فال حافظ

غزل شماره 10 دیوان حافظ : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

غزل شماره 10 دیوان حافظدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ماما مریدان روی سوی قبله چون آریم چونروی سوی خانه خمار دارد پیر مادر خرابات طریقت ما به هم منزل شویمکاین چنین رفته ست در عهد ازل…
بیشتر بخوانید