تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب انواع درخت بر اساس منابع معتبر اسلامی ، ایرانی و جهانی در این مطلب برای شما عزیزان قرار داده شده است . ( تعبیر خواب انواع درخت ( منابع معتبر ) )

 تعبیر خواب درخت آبنوس

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است.

 تعبیر خواب درخت آلو

حضرت دانیال(ع)می‌فرمایند: تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

 تعبیر خواب درخت آلوی زرد

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آلوی زرد، شخصی بیمار می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت انار

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت انجیر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت انگور

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال «شبهه‌ناک»(همچنین مراجعه شود به قسمت باغ انگور).

 تعبیر خواب درخت بادام

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بخیل است.

 تعبیر خواب درخت بلوط

 حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.

 تعبیر خواب درخت بلیله

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلیله، مردی شریف است که سخنانش لطیف است و مشکلات مردم را حل می‌نماید.

  تعبیر خواب درخت پسته

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت ترنج

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.

 تعبیر خواب درخت چنار

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت چنار، مرد با برکتی است که فائده‌اش به دوستان و فامیل می‌رسد.

 تعبیر خواب درخت خرما

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

 تعبیر خواب درخت زردآلو

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زردآلو مرد بیمار می‌باشد.

تعبیر خواب انواع درخت ( منابع معتبر )

 تعبیر خواب درخت زرشک

 تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از درخت، زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.

 تعبیر خواب درخت زیتون

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زیتون مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.

 تعبیر خواب درخت سدر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت سرو

 حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

تعبیر خواب درخت سنجد

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سنجد مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

 تعبیر خواب درخت سیب

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت شفتالو یا هلو

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت شفتالو مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 تعبیر خواب درخت صنوبر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت صنوبر مرد فقیر و بدکردار می‌باشد که نه دنیا دارد و نه آخرت.

 تعبیر خواب درخت عرعر

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درخت عرعر مردی است که کمتر خیر و خوبی می‌کند. اگر ببینی درخت عرعر داری، یـعـنـی با مرد با اصل و نسبی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

 تعبیر خواب درخت عود

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت عود مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.

 تعبیر خواب درخت فندق

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت فندق مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

 تعبیر خواب درخت گردو

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

تعبیر خواب انواع درخت ( منابع معتبر )

تعبیر خواب درخت گلابی

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت گلنار

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلنار مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.

 تعبیر خواب درخت مورد

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت مورد مرد بداخلاق است که تحمل کردن و صحبت با او سخت می‌باشد و با بقیه سر ناسازگاری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مردی «عجمی» و فاضل است که دارای متانت و عزت نفس می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت نارگیل

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.

 تعبیر خواب درخت نارنج

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارنج مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده و مثل آدم‌های مریض، زرد چهره می‌باشد. اجزاء درخت

تعبیر خواب آبشار، کوه ، تپه و دریا

تعبیر خواب اجزای درخت

 ریشه

 ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ریشۀ درخت، موافقت و تسلیم «صاحب درخت» در دین می‌باشد. اگر ببینی ریشه‌های درخت قوی و محکم هستند، یـعـنـی صاحب درخت زکوت مال خود را به طور کامل می‌دهد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، زکوت را به طور کامل نمی‌پردازد.

 پوست: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم است، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار می‌باشد.

 ساقه

 جابر مغربی می‌گوید: تعبیر ساقه درخت، ایمان می‌باشد.

 برگ

 جابر مغربی می‌گوید: تعبیر برگ درخت، خوبی و زیبایی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برگ درخت (اگر بروی درخت باشد)، خلق و خوی بینندۀ خواب است (مخصوصاً اینکه در بیداری نیز فصل آن برگ باشد). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر برگ درختانی که میوۀ شیرین دارند، اخلاق خوب است و درختانی که میوۀ ترش دارند، اخلاق بد می‌باشد، تعبیر برگ درختانی که از انواع درختان “بی‌ثمر و بی‌میوه” هستند، پول می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر برگ درختان “میوه‌دار”، پول می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از درخت مقداری برگ سبز کَنده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی اخلاق و خلق و خوی خوبی خواهی داشت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از درخت برگ تازه‌ای کنده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن پول به دست می‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برگ درختان را جمع می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن طلا به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، یـعـنـی با زنی که نیکوکار نیست ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعتی به تو نمی‌رسد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 آب

 جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آب درخت نماز می‌باشد.

 شاخه

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شاخه، فرزندان و برادران و بستگان می‌باشد. اگر ببینی شاخه‌های درخت انبوه و فراوان می‌باشد، یـعـنـی بستگان و خانواده تو زیادتر می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر انبوه و فراوان نیستند، یـعـنـی بستگان و خانوادۀ او کمتر خواهند شد.

اگر ببینی شاخه‌ای از درخت تو کم شده است، یـعـنـی یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی شاخه را از درخت خودت می‌بری، یـعـنـی یکی از بستگان را از خودت دور می‌کنی. اگر ببینی شخص آشنایی به تو شاخۀ باریک درختی را داده است، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد، یا اگر آن شخص غریبه و نا آشنا بود یـعـنـی شخص غریبه‌ای به تو سود و منفعت می‌رساند، ولی اگر آن شاخه خشک باشد، هیچ خیر و یا بدی به تو نمی‌رسد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند به او شاخۀ باریک درختی دادند و دهندۀ آن آشنا بود از آن شخص به او منفعت می رسد ، و اگر دهندۀ آن ناشناس باشد از بیگانه ای به او منفعت می رسد ، و اگر آن شاخه خشک باشد هیچ خیر و شری به او نمی رسداگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.

اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .ديدن درختان خشكيده در خواب ، علامت آن است كه زيان خواهيد ديد و اندوهگين خواهيد شد .بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است .بريدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانايي و ثروت خود را از دست خواهيد داد .ديدن درختان سبزي كه به تازگي قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامي كه احساس مي كنيد سعادتمند و خرسند هستيد ، اندوهي به زندگيتان راه مي يابد .

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بيند برگ درخت جمع مي کرد دليل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بيند از درختان ميوه همي جمع مي کرد دليل که او را فرزندان و نسل زياد گردد اگر بيند بر درختان بالا شد دليل که با مردي بزرگوار پيوندد و به سبب او از آنچه ترسد و انديشه دارد ايمن شود اگر بيند که بر درختي است و ميوه ء آن درخت مي خورد دليل که به قدر آن مالي بدو رسد يا سخني شنود و از آن شاد شود مگر درختي باشد که تأويل آن مکروه است .

چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان ميوه دار بسيار بيند و داند که جمله ملک اوست دليل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگي يابد اگر بيند که درخت را مي بريد دليل که سخت بيمار شود يا کسي از اهل او بميرد اگر بيند که در وقت خزان در باغي مجهول مي گردد و مي ديد که برگ درختان مي افتادند دليل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بيند که درخت با وي سخن گفت و موافق حال او بود دليل که کاري کند که مردمان را از آن شگفت آيد اگر بيند که درخت را از جاي برکند دليل است که بيمار شود يا از آن موضع که درخت کند کسي بيمار گردد و بميرد.

تعبیر خواب انواع درخت ( منابع معتبر )

تعبیر خواب به روایت امام صادق

ديدن درختان در خواب بر ده وجه استپادشاه , طلا , بازرگان وتاجر , مرد مبارز , مرد عالم , مؤمن , کافر , عنوان , خصومت وجنگ , مرد منافق .

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم.درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته.از درخت افتادن: استهزا خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.اگر ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، یـعـنـی بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری

تعبیر خواب به روایت اشعث کرمانی

 اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 3

هنوز کسی رای نداده...