
 • نابودی
 • پستی
 • فروشدن
 • پستی گراییدن
 • نابودشدن
 • پایین افتادن

تلفظ انحطاط :

تلفظ انحطاط

/~enhetAt/

لغت نامه دهخدا

انحطاط. [ اِ ح ِ ] ( ع مص ) سوی نشیب رفتن شتر بکشیدن مهار.

|| فرود آمدن در منزل. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). فرود آمدن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( غیاث اللغات ) ( فرهنگ فارسی معین ). بیفتادن. ( مصادر زوزنی ). فروافتادن. فرود آمدن. پست شدن. به پستی گراییدن. بزیر آمدن. ( فرهنگ فارسی معین ). نزول و انهباط. ( یادداشت مؤلف ).

|| بشتاب رفتن شتر. ( از منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ). شتافتن. ( مصادر زوزنی ). یقال : انحط البعیر. ( از منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ).

|| کم شدن بها و جز آن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). رو بکمی نهادن چیزی.( غیاث اللغات ). فروآمدن نرخ چیزی. ارزان شدن. ( یادداشت مؤلف ). یقال : انحط السعر و غیره. ( ناظم الاطباء ).

|| ( اِمص ) کمی و کاهش مانند کاهش درد :

هم بنماند چنین هم بود از قدر صدر
درد ورا انحطاط رنج ورا انتها

خاقانی.

ترکیبات انحطاط در لغتنامه دهخدا

– انحطاط بیماری ؛ تخفیف یافتن بیماری. انحطاط مرض : چون اثر نضج پدید آید بیماری اندر انحطاط افتاد یعنی نقصان گرفت و بیمار از خطر بیرون آمد. ( ذخیره خوارزمشاهی ). و رجوع به انحطاط جزئی و انحطاط کلی وانحطاط مرض درهمین ترکیبات شود.
– انحطاط جزئی ؛ در اصطلاح طب ، زمان راحت و آن از ازمان صحت باشد. ( از بحر الجواهر ). عبارت از اوقات آسایش و راحتی بیماران در روزگاران تندرستی پس از دفع بیماری است. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).
– انحطاط کلی ؛ در اصطلاح طب ، استیلاء قوه تن بر ماده بیماری. ( از بحر الجواهر ).
نزد پزشکان چیرگی نیروی بدن بر ماده بیماری باشد و گاه از انحطاط کلی انحطاط غیرحقیقی خواهند. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).
– انحطاط مرض ؛ کم شدن اشتداد بیماری.

|| فرو افتادگی و بپایین آمدگی. ( ناظم الاطباء ). پستی. ( فرهنگ فارسی معین ): ما سزاواریم بدانچه منزلتی عالی جوییم و بدین خمول و انحطاط راضی نباشیم. ( کلیله و دمنه ).
– انحطاط فکر ؛ پستی اندیشه. ( فرهنگ فارسی معین ).
– سن انحطاط ؛ سن متکهلین و آن نزدیک سال شصت باشد. ( بحر الجواهر ).
|| نزد اهل هیئت مقابل ارتفاع باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون ). ابوریحان در التفهیم آرد : آفتاب یاستاره یا هرکدام نقطه مفروض که نهی و بروی و بر قطب افق دایره بزرگ به وهم بگذاری ، ارتفاع آن چیز قوسی بود که از این دایره میان او و میان افق افتد و همیشه عمودی بود بر افق ایستاده و تمام این ارتفاع ، آن قوس بود که از سمت الرأس که یکی قطب است از آن افق ،تا بدان چیز افتد.

و اگر او زیر افق باشد و همان دایره بر وی اندیشی ، آن قوس که میان او و میان افق افتد این دایره ، انحطاطش خوانند و آنچ میان او و میان سمت الرجل بود که دیگر قطب افق است تمام انحطاط خوانند. ( از التفهیم چ همایی ص 181 ). و رجوع به حاشیه همین کتاب شود.

معنی انحطاط در لغتنامه معین

(اِ حِ ) [ ع . ] =

 • (مص ل . ) پست شدن .
 • (اِمص . ) پستی .

معنی انحطاط در فرهنگ عمید

۱. فرود آمدن.
۲. پست شدن، به پستی گراییدن.

اشتباه تایپی: hkpxhx
آوا: /~enhetAt/
نقش: اسم
انحطاط

انحطاط به عربی

متن اصلیمعنی
انْحِطَاطانْحِطَاط : [حطّ]: مص، به عقب برگشتن و عقب افتادگى؛
«عَصْرُ الانحطاط»: دوران عقب افتادگى بويژه در ادبيات؛
«الانْحِطاطُ النفسيّ»: عقب ماندگى نيروى انديشيدن.
انحطاط انحطاط : پوسيدگي , فساد , زوال , خرابي , تنزل
پوسيدن , فاسد شدن , تنزل کردن , منحط شدن , تباهي
انحطاط سقوط كردن، تنزل كردن، افت كردن، پس رفتن،
انحطاط پيدا كردن، فرو ريخته شدن، افتادن (از ارزش) ساقط شدن، پايين آمدن.
حَطِيطَةحَطِيطَة : [حطّ]: اسم است از آنچه كه بها و قيمت را پائين آورد، بهاى كم كرده شده.
حَطَاط حَطَاط : [حطّ]: كف شير
(طب): دانه يا جوش كه در صورت پديد آيد.
انحطاط به عربی

انحطاط به انگلیسی

Englishفارسی
decadence
declination
decline
degeneracy
degeneration
effeteness
falloff
ruin
انحطاط
waneدوران انحطاط
degenerativeانحطاط آور
انحطاط به انگلیسی

موارد پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 89

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir