مجموعه 105 جمله از ناپلئون بناپارت در این صفحه گردآوری شده است. همچنین به صورت مستمر جملات بیشتری اضافه میگردد، امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد .

هرج و مرجهای شدید همواره به استقرار حکومت دیکتاتوری منجر می گردد. «ناپلئون»


آیا بخت و اقبال است که مردان بزرگ را به مقام سیادت می رساند؟ نه آنان چون مردان بزرگ بودند توانستند بخت و اقبال را مطیع و منقاد خود سازند. «ناپلئون»


آنچه مرد را بزرگ می کند، موفقیت است. «ناپلئون»


چه بسا اشخاص که فقط به صدای طنین کلنگ گورکن از خواب بیدار میشوند. «ناپلئون»

جمله از ناپلئون بناپارت


باید در مشاوره دقیق و خونسرد باشیم و در اجرای آن سخت و جدی. «ناپلئون»


همان لحظه ای که امید به زندگی قطع شود، مرگ فرا رسیده است. «ناپلئون»


بزرگ‌ترین حقیقت این است که شما فقط وقتی می‌توانید موفق باشید که به دیگران کمک کنید موفق شوند. ناپلئون


نخستین وظیفه ی یک حاکم اجرای عدالت است. «ناپلئون»

جمله از ناپلئون بناپارت
جمله از ناپلئون بناپارت

آن کس که از اول می داند به کجا می رود خیلی دور نخواهد رفت. «ناپلئون»


صاحب همت در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با یأس و استیصال روبرو نخواهد شد. «ناپلئون»


عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور. «ناپلئون»


نگذارید بدیها بر شما مسلط شوند سعی کنید بر بدیها تسلط یابید. «ناپلئون»


با خواندن یک شماره از جراید کشوری، می توان بدرجه ی آزادی و استحکام مبانی حکومت، رشد ملی، تربیت فرهنگی، قوای فکری و نیروی روحی افراد آن پی برد. «ناپلئون»


برای آدمی بهتر است اصلا به دنیا نیاید تا این که به دنیا بیاید و اثری از خود بر جای نگذارد. «ناپلئون»


مردان بزرگ مانند شهابها هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند. «ناپلئون»


مرد بزرگ آن کسی است که هر موقع اراده کند بین احساسات و افکار به تواند حائلی ایجاد کند. «ناپلئون»


عده ای معدود از مردان بزرگ، برای مشهور ساختن ملتی کافی هستند. «ناپلئون»


ترقیات بشر، زاده عمل و کار انسان است. ناپلئون بناپارت


سخنان مشهور ناپلئون

یک وجدان خوب به هزار شمشیر می ارزد. «ناپلئون»

blank
سخنان مشهور ناپلئون

وجدان تحصن گاه غیر قابل تعرض آزادی انسان است. «ناپلئون»


ندای وجدان را در همه حال از خود دور نسازید. «ناپلئون»


روزنامه آسانترین راه اشاعه فرهنگ و بزرگترین وسیله ی بیداری مردم است. «ناپلئون»مردی که واقعا بزرگ است حاکم بر واقعیاتی است که خود پدیدش آورده. «ناپلئون»


چقدر از مردان بزرگ هستند که هر روز بیش از یک بار کودک می شوند. «ناپلئون»


در یک کشور اداره کردن هیچ یک از طبقات مردم مشکل تر از اداره کردن اشخاصی که دارای حسن نیت هستند ولی پیوسته وجدان خود را گول می زنند نیست. «ناپلئون»


حوادث بزرگ به رشته ی نازک و موئی بسته است، مرد دانا از ناچیزترین جریانات استفاده می کند و آنچه را که ممکن است فرصت مناسب و موقعیت ممتازی نصیبش سازد از نظر دور نمی دارد. «ناپلئون»


مردمان نادان همیشه از گذشته حرف می زنند عقلا در فکر حال هستند، دیوانگان از آینده سخن می رانند. «ناپلئون»


نا امیدی، نخستین گامی است که شخص، به سوی گور بر می دارد.(ناپلئون بناپارت)


صاحب همت، در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یأس روبه رو نخواهد شد. «ناپلئون»


دلیری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست، دلیری صفتی است که مکر و فریب نمی پذیرد. «ناپلئون»


شما می‌توانید هر چیزی را که می‌خواهید شکست دهید، بدون هیچ ترسی؛ البته اگر ذهن‌تان را آماده انجام آن کار کنید. فراموش نکنید که ترس از هیچ کجا زاده نمی‌شود، مگر از درون ذهن‌خودتان. ناپلئون بناپارت


شادمانی برای من عبارت از آن است که نیرو و استعدادهای درونی خود را به حد کمال نشو و نما دهم و کامل کنم. «ناپلئون»


سخنان ناپلئون درباره ایران

هرگز نیابد به ایرانی ها توپ و تفنگ بدهیم، زیرا در انی صورت کسانی که از مرگ نمیترسند را مجهز به سلاح کرده اید و دیگر کنترل آنها غیر ممکن خواهد بود…


ناپلئون بناپارت:
اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودندتمام دنیا را فتح میکردم…

ناپلئون بناپارت سخنان

بسیاری ازمردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشقات روزگار جوانی، مدیون هستند. «ناپلئون»


روزگاری فرا خواهد آمد که در آن روزگار فتوحات بدون توپ و سر نیزه تحصیل خواهد شد. «ناپلئون»


با صلح گفتن دنیا ایمن نمی شود. «ناپلئون»


مردان بزرگ، مانند شهاب هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند. ناپلئون

ناپلئون بناپارت سخنان
ناپلئون بناپارت سخنان

سه ربع عملیات ارتش را نیروی روحی و یک ربع آن را قوای جسمانی و مادی تشکیل می دهد. «ناپلئون»


تکبر را وسیله تشخیص و نشان ترقی ندانید زیرا در این راه پر پیچ و خم پرتگاههای مخوف بسیار است. «ناپلئون»


آن قدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم. «ناپلئون»


کسی در نظر من بزرگ است که می تواند بین احساسات و اندیشه های خود، سدی ایجاد کند. «ناپلئون»


متملقین و مردان دانشمند با هم سازگار نتوانند بود. «ناپلئون»


مغرور به صدای عقل و دین گوش نمی دهد. «ناپلئون»


کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند فاقد اراده و تصمیم می باشند. «ناپلئون»


در مقابل عزم آهنین قوه ای را یارای مقاومت نمی بینم. «ناپلئون»


در سیاست، باید ناراحتی‌ها را حل کرد، انتقام جایی در سیاست ندارد. ناپلئون سوم


حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ی ما ایجاد کنند. «ناپلئون»


به تأنی فکر کن و به فوریت اجرانما. «ناپلئون»


کسی که تملق گفتن بلد است، تهمت زدن هم برای او بسیار آسان است. «ناپلئون»


سخنان معروف ناپلئون

زنان مرد صفت را دوست نمی دارم، و همچنین از مردان زن صفت بیزارم هر کس باید در دنیا فقط نقش خود را بازی کند. «ناپلئون»


معنی زیستن رنج بردن است، مرد درستکار پیوسته با نفس خود می جنگد تا بر خود فرمانروا گردد. «ناپلئون»


شجاعت حقیقی در غلبه بر شدائد زندگی است. «ناپلئون»


اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید. به زنان آن ملت بنگرید. «ناپلئون»


اگر زن نبود نوابغ جهان را که پرورش می داد؟ «ناپلئون»

اشک در زن سبب تسکین آلام درونی می شود ولی در مرد مردانگی را تباه می سازد. «ناپلئون»


کم دانستن و پرگفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. «ناپلئون»


به نظر ما خیر خواهی دیگران حماقت جلوه می کند و حماقت های ما خیر خواهی، نیکی دیگران ضعف و ضعف ما همیشه نیکی است. «ناپلئون»


من همه چیز خود را به گرسنگی ها و مشقات ایام جوانی مدیونم. «ناپلئون»


مادر با دستی گهواره با دستی عالم را تکان می دهد. «ناپلئون»


برای ترقی ملت و آبادی مملکت از هر وسائل بی شمار دیگر، به وجود مادر صالح و پرورش دهنده محتاج هستیم. «ناپلئون»


تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است. «ناپلئون»

سخنان معروف ناپلئون
سخنان معروف ناپلئون

اگر به کسی اعتماد نداری از او پرهیز کن. «ناپلئون»


خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است. «ناپلئون»


بی صبری در راه موفقیت، مانع بزرگی است. «ناپلئون»


بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختی‌ها و مشکلات روزگار جوانی مدیون هستند.(ناپلئون)


نایابترین چیزها، صمیمیت و یگانگی است. «ناپلئون»


اشتباهاتی که دشمنان ما مرتکب می شوند، خیلی بیش از قابلیت هایشان به آنها سود می رساند و باعث می شود که ما اشتباهاتی خیلی بزرگتراز اشتباهات آنان مرتکب بشویم. «ناپلئون»


سخنان ناپلئون

پیروزی یعنی اراده کردن. «ناپلئون»


وقتی که مرد درد معنوی و اخلاقی خود را درک کرد باید روح خود را پرستاری کند. « ناپلئون»


نا امیدی نخستین گامی است که شخص بسوی گور بر میدارد. ناپلئون


من تمام توفیق های خود را مرهون امیدهائی هستم که در دوران جوانی در قلب خود پرورش داده ام. ناپلئون


مقصرترین مردم کسانی هستند که روح مأیوس دارند. ناپلئون


پیروزی یعنی خواستن. ناپلئون


کسی که می ترسد شکست بخورد، حتما شکست خواهد خورد. ناپلئون


سن و عادت و شغل و تجربه، اخلاق بسیاری از مردم را اصلاح کرده است. «ناپلئون»

پیروزی از آن کسانی است که پشتکار بیشتری دارند. ناپلئون


سرنوشت آینده ی یک کودک همیشه کار مادر است. «ناپلئون»


در هر جا نیک و بد اعمال کودک مربوط به مادر است. «ناپلئون»


جملات از ناپلئون بناپارت

صاحب همت در پیچ و خم‌های زندگی، هیچ‌گاه با یاس و استیصال روبه‌رو نخواهد شد. (ناپلئون)


بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان انجام شغلی را که از عهده ی آن بر نمی آید به عهده بگیرد. «ناپلئون»


اخلاق اگر با اندکی هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق ترجیح دارد. «ناپلئون»


بهترین کار برای جذب قلوب مردم خیر خواهی و نیکوکاری نسبت به آنهاست. «ناپلئون»


شجاعت حقیقی، موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئون


اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟ . ناپلئون

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون


پیروزی با کسانی است که بیش از دیگران پشتکار دارند. «ناپلئون»


برای آنچه هستم مدیون قدرت اراده و اخلاق و پشتکار و جرأت خود می باشم. «ناپلئون»


هیچ کس آن قدر ابله نیست که برای هیچ نوع کاری لیاقت نداشته باشد. «ناپلئون»


دو اهرم برای برانگیختن مردم به سعی و کوشش وجود دارد، یکی نفع و دیگری ترس. «ناپلئون»


جمله زیبا از ناپلئون

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. «ناپلئون»


چه بسا اشخاصی که فقط به صدای طنین کلنگ گور کن از خواب بیدار می شوند. «ناپلئون»


خونسردی بزرگترین صفتی است که برای فرمانروائی برگزیده شده. «ناپلئون»

بهترین نوع حکمرانی سلطنت بر قلوب است. «ناپلئون»


کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند، تهی از اراده و تصمیم اند. ناپلئون بناپارت

جمله زیبا از ناپلئون
جمله زیبا از ناپلئون

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد. ناپلئون بناپارت


بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.((ناپلئون بناپارت))


اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد؟((ناپلئون بناپارت))


بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختی‌ها و مشکلات روزگار جوانی مدیون هستند.(ناپلئون)


صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با درماندگی روبرو نخواهد شد. « ناپلئون »

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.5 تعداد آرا: 24

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir