مجموعه ی تعبیر خواب گرگ از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است . در این مجموعه حالت های مخلتف از دیدن گرگ و وضعیت های گوناگون گرگ وجود دارد . امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد .

تعبیر دیدن خواب گرگ

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مورد تعبیر دیدن گرگ در خواب میفرمایند :

تعبیر خواب گرگ بر سه وجه است .
1- زن
2- کنیزک
3- خادم

یعنی هر کاری گرگ در خواب انجام داد ، زن ، کنیز یا خادم شما در آینده با شما خواهد کرد .


یوسف نبی علیه السلام میفرمایند :


تعبیر خواب دیدن گرگ نشانه دشمن است , و باید مراقب بود .


تعبیر خواب گرگ ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :

 1. اگر کسی در خواب دید که گرگ او را پاره کرد تعبیر ، آنست که زن طلاق دهد .
 2. اگر کسی در خواب ببیند که مثل گرگ دم داشته نشانه آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آورد و مردم او را ملامت میکنند

تعبیر خواب گرگ سایر معبرین بزرگ

همچنین خالد بن علی بن محد العنبری در تعبیر خواب گرگ می‌گوید :

 1. تعبیر دیدن گرگ در خواب، نشانه دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو است
 2. دیدن خواب گرگ ، تعبیرش آنست که شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است.

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر خواب گرگ ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

تعبیر خواب گرگ گرگ اعتماد به نفس ، تنهایی ، غرور و دشمن است.


جابر مغربی در باب 498 تعبیر خواب گفته است :

اگر خواب ببینی که شیرِ گرگ میخوری ، نشانه آنست که زنت به تو خیانت می‌کند.


تعبیر خواب گرگ در کتاب سرزمین رویاها

 1. تعبیر خواب یک گرگ نشانه شانس و خوشبختی است
 2. اگر در خواب ببینید که یک گرگ می دود نشانه آنست که با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .
 3. اگر در خواب ببینید که یک گرگ لباس پوشیده نشانه آنست که باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .
 4. اگر در خواب ببینید که دوگرگ باهم بازی می کنند تعبیرش ، آنست که دوستان شما دورو هستند .
 5. اگر در خواب ببینید که یک گرگ را به دام می اندازید نشانه فراوانی پول و ثروت است .

تعبیر خواب گرگ از نظر کارل یونگ

این پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر دیدن گرگ در خواب تان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید .
به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس(عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد .
اگر در خواب ببینید که گرگ هستید تعبیر ، این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید .

تعبیر دیدن خواب گرگ در حالت های مختلف

شاید شما گرگ را در حالت های گوناگون مشاهده کرده باشید . در ادامه تمامی حالت های موجود در منابع معتبر را برای شما عزیزان قرار داده ایم :

تعبیر دیدن خواب گرگ در حالت های مختلف
تعبیر دیدن خواب گرگ در حالت های مختلف

تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ

هر گاه در خواب ببینید که در حال کباب کردن یا خوردن گوشت گرگ هستید تعبیرش این است که : شما فرد مغرور و قدرت طلبی هستید که با محبت و حفظ آرامش را همیشه مد نظر قرار دهید زیرا در غیر این صورت شکست های بزرگ برایتان اتفاق می‌افتد .


تعبیر خواب کشتن گرگ

کشتن گرگ یا کفتار در خواب نشانه خیانت بزرگ است . در این زمان شما به کسی اعتماد کرده اید و قرار است کار مهمی را انجام دهید در حالی که آن فرد برای فریب شما نقشه کشیده است و میخواهد ضربه بزرگی به شما بزند .

ابن سیرین در مورد خواب کشتن گرگ میگوید :

در صورت مشاهده گرگ و کشتن آن و خوردن گوشت آن ، به شما مال و اموال زیادی به ارث میرسد . اگر نصف گرگ را بخورید نصف ارث فردی که فوت کرده است به شما میرسد .

کارل یونگ میگوید :

تعبیر خواب اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد.

آنلی بیتون گفته است :

اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، تعبیر ، آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب کشتن گرگ نشانه آنست که کارهای شما راکد می ماند

تعبیر خواب سر بریده گرگ

تعبیر دیدن سر بریده گرگ در خواب نشانه اسراری است که خیلی زود برملا خواهد شد . این اسرار برای شما خیلی مهم می‌باشد . سعی کنید در این زمان با پیش دستی کنید و خودتان موضوع را به سایرین بگویید تا واکنش بهتری داشته باشند .

تعبیر خواب فرار گرگ

اگر در خواب دیدید که گرگ از شما فرار میکند تعبیرش این است که شما میخواهید تنها باشید و اینگونه آرامش زیادی به دست خواهید آورد . این حس در درون شما اینگونه است که میخواهید کسی در کار شما دخالت نکند .

تعبیر خواب فرار از گرگ

کارل یونگ میگوید :

اگر در خواب مشاهده کردید که از دست گرگ در حال فرار هستید ، تعبیرش این است که چیزی شما را آزار میدهد ولی حاضر نیستید با آن روبرو شوید و این گونه یک عذاب دائمی برای خودتان درست کردید . همچنین اگر در خواب دیدید که گرگ شما را تعقیب میکند و دست بردار نیست باید در مورد روابط خود با نزدیکانتان تجدید نظر کنید .

تعبیر خواب توله گرگ

تعبیر دیدن توله گرگ در خواب این است که شما برای ورود به یک رابطه بسیار مشتاق هستید ولی شک و تردید دارید باید تردید را کنار را بگذارید زیرا به نفع شما خواهد بود .

تعبیر خواب توله گرگ
تعبیر خواب توله گرگ

تعبیر خواب گرگ سفید

در منابع معتبر برای دیدن گرگ سفید در خواب چند مورد را ذکر کرده اند :

 1. پیروزی
 2. ریسک کنید تا پیروز شوید .
 3. دست یافتن به چیزی که ظاهرا محال است .

تعبیر خواب شکار کردن گرگ

اگر در خواب دیدید که گرگ یک حیوان دیگر را شکار میکند تعبیرش این است که :

دیگران شما را طعمه اهداف خود قرار داده اند و به زودی خیانت بزرگی به شما می‌شود . این افراد به شما خیلی نزدیک شده اند و شناسایی آنها خیلی دشوار است .

تعبیر خواب لاشه گرگ

تعبیر دیدن لاشه گرگ این است که شکست بزرگی در کار و زندگی شما رخ میدهد که باید برای آن آماده باشید . این شکست میتواند زندگی شما را بطور کامل تغییر دهد .

تعبیر خواب زندگی با گرگ

اگر در خواب ببینید که با یک گرگ در حال زندگی هستید تعبیرش این است که شما قابلیت کنترل خود تحت هر شرایطی را دارید و با اعتماد به نفس میتوانید زندگی خود را پیش ببرید و موفقیت های زیادی کسب کنید .

تعبیر خواب زندگی با گرگ
تعبیر خواب زندگی با گرگ

تعبیر خواب گرگ چشم قرمز

تعبیر دیدن گرگ با چشمان قرمز این است که شما از انزوای بیش از اندازه در رنج و عذاب هستید و باید اجازه ورود افراد جدید به زندگیتان را بدهید تا از این فضای نکبت باز رهایی پیدا کنید .

تعبیر خواب گرگ چشم قرمز
تعبیر خواب گرگ چشم قرمز

تعبیر خواب زوزه گرگ

شنیدن صدای زوزه گرگ یا دیدن گرگ در حال زوزه کشیدن تعبیر یکسانی دارد و آن اینکه :

رقابتی ناسالمی با شما در حال شکل گیری است فرد یا افرادی برای زمین زدن شما در حال سازمان دهی هستند . این فرد یا افراد خیلی در هدف خود مصمم شده اند و اگر شما حواستان نباشد . تمام زندگی خود را خواهید باخت .

تعبیر خواب زوزه گرگ
تعبیر خواب زوزه گرگ

گاز گرگ در خواب

اگر در خواب شما را گاز بگیرد نشانه بیماری در خود شما یا نزدیکانتان خواهد بود . هر آنچه برای سلامت خود مضر میدانید را ترک کنید .

تعبیر خواب جنگ با گرگ

شکست دادن گرگ در خواب به این تعبیر خواهد بود که شانس و اقبال به شما روی آورده است و دیگر دوران بد شانسی ها به اتمام رسیده است .

تعبیر خواب محاصره در بین گرگ ها

محاصره شدن در بین گله گرگ ها تعبیرش این است که با نزدیکان و خانواده خود به مشکل میخورید و از این ماجرا ضرر زیادی خواهید کرد . باید سریعا مشکلات کوچک را حل کنید تا به مشکلات بزرگ تبدیل نشود .

تعبیر خواب گله گرگ

مسعود زید میگوید :

دیدن گله گرد از دور به این معنی است خانواده شما موفقیت هایی به دست می‌آورد . رفاه و اموال بسیاری به دست می‌آورید و در میان اقوام خانواده ویژه ای خواهید شد .

تعبیر خواب گله گرگ
تعبیر خواب گله گرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گله گرگ (گرگهایی که به صف راه میروند) نشانه همسایه های بیرحم است

در کتاب سرزمین رویاها آمده :

 1. تعبیر خواب گله گرگ نشانه آن است که اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .
 2. تعبیر خواب یک گرگ بهمراهی بچه هایش نشانه ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی است

تعبیر دیدن گرگ در خانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

هر گاه فرد در خواب ببیند که گرگی داخل خانه او شده است ، تعبیرش آن است که دزدی به خانه او می‌آید.

مسعود زید میگوید :

دیدیدن گرگ در خانه شما ، تعبیرش این است غریبه ها به دنبال راهی برای ورود به خانه شما هستند تا به اهداف خود برسند.


موارد پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 93

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir