در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد. در مورد تعبیر خواب دندان، شرایط و حالت های مختلفی در منابع معتبر ذکر شده است که در این مقاله مجموعه این موارد گردآوری شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید باشد. (تعبیر خواب دندان از منابع معتبر)

تعبیر از جا درآمدن دندان
تعبیر از جا درآمدن دندان

تعبیر خواب دندان

از نظر امام صادق ع :

دیدن دندان در خواب 6 تعبیر دارد :

 1. اندوه بزرگ
 2. زیان و خسران بزرگ
 3. اتفاقی برای خانواده و نزدیکان
 4. مال و اموال عظیم
 5. دوستی و رابطه نیک با دوستان
 6. به دست آوردن چیزی که برایمان مهم است

تعبیر خواب دندان از ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که دندان هایش را در دست گرفته است تعبیرش این است که اعضای خانواده گردهم جمع خواهند شد .

اگر دندان ها بوی خوش بدهند تعبیرش این است که مورد تائید خانواده خود هست .

درد دندان به این معنی است که رزق و روزی زیاد میشود و اگر در خواب دندانی که درد میکند را بکشید مال یا ارث بزرگی به شما میرسد .

اگر دندان سیاه شود حزن و اندوه را نشان میدهد ، سوراخ شدن دندان نشانه از دست دادن یک دوست عزیز میباشد .

روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن دندان در خواب را به طور کلی به خانواده مربوط میداند. دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر یکی از دندان های جلو شما افتاده باشد تعبیرش این است که از جوان های خانوده و اقوام یک نفر فوت خواهد کرد .

اگر دندان خود را روی زمین ببینید معنی آن این است که یک فرد از خانواده شما مریض خواهد شد . اگر در خواب به دنبال یک دندان بگردید تعبیرش این است که یکی از اعضای خانواده فوت خواهد کرد و قبل از فوت مدنی مریض خواهد بود .

دیدن دندان های کثیف و آلوده به معنی غم و اندوه بزرگ می‌باشد. درد در دندان های جلو با مشکلات مالی ارتباط دارد، درد در دندان های کرسی نشانه اختلاف عمیق با همسر است، اگر یک زن در خواب ببیند دندان کرسی خود را کشیده است یعنی از همسر خود جدا خواهد شد .

هر گاه فردی را دیدید که دندان ندارد به این معنی است که برای بدنامی و لکه دار کردن حیثیت شما افرادی با هم در حال دسیسه چینی هستند .

دندان درد در زیر باران نشان دهنده خیانت یکی از پسر های خانواده مانند برادر، پسر عمو یا پسر خاله می‌باشد .

خواب دندان از نظر ابن سیرین

اگر دندان های جلو خود را بر روی زمین ببینید در حالی که آلوده و کثیف نشده است ، به این معنی است که یا دارای فرزند خواهید شد یا خواهر و برادر جدید به دنیا خواهد آمد .

اگر دندان جلو بر روی زمین افتاده و آلوده و کثیف است به این معناست که تعدادی از دوستان و آشنایان پشت سر هم میمیرند و رخت سیاه از تن بیرون نمیشود مدتها .

هرگاه فرد بیند دندان‌های جلو او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، آیت که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

همچنین اگر سطح دندان هایتان مانند آینه با سفال براق شد نشان از آن است که اجل نزدیک است .

اگر دندان خود را در دست بگیرید و به کسی بدهید تعبیرش این است که وضعیت مالی بسیار بدی برایتان پیش خواهد آمد و نیاز پیدا میکنید که از دیگران کمک دریافت کنید .

تعبیر خواب دندان از نظر یوسف نبی

شکستن دندان و دیدن افتادن دندان خویشاوندان نشانه درگیری و مصیبت بزرگ در یک خاندان می‌باشد .

خواب شکستن دندان
خواب شکستن دندان

تعبیر آنلی بیتون

دندان از نظر آنلی بیتون نماد بدن فرد است و اگر در خواب اتفاقی برای دندان هایش پیش آید، به تعبیری برای سلامت جسمش اتفاقی می‌افتد.

پوسیدگی دندان ها نشانه بیماری خواهد بود، شکستگی دندان نشانه تصادف و حادثه شدید است . زرد و کثیف شدن دندان ها به این تعبیر است که فقر و تنگدستی پیش خواهد آمد .

معبر مغربی

درد دندان در تعبیرات معبر مغربی نشان از منفعت مادی است، اگر دندان کشیده شود و در دست چپ فرد قرار داده شود نشان از منفعت مالی بسیار عظیم خواهد بود اما اگر در دست راست او قرار داده شود منفت مالی چشمگیر نخواهد بود، اگر هم در دو دست دندان قرار گیرد نشان از مالی خواهد بود که برای آن زحمت زیادی نخواهد بود و آسان حاصل شود .

اگر در آینه ببیند که تعدادی از دندان هایش نیست، تعبیرش آن است که به تعداد دندان های نیست شده عزیزان خود را در یکسال از دست میدهد .

کتاب رسالت یک رویا​

در کتاب رسالت یک رویا آمده است خونی شدن دندان نشان از ازدواج دختران است و اگر پسری این خواب را ببیند تعبیرش این است عاشق دختری خواهد شد .

دندان پوسیده به نشانه سفری سخت خواهد بود که برای خود فرد یا خانواده او اتفاق می‌افتد. اگر ضربه ای به فرد وارد شود که دندان های خرد شود نشان از ابتلا به بیمار است .

خواب افتادن دندان جلویی پسر

اگر پدر یا مادر در خواب ببینند که دندان جلویی پسرشان افتاده است بدین معنی است که حادثه ای برای فرزند پیش خواهد آمد که خطر جانی نخواهد داشت ولی ترس بسیاری را در خانواده ایجاد خواهد کرد . این خواب از مواردی است که حتما باید برای آن صدقه و خیرات در نظر گرفته شود تا اثر منفی آن کمتر شود .

خواب افتادن دندان جلویی دختر

اگر پدر یا مادر در خواب ببینند که دندان جلویی دخترشان افتاده است بدین معنی است که این فرزند افسردگی و غم بزرگی در درون خود دارد بی آنکه کسی از آن با خبر باشد .باید ارتباط والدین با فرزند بهتر و عمیق تر باشد تا فرزند از این عذاب روحی نجات پیدا کند .

تعبیر خواب دندانپزشکی

دیدن دندانپزشک در خواب تعابیر زیادری دارد که در ادامه مشاهده میکنید :

 1. هرگاه در خواب ببینید که دندانپزشک خوبی هستید به این معنی است که برای کمک به دیگران صلاحیت کافی را به دست آورده اید .
 2. دیدن شخصی که ظاهرا دندانپزشک است اینگونه تعبیر شده است که فردی در زندگی شما، کمک های بزرگی خواهد کرد .
 3. نشتن بر روی صندلی دندانپزشکی(یونیت) نشانه آن است که وضع زندگی فرد در سراشیبی سقوط قرار گرفته و اگر تدبیر جدیدی نداشته باشد فاجعه ای رخ میدهد .
 4. معاینه شدن توسط دندانپزشک در خواب تعبیرش این است که دوران رشد و شکوفایی فرد آغاز می‌شود و در های رزق و روزی به رویش باز میگردد .
 5. تلاش دندانپزشک برای کندن دندان فرد، به این تعبیر است که باید اجازه بدهید خانواده به شما مشورت بدهند زیرا چشم خود را به حقایق بسته اید .

تعبیر خواب لق شدن دندان

اگر یکی از دندان های فرد لق شده باشد نشانه بدی برای وضعیت مادی او خواهد بود، اما اگر تمام دندان ها لق شده باشند یکی از عزیزان خود را از دست خواهد داد .

اگر یک دندان لق با دست زدن از جای خود کنده شود، تعبیرش این است که فردی از اقوام که به او هیچ علاقه ای ندارید از این دنیا میرود .

تعبیر خواب لق شدن دندان
تعبیر خواب لق شدن دندان

تعبیر از جا درآمدن دندان

اگر به محض دست زدن به دندان، آن دندان از جای خود خارج شود تعبیرش آن است که شراکت در امور مادی را باید رها کنید زیرا اگر شریک دارید، او به فکر خیانت است و اگر میخواهید با کسی به تازگی شریک شوید، او یک کلاهبردار است که در همان ابتدا مال و اموال شما را با خود میبرد .

خواب افتادن دندان مصنوعی

افتادن دندان مصنوعی از دهان در خواب، علامتی بسیار منفی در زندگی خواهد بود. اتفاقات ناخوشایند پشت سر هم ردیف خواهند شد و مصیبت پشت مصیبت خواهد بود . در این مورد به شدت توصیه میشود قربانی و صدقه داده شود تا دفع بلا گردد .

دیدن دندان مصنوعی در خواب

مشاهده دندان مصنوعی بر روی میز بدون آنکه صاحب آن مشخص باشد نشانه آن است که دروغ گویان اطراف شما را احاطه کرده اند و با دروغ میخواهند به مقاصد خود برسند . باید بدانید که هیچ چیزی را راحت باور نکنید زیرا احتمال دروغ بودن حرف ها بسیار زیاد شده است .

دیدن دندان مصنوعی در دهان پدر و مادر به معنی نزدیک بودن یک جشن ازدواج در خانواده می‌باشد.

دیدن دندان های خون آلود در خواب

اگر این خواب را یک زن ببیند به این تعبیر خواهد بود که آن فرد خواهد مرد ولی اگر مرد چنین خوابی را ببیند نشانه بیماری لاعلاج است . در برخی از منابع در این مورد آورده شده است دیدن خود در حالی که دندان های خونی دارید، نشانه فقر و شکست اقتصادی خواهد بود .

دیدن دندان های خون آلود در خواب
دیدن دندان های خون آلود در خواب

تعبیر خواب کج شدن دندان

برخلاف ظاهرش این خواب تعبیر خوبی دارد، اکثر معبرین آورده اند این خواب به فرد میگوید که باید صبور باشد زیرا در صورت صبور بودن و دنبال کردن اهداف خود، موفقیت بزرگی نصیبش خواهد شد. کج بودن دندان استعاره از این است که وضعیت فعلی بدی دارید اما می‌توان با تلاش و صبر موقعیت را مطلوب کرد .

رویش دندان در خواب

هرگاه فرد در خواب ببیند که دندان جدید در دهانش رویش کرده است، تعبیرش این است که باید استعداد های خود را بروز دهید و از نظر دیگران نگران نباشید .

باید یاد گرفت که وابستگی را کنار گذاشت و آنچه میتوانید را انجام دهید ، در این مسیر آزار دیگران وجود خواهد داشت ولی در آخر تمام این افراد را پشت سر میگذارید .

تعبیر دندان درد در خواب

دندان درد در خواب تعبیرش این است که دردسری برای فرد شروع میشود که تا مدت ها باید با آن دست و پنجه نرم کرد. سعی کنید برای حل این مشکلات از خانواده و دوستان خود کمک بگیرید زیرا به تنهایی نمیتوان همه چیز را مدیریت کرد.

تعبیر خواب دندان درد
تعبیر خواب دندان درد

زن بی دندان در خواب دیدم

دیدن زن بی دندان در خواب در منابع اینگونه تعبیر شده است، فردی که جذابیت ظاهری ندارد دل فرد را خواهد برد و این موضوع زندگی فرد را کامل دگرگون میکند، باید توجه داشت این فرد با مقاصد شوم وارد زندگی شما خواهد شد نباید فریب او را بخورید .

زن بی دندان در خواب دیدم
زن بی دندان در خواب دیدم

سخن پایانی

هرگاه خوابی شما را برآشفته میکند از تعریف کردن آن برای دیگران بپرهیزید و سعی کنید که با صدقه دادن بلا را از خود و زندگیتان دور کنید . همیشه قبل از خواب دعا و قرآن بخوانید تا خواب های آشفته سراغتان نیاید .

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 27

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir