مجموعه ای بینظیر از اسم مستعار پسرانه به همراه معنی و نگارش با حروف لاتین برای شما عزیزان در این صفحه گردآوری شده است . همچنین در پایین صفحه مجموعه کاملی از القاب گیمری قرار داده شده است که قطعا میتواند برای شما جالب باشد . در ادامه همراه ما باشید .

اسم مستعار پسرانه

اسم مستعار پسرانه با الف :

آراسرود ارسaraas
آرشامپارسی باستانیarsham
آتورآتشator
آرسِنانجمنarsen
آدرینآتشینadrin
آرشاویرمرد مقدسarshavir
آرادنام فرشته ی موکلarad
آردینمنسوب به آرد و آرتardin
آراننام پادشاه آذربایجانaran
آکامسرزمین بلندakam
آیینروشaain
آلانالانalaan
آروینآزمایشarvin
آی شِنشبیه ماهi-shen
آیتنشانهiyat
آواتآرزوavaat
آمیناجابت کنamin
امجدبزرگترamjad
ادریسنام یکی از پیامبرانedris
اردواننگهبان درستکارانardovan
اجاسبدارنده ی اسب پربهاajasb
الیاریار و یاور ایلilyar
الوندکوهalvand
الشنحاکمelshan
اَرشاندلاورarshan
اَسلَمسالم ترaslam
ارشامنخستین شاه از شاخه ی دوم سلسله ی اشکانیانarsham
ارشادرهبریershad
افشارمعاون و شریکafshar
التفاتتوجهeltefat
اسرافیلدرخشیدن مانند آتشesrafil
آرسامپسر پارسیarsam
البرزکوه بلندalborz
ارکانرکن هاarkaan
اَروندتند و تیزarvand
اُرُدنام دو تن از شاه های اشکانیorod
ارشکشاه سلسله ی هخامنشیarashk
اکتاینام پسر چنگیزoktay
اَرحامبستگانarham
اسم مستعار پسرانه با الف :

اسم مستعار پسرانه با ب

بارزاننام قوم بارزbarzan
بشاربشارت دهندهbashar
بینشقدرت ادراکbinesh
بَکتاشفرمانده یک گروهbaktash
بِهنیانیک نژادbehina
بلاشاز شخصیت ای شاهنامهbelash
بِهکامبهترین کامرواbehkam
برزانشکوه و جلالbarzan
برهاندلیلborhan
بشرگشاده روboshr
برناجوانborna
بسامخوشروbassam
برزینبالندهbarzin
برساماز نام های شاهنامهbarsaam
برمکرئیسbarmak
باسمتبسم کنندهbasem
بارمانشخص محترمbarman
اسم مستعار پسرانه با ب
اسم مستعار پسرانه با ب
اسم مستعار پسرانه با ب

اسم مستعار پسرانه با پ

پارسیاتز مردم پارسparsia
پشوتنفداکارpashotan
پاشابزرگpasha
پرشانرزمجوparshan
پندارفکرpendar
پاکرپاگر اول پسر ارد دوم یکی از شاهان اشکانیpaker
پایاماندگارpaya
پولادنام پهلوانی در زمان کیقبادpolaad
پناهنگهبانpanaah
پیشروپیشتازoishro
اسم مستعار پسرانه با پ

اسم مستعار پسرونه با ت

تارختنبلtanbal
تایمازپا برجاtaymaz
تواناقدرتمندtavana
تمیمتمامtamim
تهمورثقوی جثه و نیرومندtahmores
توماجچرم دباغی شدهtomaaj
تهمتنتنومندtahmtan
تیردادزاده شده در تیرماهtirdad
ترابخاکtotab
توفیقموفقیتtofigh
تیمورآهنteymor
اسم مستعار پسرونه با ت

اسم مستعار پسرونه با ث

ثامرمیوه دارsamer
ثامنهشتمsamen
اسم مستعار پسرونه با ث

اسم مستعار پسرونه با ج

جاماسباسب درخشانjamasb
جمیلزیباjamil
جوانشیرشیر جوانjavanshir
جهانگیرجهانگشاjahangir
جانبخشویژگی آنکه موجب آرامش روح می شودjanbakhsh
جهان بینویژگی آن که جهان را می بیندjahanbin
جامیمنسوب به جامjami
جبرائیلبندگی خداjebreil
جاویدانهمیشگیjavidan
جاویدجاویدانjavid
جاهدکوشاjahed
اسم مستعار پسرونه با ج

اسم مستعار پسرونه با چ

چالاکدارای سرعتchalaak
اسم مستعار پسرونه با چ

اسم مستعار پسرونه با ح

حاتمقاضیhaatam
حامدبسیار سپاسگزارhaamed
حمودستودهhamood
حَسُّوننام پرندهhasson
حامیمنسوب به پسر نوحhami
حنُانآرزومندhonan
اسم مستعار پسرونه با ح

اسم مستعار پسرونه با خ

خلفصالحkhalaf
خوش روزدارای زندگی راحتkhoshrouz
خوشیاردوست شادkhoshyar
اسم مستعار پسرونه با خ
اسم مستعار پسرونه با خ
اسم مستعار پسرونه با خ

اسم مستعار پسر با د

داریادارندهdaria
دارابدارندهdarab
دانوشنام شخصی در داستان وامق و عذراdanoush
دهگانکشاورزdehgan
دینیارمددکار دینdinyaar
دیارسرزمینdiar
دیاکوپسر فرورتیشdiako
دَیّانقاضیdayyan
دانادارای عقلdana
دانیاردارنده ی دانش و آگاهیdaniar
داموندشت و صحراdamoon
دادمهرعدالت دوستdadmehr
اسم مستعار پسر با د

اسم مستعار پسر با ذ

ذاکرآنکه خدا را ستایش میکندzaker
ذکرییادzekri
اسم مستعار پسر با ذ

اسم مستعار پسر با ر

رهیغلامrahi
رشادبه راه راست بودنrashad
روشنتابندهroshan
رضیخشنودrazi
رفیعافراشتهrafi
رودینفرزند پسرrodin
رویینسخت و محکمrooin
رهامپهلوان ایرانیrohaam
رعدصدای حاصل از تخلیه الکتریکی بین دو قطعهrad
رامکمصغر رامramak
رامانمنسوب به رامramaan
رامیارچوپانramyar
رامیمنسوب به رامrami
رائیننام بلوک و قصبه ای در جنوب شرقی کرمانraeen
رایکابه معنی پسرraika
رساویژگی صدایی که واضح قابل شنیدن استrasa
رسامرسم کنندهrasaam
رئوفمهربانraouf
رائدجویندهraed
رایاننام کوهی در حجازrayaan
راغبدارای میل و رغبت به کسی یا چیزیrageb
رافعرفع کنندهrafe
راژانخوابیدنraazhaan
راشدآنکه در راه راست استrashed
رادمانبا سخاوتraadman
رادوینجوانمرد کوچکradvin
رادجوانمردraad
رادمهرخورشید بخشندهradmehr
رادینآزادهradin
اسم مستعار پسر با ر

اسم مستعار پسر با ز

زیگراه ستاره شناسیzik
زعیمپیشواzaeem
زرارتیزفهمzarar
زاوشنام ستاره مشتریzavash
زوپیریکی از همدستان داریوشzopir
زیارنام پدر مردآویچziaar
زامیادنگهبان زمینzamiad
زَریردارنده جوشن زرینzarir
زریرتیز خاطرzarir
زاگرسرشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شما عراق ادامه داردzagros
زهیرشکوفه دارzahir
زیرکباهوشzirak
اسم مستعار پسر با ز

اسم مستعار پسر با ژ

ژوپیننام پسر کیکاووسzhobin
ژیارشهرنشینیzhiar
ژیانخشمناکzhian
ژوبیننیزه ای کوچک که در جنگهای قدیم به سمت دشمن پرتاب میشدzhobin
ژیوارزندگیzhivar
اسم مستعار پسر با ژ

اسم مستعار پسر با س

سرمدپایدارsarmad
سمندراسبی که رنگ آن مایل به زرد استsamandar
سپنتاپاک و مقدسsepanta
سمیرداستان پردازsamir
سعدخجستهsaad
سعودسعادت هاsaoud
سحابابرsahaab
سنجرمرغ شکاریsanjar
سواکرفتار نرمsavak
سورِنسردار ایرانیsoren
سورینقدرتمندsorin
سوشیانتنجات دهندهsoshians
سیپانبلندی مانع بادsipaan
سهامسهم هاsahaam
سِیفشمشیرseif
سیوانسایبانsivan
سمرانسمرکان یا سمرقندsamraan
سامرافسانه گویندهsamer
سارنگنام پرنده ای کوچک به رنگ سیاهsaarang
ساجدآنکه سجده می کندsajed
سامینمنسوب به سامsamin
سوراننام منطقه ای وسیع در کردستانsoran
سهندکوه آتشفشانی قدیمیsahand
ساکوکوه بدون گیاهsakou
سورِناسورِنsorena
سارونام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستانsarou
سبلانرشته کوهی آتشفشانیsabalaan
سرورآنکه مورد احترام استsarvar
سانیاردارای عزتsaniar
ساویزشخص خوش اخلاقsaviz
سَدیفنام چند تن از صحابهsadif
سپهدارفرمانده سپاهsepahdar
ساتیاراز نام های زرتشتیsaniar
سپهردادمان داماد داریوش که در شجاعت ممتاز بودsepehrdad
اسم مستعار پسر با س

اسم مستعار پسر با ش

شهدادآفریده خداshahdad
شیرومنسوب به شیرshirou
شَنتیانام حضرت علی در زبور داوودshantia
شوانچوپانshavan
شهبازنوعی باز سفید رنگshahbaz
شهرخشاهرخshahrokh
شیرویهپهلوان ایرانیshahrokh
شهرادپادشاه جوانمردshahraad
شیردلدلیرshirdel
شهنامنیکنامshahnaam
شهنورنور شاهshahnour
شهیارمونسshahyar
شهمیرمقلوب شده ی امیر شاهshahmir
شاهومروارید شاهوارو نفیسshahoo
شایگانارزشمندshaygaan
اشکبوسپهلوان افسانه ای سپاه تورانashkbous
شُبَیربه معنی شیر کوچکshbeir
شاپورپسر شاهshapour
شاهدگواهshahed
شفیقمهربانshafigh
شرواندرخت سروshervan
شرویننام انوشیروان دادگرshervin
شفیعکسی که تقاضای،بخشش کسی را از کسی دیگر می کندshafie
اسم مستعار پسر با ش
اسم مستعار پسر با ش
اسم مستعار پسر با ش

اسم مستعار برای پسر با ص

صیامروزه گرفتنsiaam
صانعسازندهsane
صهیبسرخ و سفیدsoheib
صامتخاموش و ساکتsamet
صمیمصمیمیsamim
صائبراست و درستsaeb
صنعانمنسوب به صنعاsanaan
صارمشمشیر تیزsarem
صمصامشمشیر تیز و محکمsamsam
صبیحزیبا و شادsabih
صفیخالص و یگانه، پاک و روشنsafii
اسم مستعار برای پسر با ص

اسم مستعار برای پسر با ض

ضرغامشیره درندهzargham
ضیانورzia
ضیغمشیر بیشهzaeem
اسم مستعار برای پسر با ض

اسم مستعار برای پسر با ط

طلحهدرخت خاردار که شتر ها از آن میچرندtalhe
طیبپاکtayeb
طوفانجریان هوای بسیار شدیدtofaan
طارقسوره ی 86 از قرآن کریمtaregh
اسم مستعار برای پسر با ط

اسم مستعار برای پسر با ظ

ظفرپیروزیzafar
اسم مستعار برای پسر با ظ

اسم مستعار برای پسر با ع

عصامبندasaam
علوانبزرگانalvaan
عُدَیجاهای بلندoday
عدنانیکی از اجداد پیامبر(ص)adnan
عامرآباد کنندهamer
علیسامانند علیalisa
عاکِفکسی که در جایی مقدس برای عبادت اقامت دائمی داشته باشدakef
عابسعبوسabes
عاصمنگهدارندهasem
عاشورعاشوراashour
عاطفمهربانatef
اسم مستعار برای پسر با ع

اسم مستعار برای پسر با غ

غیاثفریادرسghias
غنیثروتمندghani
غانمغنیمت گرفتهghaem
اسم مستعار برای پسر با غ

اسم مستعار برای پسر با ف

فیصلحاکمfeisal
فؤادقلبfoad
فرجادفاضل و دانشمندfarjad
فرجامعاقبتfarjam
فردادمولود با شکوهfardad
فراتخوشترین آبforat
فرازجای بلندfaraz
فارانموضع مغازه ها (جای غارها)faran
فهامبسیار داناfahaam
فاروقفرق گذارندهfarough
فَرِهانباشکوه و بزرگfarhan
فریورراستfrivar
فالحنیکوکارfaleh
فریارفروهرfaryar
فَربودراستfarbod
فاخرگرانبهاfakher
فاضلدارای فضیلتfazel
فارسدلاورfares
فروهرنگهداری کردنforohar
اسم مستعار برای پسر با ف

اسم مستعار برای پسر با ق

قائدایستادهghaed
قبادمحبوبghobaad
قمرالزمانماه دورانghamaralzaman
قیسبا خودنمایی و برازندگی راه رفتنgheys
قدوسپاک و منزهghoddos
قواماستواریghavaam
اسم مستعار برای پسر با ق

اسم مستعار برای پسر با ک

کوهیاراز دلاوران ایرانیkouhyar
کژوانکوهنوردkazhvaan
کاروننام رودی در جنوب غربی ایرانkaroun
کرارحمله کنندهkarrar
کاریناچهارمین سرزمین از سرزمین های تابعه ی پارتkarina
کلامگفتارkalaam
کوروسکوروشkouros
کیاپادشاهkia
کیامهرخورشید شاهkiamehr
کیهانجهانkeyhan
کاوشجستجوkavoush
کامبخشآنکه آرزو و خواسته ی کسی را برآورده کند.kambakhsh
کامینآرزوkamin
کامروزویژگی آن کسی که روزگار به میل و اراده اوستkamrouz
کاملکم و کاست نداردkamel
کاویانمنسوب به کاوهkavian
اسم مستعار برای پسر با ک

اسم مستعار برای پسر با گ

گرگیننام پهلوان نامی ایرانیgorgin
گشوادنام پهلوانی در شاهنامهgashvad
گژدهماز سرداران کیانیgezhdehom
گژگیناز نام های برگزیدهgozhgin
اسم مستعار برای پسر با گ

اسم مستعار برای پسر با ل

لیاممحافظliam
لهراسبدارنده اسب تیزروlohrasb
اسم مستعار برای پسر با ل

اسم مستعار برای پسر با م

مِهراسراه و طریق بزرگانmehraas
مینوسنام پادشاه کرت پسر زئوسminous
مازاریکی از سرداران مادیmazar
ماسیسنام کوه آراراتmasis
میکساکودکی که نشان از بزرگان داردmiksa
مِهریناز نام های برگزیدهmehrin
ماوندادنام یکی از مفسران اوستاmavandad
مهرمَسبزرگمهرmehrmas
ماکاننام پسر کاکیmakaan
مانوشپدربزرگ لهراسبmanoush
منوشفرنام پدر منوچهر شاه پیشدادیmanoushfer
مشیانام نخستین مرد در اوستاmashia
اسم مستعار برای پسر با م

اسم مستعار برای پسر با ن

نیوپهلوانniv
نکیسانام نوازنده نامیnakisa
ناوَرزسرباز دریاییnavarz
ناشادادگرnasha
نَستورنام پسر زریرnastour
ناموراز نام های برگزیدهnamvar
نیوتیشنام کوچکترین برادر اشوزرتشتneotish
نویانامیر سپاهnoban
نبهانآگاهnebhan
نهامآهنگرnahaam
نیسانباران بهاریneysaan
ناهیراروشناییnahira
نادینوسشاه بابلnadinous
اسم مستعار برای پسر با ن

اسم مستعار برای پسر با و

واروژانکبوتر نرvarvezhan
وارتاننام ارمنیvartaan
وارونانام یکی از خدایا هندیvarona
وُهومنریشه اصلی بهمنvohouman
واتهایزد آب در اوستاvate
ورزمآتشvarazm
ویسپرداز بخشهای اوستاvisperd
وَهمنشخوش منشvahmanesh
وخش دادآفریده روشناییvakhshdad
وادامکان مقدسvada
اسم مستعار برای پسر با و

اسم مستعار برای پسر با ه

هوماناز نام های برگزیدهhouman
یاسانسزاوارpasaan
یوناهدیه خداوندyouna
هرمسنام پسر زئوس و مایاhermes
هُژبردلیر و نامجوhozhabr
هاکاننجیبhakan
هوتَخشسازنده خوhoutakhsh
هامینتابستان در اوستاhaamin
هاونیایزد نگهبان بامدادhavani
هاماننام یکی از درباریان خشایار شاهhamaan
هوبَردر بر دارنده نیکیhoubar
یورامخدای برمنyouraam
هورخورشیدhouvar
اسم مستعار برای پسر با ه

اسم مستعار برای پسر با ی

یاسانسزاوارpasaan
یوناهدیه خداوندyouna
یادانشانyouraam
یورامخدای برمنyouraam
اسم مستعار برای پسر با ی
اسم مستعار برای پسر با ی
اسم مستعار برای پسر با ی

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 15

هنوز کسی رای نداده...