حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه «سلبی» را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (سلبی یعنی چه ?).

معنی سلبی
معنی سلبی

معنی سلبی

مترادف و معادل واژه سلبی:

 • منفی
 • ربودن
 • کندن
 • نفیی
 • تحریمی
تلفظ:/salbi/
متضاد سلبی:ایجابی
سلبی به انگلیسی:negative
private
معنی سلبی

سلبی در لغتنامه دهخدا

سلبی [ س َ با ] (ع ص ، اِ) ج ِ سلیب، به معنی ربوده عقل.

سلبی [ س َ ] ( اِ ) گل مریم || ( ص نسبی ) منسوب به سلب.

( صفت ) منسوب به سلب نفیی منفی : صفات سلبی .
گل مریم، یا منسوب به سلب.

معنی سلبی در لغتنامه معین ?

(سَ ل) [ع] (ص) منسوب به سلب، نفی، منفی.
سالب، سلبی، ناشی از محرومیت، تحریمی.

معنی رودکی در لغتنامه دهخدا

سلب [ س َ ل َ ] ( ع اِ )مطلق جامه، پوشش:

|| غارت و تاراج و یغما || جامه ای که در ماتم و عزا پوشند، جامه ماتم.
– سلب فرشته داشتن: کنایه از لباس سبز پوشیدن، سبز پوشیدن، کنایه از رنگ سبز پوشیدن.
|| هرچیز که از دشمن بگیرند مانند اسلحه و لباس و ذخیره و آذوقه || درختی است دراز || نام گیاهی است || پوست || پایچه و شکم از ذبیحه || پوست نی و پوست درخت مقل و پوست درختی به یمن که از آن رسن سازند || ( ص ) ربوده.

سوزنی || آنچه کشته در جنگ همراه دارد از قبیل لباس و سلاح و ستور، نوعی جامه درشت مانند جوشن و خفتان که در روز جنگ پوشند.

واژه سلب [ س َ ل ِ ] ( ع ص ) دراز و سبک: رجل سلب الیدین بالطعن: مرد سبکدست در نیزه زدن، فرس سلب القوائم: اسب سبک پا.

سلب [ س َ ] ( ع اِ ) رفتار سبک و شتاب || نام درختی || ( اِمص ) ربودگی || رفع و نفی || ( مص ) جامه سوک پوشیدن || ربودن، ربودن و نیست کردن، بقهر گرفتن چیزی از کسی.
– ادات سلب: چون: لیس و لا و لم و لن و ما در عربی و نیست و نه و دیگر ودیگری در فارسی و در جمله یا کلمه درآیند و مدخول خود را منفی سازند.
– معنای سلب آسایش: ازبین بردن آن، سلب اختیار: ازمیان بردن اختیار و انتزاع آن، سلب اعتبار: از بین بردن اعتبار و ارزش کسی.
– سلب امنیت: ازمیان رفتن آن، سلب بسیط: قضیه سالبه بسیط آن است که حرف سلب وارد بر نسبت حکمیه در آن شده باشد و در این صورت حکم احتیاج بمطابق و مصداق و موضوع ندارد. یعنی وجود مصداق برای آن ضروری نیست زیرا ممکن است سالبه بانتفاء موضوع باشد.
– سلب حیثیت: ربودن و ازمیان بردن آن.
– سلب عدولی: در صورتی سلب را عدولی گویند که حرف سلب جزء موضوع یا محمول و یا دوطرف شده باشد مانند «هر لاحیوانی انسان نیست و یا هر لاجامدی نامی است » و مثال آنکه حرف سلب جزء محمول شده باشد «هر جمادی لاحیوان است ».
– سلب کلی: قضیه سالبه کلیه قضیه ای است که سلب وارد بر تمام مصادیق آن شده باشد و یکی از محصورات چهارگانه است مثال «هر انسانی جماد نیست ».
– معنی سلب مالکیت: انتزاع مالکیت. ازبین بردن مالکیت.
– سلب و ایجاب: از نظر معانی و بیان آن است که کلام را از جهتی مبتنی بر نفی و ازجهت دیگر مبتنی بر اثبات قرار دهند.

واژه سلب در اشعار فارسی


نگارینا شنیدستم که گاه محنت و راحت
سه پیراهن سلب بوده ست یوسف را بعمر اندر رودکی

سلیح و سلب داد خواهنده را
قوی کرد پشت پناهنده را نظامی

جایی که برکشند مصاف از پس مصاف
و آهن سلب شوند یلان از پس یلان فرخی

سلب هر چه شان بد کبود و سیاه
فکندند یکسر ز شادی شاه اسدی

به نوبهار تو بخشی سلب به هر دشتی
بمهرگان بتو بخشد لباس هر شجری ناصرخسرو

معجون مفرح بود این تنگدلان را
مر بی سلبان را بزمستان سلب این است منوچهری

عجمی وار نشینم چو ببینم کز دور
میخرامد عربی وار بپوشیده سلب سنایی

دف کز تن آهوان سلب داشت
آواز گوزن سان برآورد خاقانی

یکی دوزخی وار تن سوخته
سلیح و سلب ز آتش افروخته اسدی

ما برفتیم و شده نوژان کخلان ؟ پس ما
بشبی گفتی تو کش سلب از انقاش است منجیک

صوفی و عشق و در حدیث هنوز
سلب و ایجاب و لایجوز و یجوز سنایی

چون طمع داری سلب بیهوده زآن خونخواره دزد
کو همی کوشد همیشه کز تو برباید سلب ناصرخسرو

ثوب عنابی گشته سلب قوس قزح
سندس رومی گشته سلب یاسمنا منوچهری

معنای سلب در لغتنامه معین

(سَ لْ ) [ ع ] =

 1. (مص م) کندن، جدا کردن
 2. ربودن
 3. (ص) ربوده شده
 4. کنده شده
 5. به قهر گرفته شده

(سَ لَ ) [ ع ] (اِ) نوعی جامة درشت مانند جوشن که در روز جنگ می پوشیدند.

معنای سلب در فرهنگ عمید

 • ربودن
 • کندن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر
 • [مقابلِ ایجاب] (فلسفه ) مترادف با نفی


* سلب و ایجاب: (ادبی ) در بدیع، وقتی شاعر در شعر خود موضوعی را از جهتی نفی و از جهتی اثبات کند. مثل این شعر: مرا به شام جدایی به تیغ هجر مکش / بکش به غمزۀ ابرو به بامداد وصال.
رخت، سلاح.

موارد پیشنهادی

سلبی یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 234

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir