در تعبیر یک خواب جزئیات و نکات گوناگون میتواند تاثیرگذار باشد. در مورد تعبیر خواب سوره حمد، شرایط و حالت های مختلفی در منابع معتبر ذکر شده است که در این مقاله مجموعه این موارد گردآوری شده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما عزیزان مفید باشد.

تعبیر سوره حمد
تعبیر سوره حمد

تعبیر خواب سوره حمد از منابع معتبر

دیدن قرآن در خواب از نظر امام صادق ع :

حضرت امام صادق علیه السلام در مورد دیدن کتاب قرآن در خواب پنج مورد را ذکر کرده اند :

  1. علم
  2. امانت
  3. روزی
  4. مال و نعمت
  5. میراث

تعبیر قرآن از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد. پس می‌توان با مطالعه تفاسیر هر سوره به معنا و مفهوم دیدن آن در خواب پی برد.

اگر کسی در خواب بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. همچنین اگر بیند که قران را بلند میخواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد، اگر کسی بیند قرآن می‌خواند ودر بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید : اگر کسی در خواب ببیند که سوره حمد را می‌خواند، عمر طولانی به دست می‌آورد و ایمان او در اعمالش ظاهر خواهد شد.

اگر ببیند کتاب قرآن می‌فروشد، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر در خواب نیمه اي از قرآن بخواند، دلیل که نیمه اي از عمر او گذشته باشد، اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تعبیر خواب قرآن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است.

مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

تعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب گوش دادن به قرآن

اگر فردی در خواب خود را در حال گوش دادن به قرآن ببیند تعبیرش آن است که قدرت و اعتبارش بیشتر می‌گردد، زندگی به زیبایی به پایان می‌رسد و او در برابر تمامی توطئه‌ها محافظت می‌شود.

خداوند در آیه ۴۵ سوره بنی اسرائیل می‌فرماید که وقتی قرآن را با صدای بلند می‌خوانید، ما بین شما و آنها که قیامت را باور ندارند دیواری نامرئی قرار می‌دهیم.

اگر فردی در خواب خود را در حال تلاوت قرآن و دیگران را در حال گوش دادن به آن ببیند، تعبیر آن هست که او مشغول به کاری می‌شود که به موجب آن بر دیگران حکمرانی کرده و دیگران از دستورات او پیروی می‌کنند.

تعبیر خواب بی احترام به قرآن

پاره کردن قرآن یا هر گونه بی‌ احترامی به قرآن در خواب به این تعبیر است که، خواب بیننده به دلیل نفی کردن قرآن گناهکار شمرده می‌شود. پس از دیدن این خواب صدقه یا قربانی توصیه می‌شود.

سوزاندن قرآن در خواب به این تعبیر است که خواب بیننده اعتقادات مذهبی خود را از دست می‌دهد.

برهنه قرآن خواندن :

این خواب به این مفهوم است که خواب بیننده فردی بوالهوس و دهن بین است.

تعبیر زیر سر گذاشتن قرآن

اگر فردی در خواب ببیند که از قرآن به عنوان بالش استفاده میکند، تعبیرش این است که این فرد دستورات قرآن را اجرا نمیکند و صرفا ادعای مسلمانی دارد. به این افراد توصیه می‌شود با تدبر در آیات قرآن ایمان خود را تقویت کنند .

تعبیر حفظ کردن قرآن

اگر فردی در خواب ببیند که قرآن را حفظ میکند، درحالیکه در بیداری اینچنین نیست، تعبیر آن است که مال و دارایی بسیار بزرگی را به‌دست خواهد آورد.

اگر فردی که حافظه ضعیفی دارد در خواب ببیند که موفق به حفظ کردن قرآن شده است تعبیر آن است که خواب بیننده به مقام بسیار مهم دست خواهد یافت.

تعبیر خرید و فروش قرآن

خریدن قرآن در خواب به این مفهوم است که دانش مذهبی خواب بیننده افزایش می‌یابد و خیر او شامل حال دیگران می‌شود. فروختن قرآن در خواب به این مفهوم است که خواب بیننده در گناه و زشتی غرق می‌شود.

تعبیر خواب احترام گذاشتن به قرآن

بوسیدن و با احترام در دست گرفتن قرآن در خواب به این تعبیر است که هیچ قصور یا کوتاهی در اجرای وظایف خواب بیننده دیده نمی‌شود.

اگر در خواب قرآن را باز می‌کنید و صفحات آن را خالی می‌بینید، تعبیر آن است که ظواهر امور فریبنده یا گمراه‌کننده است.

تعبیر خواب نوشتن قرآن

این خواب به این معنا است که خواب بیننده قرآن را به شیوه دلخواه خودش تعبیر می‌کند. اگر در خواب ببینید که قرآن را روی زمین می‌نویسید تعبیر آن است که خواب بیننده فردی ملحد و بی‌دین است.

تعبیر خواندن قرآن

اگر فردی بی‌سواد در خواب خود را در حال قرآن خواندن ببیند، این خواب نمادی از مرگ او یا خواندن از روی نامه اعمال آن فرد توسط خودش است.

خواندن قرآن در خواب نمادی از افزایش اعمال نیک و ترفیع مقام خواب بیننده است.

اگر در خواب ببینید که قرآن را تلاوت و مفهوم آن را درک می‌کنید، این خواب به هوشیاری، عقل و خرد، ایمان و آگاهی معنوی شما اشاره می‌کند.

همچنین اگر شخص خود را در خواب در حال تکمیل کردن ختم قرآن ببیند، تعبیر آن است که پاداشی باشکوه از جانب پروردگار متعال در انتظار او است و او هر چیزی که درخواست می‌کند را به‌دست خواهد آورد.

اگر در خواب ببینید که آیه‌ای از قرآن برای کسی خوانده می‌شود و شنونده با کلام الهی موافقت نمی‌کند، تعبیر آن است که کسی در مسند قدرت به او رنجی می‌رساند یا خداوند قادر متعال به زودی او را مجازات خواهد کرد.

تلاوت قرآن کریم در خواب نشانه ای از به‌دست آوردن عقل و خرد، بزرگی، اعتبار و تقویت ایمان است. بطور کلی قرآن در خواب نمادی از خرد و بصیرت است.

خواندن قرآن در خواب هم نمادی از برآورده شدن نیازهای خواب بیننده، تطهیر قلب و موفقیت او در زندگی است. اگر فردی در خواب خود را در حال خواندن قرآن ببیند این خواب نمادی از غرور، امر کردن، شادی، پیروزی و فتح است.

قرآن خواندن شخص کافر

گر شخص کافری در خواب خود را در حال خواندن قرآن بیند، آیه‌های پندآموز قرآن در این خواب در زندگی واقعی به او کمک می‌کنند، آیه‌های مجازات‌کننده به او در رابطه با قدرت خداوند قادر مطلق هشدار می‌دهند و داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده بر نیاز خواب بیننده به تعمق در مفاهیم قرآن اشاره می‌کنند.

هرگاه فردی در خواب ببیند که با بی میلی قرآن می‌خواند، تعبیر آن است که این فرد ذهن خود، ادراک و تعابیر شخصی و افکار خودش را دنبال می‌کند.

سوره حمد و معنی آیات

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِینَ ﴿٢﴾ 

الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ ﴿٣﴾ 

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ﴿٤﴾ 

إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ﴿٥﴾ 

اهْدِنَا الصِّرَ‌اطَ الْمُسْتَقِیمَ ﴿٦﴾ 

صِرَ‌اطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ ﴿٧﴾

به نام خداوند بخشاینده مهربان (١)

ستایش خدا را که پروردگار جهانیان، (٢) [خداوند]رحمتگر مهربان، (٣)

مالک [و پادشاه‏]روز جزا [است‏]. (٤)

تو را مى‏ پرستیم تنها و بس، بجز تو نجوییم یارى ز کس. (٥)

به راه راست ما را راهبر باش، (٦)

راه آنهایى که برخوردارشان کرده ‏اى، همانان که نه درخور خشم ‏اند و نه گمگشتگان. (٧)

تعداد ایات سوره حمد

سوره فاتحه ۷ آیه، ۲۹ کلمه و ۱۴۳ حرف دارد. این سوره به لحاظ لفظ و حجم، از سوره‌های کوچک قرآن یا مفصلات است و در میان مفصلات نیز از سوره‌های «‌قصار‌» به شمار می‌آید. بر طبق روایات، این سوره در عین اختصار، در معنا بزرگ و «‌ام الکتاب‌» و اساس قرآن است.

سوره حمد
سوره حمد

نام‌ها و علت نامگذاری

نام اصلی این سوره، به این جهت که اولین سوره قرآن است و قرآن با آن گشوده می‌گردد، فاتحة الکتاب است. این سوره نخستین سوره‌ کاملی است که بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد.

ارزش و اهمیت خاص این سوره باعث شده بیش از بیست نام برای آن ذکر شود که مشهورترینِ آنها عبارتند از: حمد، ام القرآن، سبع المثانی، کنز، اساس، مناجات، شفاء، دعا، کافیه، وافیه، راقیه(تعویذ کننده و پناه‌دهنده).

سوره حمد صوتی

تلاوت سوره حمد توسط حضرت آیت الله عظمی خامنه ای :

قرائت سوره حمد آیت الله خامنه ای

تلاوت سوره حمد توسط محمد صدیق منشاوی:

قرائت سوره حمد

مطالب مرتبط

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.2 تعداد آرا: 27

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir