حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « معارضین » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( معارضین یعنی چه ?).

معنی معارضین
معنی معارضین

معنی معارضین

مترادف و معادل واژه معارضین:

 • اسم جمع معارض در حالت نصبی و جری
 • مخالفین
 • دشمن ها
 • کسانی که به چیزی اعتراض دارند
متضاد معارضین:محبین
موافقین
دوستداران
اشتباه تایپی: luhvqdk
آوا:/mo~Arezin/
ساختار:معارض + ين
معنی معارضین

معنای معارض

مترادف و معادل واژه معارض:

 • حریف
 • دشمن
 • رقیب
 • عدو
 • مخالف
 • مدعی
 • معاند
 • هماورد

معارض به انگلیسی:

 • interrupter opponent
 • opposing
 • interfering
 • hindering
 • interrupter

معنای معارض در لغتنامه دهخدا

معارض [ م َ رِ ] ( ع اِ ) ج ِ معرض، محلهای عرضه کردن، جاهای نمایش: زن صاحب جمال در بعضی ملابس خوبتر نماید و کنیزک بیش بها در بعضی معارض خریدارگیرتر آید.

معارض [ م ُ رِ ] ( ع ص ) مخالف و خصم و حریف و مدعی و مقابل: تقریرمی کرد که تاش به دیلم التجا کرده است و به معارضان دولت پناهیده.

چون به حکایت ملک او رسیم ذکر رود که ملک و سریر و دیهیم پدر با چندان معاندو معارض از اقربا و برادران چگونه به دست آورد.
– بلامعارض: بی مدعی. بدون مخالف. بدون حریف. بدون رقیب.
– معارض شدن: مقابل شدن و روبرو شدن ومتعرض شدن و مانع گشتن.
|| شتر ماده که بچه را بوی کند و شیر ندهد.

فرهنگ معین:

(مُ رِ ) [ ع ] (اِفا) مخالف، دشمن ج معارضات.

فرهنگ عمید:

۱- مخالف، مقابل
۲- طرف مقابل

معارضه یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه معارضه:

 • رویارویی
 • ستیز
 • مخالفت
 • ستیزه
 • مقابله
 • ستیزه کردن

معارضه در لغتنامه دهخدا

[ م ُ رَ ض َ / رِ ض ِ ] ( از ع، اِمص) روبارویی دو خصم و دو حریف با یکدیگر. معارضت، مقابله دو حریف با هم : از معارضه رایات او تماول و تجافی نمود و به مرورود رفت و نیشابور بازگذاشت.

هر که متصدی تصنیف کتابی… گردد با نفس خود مخاطره می کند و خود را در معرض معارضه خداوندان فضل و فهم… می آورد، و چون حصاریان آگاهی یافتند دوان بشتافتند و به منع و معارضه مشغول گشتند.
– معارضه به مثل ؛ مانند گفتار و یا کردار کسی گفتن و یا کردن.
|| نزد اصولیان همان تعارض می باشد و بر نوعی از اعتراض نیز اطلاق می شود که اقامه دلیل باشد خلاف دلیل خصم که آن را نقض کند.

اقامه دلیل است برخلاف آنچه خصم اقامه کرده باشد و اگر دلیل معارض عین دلیل معلل باشد قلب نامیده می شود. و اگر صورتش مانند صورت آن باشد معارضه بمثل والا معارضه بغیر نامند

معارضه در لغتنامه معین

(مُ رَ ضَ یا رِ ض ) [ ع معارضة ] (مص ل) رویارویی کردن، مقابله کردن.

فرهنگ عمید:

۱- مقابله کردن چیزی با چیزی، مقابله کردن
۲- کاری نظیر آنچه طرف مقابل کرده دربارۀ او انجام دادن

مطالب پیشنهادی

معارضین یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 104

هنوز کسی رای نداده...