قرارداد محرمانگی یا همان قرارداد عدم افشا اطلاعات یکی از موارد حقوقی بسیار مهم میباشد که شرکت های گوناگون برای استخدام نیرو ، باید به آن توجه داشته باشند و برای اطمینان خاطر از حفظ اسرار و اطلاعات با ارزش خود از آن استفاده نمایند . در این مقاله متن کامل یک قرارداد محرمانگی برای شما عزیزان قرار داده شده است . شما میتوانید پس از مطالعه کامل 13 بند این قرارداد و صحت سنجی آن را پرینت گرفته و در زمان استخدام نیرو های جدید از آن استفاده نمائید .

قرارداد عدم افشا اطلاعات
قرارداد عدم افشا اطلاعات

قرارداد محرمانگی


اين قرارداد محرمانگی و عدم افشای اطلاعات (قرارداد) در مورخه …/…./1400 فیمابین طرفین ذيل منعقد گرديد:


شرکت …………….. (سهامی خاص) به شناسه ملی : …………………. به شماره ثبت: ……. در اداره ثبت
شرکت‌های تهران به نشانی: …………………….. ، کدپستی : که از اين پس در اين قرارداد شرکت نامیده می‌شود.
آقای/خانم ……. فرزند …… متولد ../../… شماره شناسنامه ….. کدملی …. ساکن: تهران ، …………………… کد پستی ……………. تلفن ……………………….. که از اين پس در اين قرارداد به اختصار همکار نامیده میشود.


به موجب قرارداد استخدام يا همکاری و يا پیش از آن اطلاعاتی مربوط و متعلق به شرکت توسط شرکت يا کارکنان آن در اختیار همکار يا در دسترس وی قرارگرفته يا خواهد گرفت؛وتمامی اطلاعات مربوط و متعلق به شرکتواجد وصف محرمانگی بوده و از اين حیث بايستی الزاماتی در خصوص حفظ محرمانگی اين اطلاعات و استرداد آنها و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از آنها در نظر گرفته شود.

بنابراين تعهدات و الزاماتی در جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط و متعلق به شرکت، استرداد اموال و اطلاعات شرکت و عدم رقابت با شرکت به شرح مواد آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت.

تعاریف :

همکار : منظور هر شخص حقیقی يا حقوقی که در راستای انجام امور مرتبط با شرکت قرارداد همکاری اعم از قرارداد کار، مشاوره و
پیمان داشته و به حسب اين همکاری با اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری دسترسی پیدا میکند.
افراد مجاز : اشخاص حقیقی يا حقوقی در حال همکاری با شرکت بوده و با درخواست شرکت بخشی از اطلاعات محرمانه و اسرار
تجاری در حدود و قالب تعیین شده در اختیار اين اشخاص قرار میگیرد.
اسرار تجاری : منظور هر نوع اطلاعات و داده ای که دارای ارزش اقتصادی برای شرکت بوده و حداقل تدابیر حفاظتی در خصوص آن
رعايت گرديده و در دسترس عموم نمی باشد، برخی از مصاديق اسرار تجاری شامل و نه محدود به نقشه ها ، برنامه ريزی ها، پروژه ها،
گانچارت ها، طرح ها، الگوريتم ها، نرم افزار ها، اختراعات، علائم و نشانه های ثبت نشده که متعلق به شرکت بوده و با انعقاد اين قرارداد
همکار به آن دسترسی پیدا مینمايد.
اطلاعات محرمانه : هر نوع اطلاعاتی که در فضای کاری و در همکاری با شرکت در اختیار همکار قرار گرفته و يا به آن دسترسی
يافته که در دسترس عموم نیست هر چند دارای ارزش اقتصادی نباشد.
اطلاعات: منظور از اطلاعات در اين قرارداد شامل اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه است.

ماده 1 – موضوع قرارداد

1.1 موضوع قرارداد عبارتست از تعهد به حفظ اسرار تجاری و عدم افشای اطلاعات محرمانه و رعايت شرايط و محدوديت های مربوطه و نیز تعهد به عدم رقابت با شرکت.
2.1 مصادیق اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری عبارتست از تمامی اطلاعات مربوط به شرکت که در بند 4 آمده است.

ماده2 – زمان شروع و خاتمه

اين قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد همکاری يا از زمان دراختیار گرفتن اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری توسط همکار (اگر قبل از انعقاد قرارداد همکاری باشد) تا مادامی که اطلاعات وصف محرمانگی خود را از دست نداده اند معتبر و نافذ است ؛ اما درخصوص تعهد به عدم رقابت در طول مدت همکاری و تا 2 سال پس از تاريخ خاتمه همکاری نافذ و معتبر است.

زوال وصف محرمانه هريک از اطلاعات محرمانه و زمان آن، توسط شرکت به صورت کتبی اعلام میگردد و همکار قبل از استعلام و پاسخ صريح شرکت دائر بر زوال وصف محرمانگی، مکلف به رعايت کلیه تعهدات اين قرارداد نسبت به کلیه اطلاعات محرمانه از جمله آن بخش از اطلاعات که توسط شرکت غیر محرمانه اعلام شده، خواهد بود .

ماده 3 – شرایط و تعهدات طرفین

1.3 همکار تعهد مینمايد تا اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری را تنها در موارد مذکور در اين ماده و يا ساير مواردی که بر اساس
مفاد اين قرارداد مجاز میباشد مطالعه يا بررسی نموده واطلاعات را مطابق با مفاد اين قرارداد محرمانه نگاهدارد، فاش نسازد، منتشر
ننمايد و در اختیار عموم يا افراد حقیقی يا حقوقی به جز افراد مجاز قرار ندهد.

2.3 همکار تعهد مینمايد هیچ يک از اطلاعات و امکانات ارائه شده توسط شرکت را در اهدافی غیر از اهداف مقرر شده توسط
شرکت مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها در اختیار کارکنانی از شرکت قرار دهد که به طور اخص ودر راستای انجام امور محوله
به کارمند نیاز به دانستن آنها دارند، که اين افراد در اين قرارداد «افراد مجاز» خوانده می شوند.

3.3 همکار اطلاعات محرمانه را نبايد در راستای هدفی غیر از اهداف شرکت، بازسازی نموده يا تغییر شکل دهد و بايستی بلافاصله
پس از درخواست شرکت، عین کلیه نسخه های محرمانه اعم از نوشتار يا هر نوع رسانه ديگر ، به انضمام کلیه رونوشت ها، کپی ها و
نسخه های بازسازی شده را به شرکت بازگرداند.

4.3 همکار متعهد میشود کلیه تمهیدات احتیاطی و تدابیر حفاظتی و امنیتی را برای محرمانه نگه داشتن اطلاعات محرمانه شرکت
مراعات نمايد.

5.3 استفاده از اسناد ومدارک و اطلاعات در چارچوب پیشبرد اهداف قرارداد به منزله اعطای امتیاز کپی رايت، مالکیت معنوی، امتیاز
استفاده از علامت تجاری يا اطلاعات محرمانه و سری تجاری به همکار نیست.

6.3 همکار حق استفاده از مشخصات اختصاصی شرکت، علامت های تجاری شرکت، و امتیازات حقوقی مرتبط با فعالیت شرکت از
قبیل نام، سوابق، گواهینامه ها، مجوزها و لوگو را بدون موافقت کتبی شرکت نخواهد داشت. همچنین ذکر پروژه هايی که انجام تمام يا
بخشی ازآنها به همکارواگذار شده است، درنمايشگاهها، سايتها،و رزومه کاری وغیراز آن، مگر در صورت موافقت کتبی شرکت،
ممنوع است.

7.3 همکار متعهد است نسبت به حوادث امنیتی در محیط کار خود حساس بوده و با ارائه فوری گزارش در خصوص ضعف های امنیتی
مکشوفه يا مورد سوء ظن در سیستم ها و خدمات شرکت، شرکت را مطلع سازد.

8.3 همکار تعهد مینمايد که در مدت اعتبار اين قرارداد با هیچ يک از رقیبان، مشتريان، يا تامینکنندگان بالقوه و يا بالفعل شرکت
تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننمايد، در صورت احراز تخلف از جانب همکار، مفاد اين قرارداد حاکم خواهد بود.

9.3 همکار تعهد مینمايد که در مدت زمان اعتبار اين قرارداد و تعهدات ناشی از آن، از انجام هرگونه مصاحبهای يا فعالیت ديگری
که منجر به افشای اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری شود به هر نحو با کلیه رسانهها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی
خودداری نمايد (مگر با اجازه کتبی شرکت) ؛ همچنین هرگونه انتشار اطلاعات در محیط های مجازی و حقیقی به صورت الکترونیکی
و غیرالکترونیکی خالف تعهدات میباشد.

10.3 همکار حق افشا يا انتشار موضوعات کاری مطرح در شرکت در هیچ قالبی (اعم از مکتوب و غیر آن) که حاوی اطلاعات
محرمانه است را نداشته و در صورت احراز تخلف از جانب همکار، مفاد اين قرارداد حاکم خواهد بود.

11.3 رعايت مفاد اين قرارداد برای همکار الزامی بوده و اين قرارداد تنها در صورت خواست و توافق شرکت و تنظیم و امضای
سند ديگری با تاريخ بعد از اين قرارداد، با امضای مجاز طرفین، میتواند تغییر يابد.

12.3 در صورتیکه هريک از بندها و مفاد اين قرارداد توسط مراجع قضايی صالحیت دار، غیرقانونی، نامعتبر يا غیر قابل اجرا اعلام
شود، ساير مفاد و توافقات اين قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 4 – جزئیات اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری

1.4 اطلاعات محرمانه و اسرارتجاری شامل انواع داده ها و اطلاعات اعم از شفاهی، نوشته، الکترونیکی، نموداری، الگوريتم، کد برنامه
نويسی، گزارش، نتايج مطالعاتی پروژه های مرتبط با شرکت و تصاوير ملموس و غیر ملموس میباشد. اصل بر محرمانگی کلیه اطلاعات
شرکت میباشد، مگر اينکه خلاف آن توسط شرکت صريحاً و کتباً اعلام گردد.


2.4 کلیه مدارک، مستندات و اطلاعات فنی و غیر فنی که به واسطه اشتغال در شرکت در اختیار همکار قرار میگیرد همگی صرفاً متعلق
به شرکت و جزو اموال و اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری شرکت میباشد. موارد زير برخی از مصاديق آن ها عبارت است از:


الف . اطلاعات مربوط به کسب وکار و لیست مشتريان و حامیان و کارمندان تجاری و اقصادی؛

ب . اطلاعات مربوط به الگوريتمهای معامالتی، نرم افزاری و استراتژیهای معامالتی ،فلوچارتها، کدها و مدلها؛

ج. اطلاعات مربوط به مشتريان شرکت و خريد و فروشهای آنها ؛ اطلاعات مربوط به کارگزاری ها و مشتريان آنها؛

د. اطلاعات خريد و فروش و پرتفوی مشتريان؛ اطلاعات مربوط به تحلیل و طراحی سیستم ها؛

ه. اطلاعات مربوط به ساختار مارکتینگ و پشتیبانی شرکت؛ اطلاعات مربوط به فعالیتهای معامالتی شرکت؛

و. اطلاعات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات ودانش فنی؛ اطلاعات محصولات سخت افزاری و نرم افزاری .

ز. اطلاعات مربوط به خدمات و نحوه ارايه آنها که شرکت به کاربران و ذينفعان عرضه مینمايد؛

ح. اطلاعات مربوط به شبکه (اينترانت، اينترنت) و معماری آنها؛ اطلاعات مربوط به سیستمهای مخابراتی؛

ط. اطلاعات مربوط بهنوع ومحتوای دادههای ذخیره شده، پايگاههای داده، از جملهنامهای کاربری،رمزهای عبورو کدهایرهگیری؛

ی. اطلاعات مربوط به مقادير و نحوه تولید و توزيع و محصولات ؛ اطلاعاتی که شرکت ازجانب ديگران دريافت نموده است؛

ک. کلیه اسناد و مستندات نوشته يا چاپ شده يا ذخیره شده در ديسک ها و نوارهای کامپیوتری و يا هرگونه واسط ديگر نگهداری
اطلاعات به نحوی که قابل خواندن توسط ماشین يا انسان باشند؛ کلیه اطلاعات و مدارک مشمول تحويل دادنی ها.


ل. تمام مدارک وگزارشهايی که، توسط همکار تهیه میشوند از جمله نسخه اصلی، نورگذر يا الکترونیکی.

م. هرنوع ديتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت افزار و يا نرم افزار، اسناد فرمت شده و يا فرمت نشده به طور کامل يا جزئی، اسناد با هر فرمت و شکلی، مشخصات پروژه ها، مشخصات فنی تجهیزات، مشخصات اطلاعاتی پرسنل، دستور العمل ها (manual) برنامه کسب و کار (plan business) برنامه های بازاريابی (marketing) آمار فروش، جزئیات پرسنل، اطلاعات مالی و ديگر اطلاعات داده شده، پذيرفته شده يا مکتسبه، به صورت شفاهی ، نوشتاری و با استفاده از هر نوع رسانه که در اختیار همکار قرار داده شده باشد.

ماده 5 – اصول محرمانگی

1.5 عدم استفاده : همکار تعهد مینمايد، به هیچ طريقی از اطلاعات محرمانه و يا از نتیجه و محصول آنها استفاده يا آنها را واگذار
ننمايد مگر در راستای اهدافی که اين اطلاعات محرمانه جهت تحقق آنها در اختیار همکار قرار گرفته است.

2.5 عدم افشا : همکار تعهد مینمايد تحت هیچ شرايطی اطلاعات محرمانه را افشا نمیکند.

3.5 اصل رازداری : همکار تعهد مینمايد که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از محرمانه ماندن اطلاعات محرمانه را به عمل آورده و از افشای اطلاعات محرمانه و در اختیار قرار دادن آن به غیر از افراد مجاز جلوگیری نمايد.

4.5 تدابیر امنیتی : همکار متعهد به رعايت کلیه تدابیر امنیتی جهت عدم افشا و حفظ محرمانگی اطلاعات محرمانه میب اشد که به شرح ذيل می باشد؛
الف.نصب نرم افزار های حفاظتی در برابر ويروس ها ، تروجان ها ، بدافزارها و مانند آنها بر روی سیستم های شخصی که حاوی اطلاعات محرمانه است.
ب. عدم در دسترس قراردادن کلمات کاربری و رمز عبور سیستم های رايانه ای، اينترنتی، سرورهای مجازی و … جهت استفاده اشخاص ثالث.
ج. اجرای تدابیر امنیتی و استفاده از رمز بر روی سیستم های شخصی که حامل اطلاعات محرمانه است و عدم بی مبالاتی در نگهداری اين سیستم ها.

ماده6 – حدود اطلاعات محرمانه

اطلاعات ذيل از شمول اطلاعات محرمانه خارج است و همکار صرفاً در مورد اين دسته از اطلاعات، متعهد به رعايت مفاد محرمانگی
اين قرارداد نخواهد بود:
1.6 تنها آن بخش از اطلاعات که از جانب شرکت به اطلاع عموم رسیده باشد.
2.6 اطلاعاتی که در زمان انتقال اطلاعات به همکار بدون نقض هیچگونه تعهد قانونی و يا قراردادی در دسترس عموم باشد.

ماده 7 – حدود مالکیت اطلاعات محرمانه

همکار اقرار مینمايد که تمامی اطلاعات محرمانه جزء دارايی شرکت باقی مانده و شرکت میتواند اين اطلاعات محرمانه را
هرگونه که صالح بداند استفاده نمايد. فلذا از بندهای اين قرارداد نبايستی تلقی يا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات محرمانه يا هرگونه
انتقال جواز يا ساير مالکیت های معنوی در خصوص اطلاعات محرمانه بشود.

ماده 8 – تعهد به عدم رقابت

همکار تعهد می نمايد که در داخل کشور و در طول مدت همکاری و تا دو سال پس از آن با هیچ يک از اشخاص حقیقی و يا حقوقی
ديگر که فعالیتی مشابه و يا عیناً برابر با شرکت داشته تحت هیچ عنوانی اعم از مشاوره، همکار، شريک و غیره جز با رضايت شرکت
همکاری نداشته باشد.

ماده 9 – اعتبار حقوق و محدودیتها

حقوق و تعهدات اين قرارداد نسبت به :
شرکت، نمايندگان و يا افراد مامور همکار، نمايندگان و يا افراد مامور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری میباشد.

ماده 10 – جبران خسارت

1.10 در صورت نقض هر کدام از تعهدات اين قرارداد از سوی همکار، وی موظف به پرداخت حداقل يکصد میلیون تومان به شرکت
به عنوان وجه التزام يا خسارت بدل از انجام تعهد قراردادی خواهد بود. در صورت اثبات بروز خسارت بیشتر، شرکت می تواند کلیه
خسارات وارده را مطالبه نمايد.

2.10 در صورت نقض تعهدات قراردادی و قانونی توسط همکار، شرکت حق خواهد داشت نسبت به وصول خسارات مندرج در اين
قرارداد و تعهدات محرمانگی و عدم رقابت مندرج در قرارداد استخدام و همچنین دريافت خسارات وارده به خود و يا اشخاص ثالث
از طريق وصول چک ضمانت مزبور اقدام نمايد. در صورت خاتمه رابطه استخدام و انقضای مدت اعتبار مندرج در ماده 2 اين قرارداد
و عدم وجود هرگونه ادعا توسط کارفرما علیه همکار، سفته های مزبور عیناً به همکار مسترد خواهد شد.

ماده 11 – مرجع حل اختلافات

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اين قرارداد يا تعبیر و تفسیر مندرجات آن، بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از
طريق مذاکره يا مکاتبه حل و فصل نمود، در مرجع حل اختلاف ذيصلاح حل و فصل میگردد.

ماده 12 – اقامتگاه قانونی

به موجب ماده 1010 قانون مدنی اقامتگاه قانونی طرفین اين قرارداد همان نشانی مندرج در ابتدای قرارداد میباشد و هرگونه ابلاغ
و اخطاری به اين نشانی ارسال گردد ابلاغ واقعی و قانونی محسوب میشود.

ماده 13 – نسخه های قرارداد

اين قرارداد در سیزده ماده تنظیم شده و تمامی صفحات آن به امضا، اثر انگشت و تايید طرفین رسیده است. مفاد اين قرارداد از
تاريخی که در صدر قرارداد قید شده لازم الاجرا میباشد.

مطالب پیشنهادی

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.6 تعداد آرا: 14

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir